NJOFTIME

Aplikime për Ekspert

EKSPERTËT DHE BASHKËPUNTORËT E APAAL/KA APLIKO ON LINE! Ekspertët e jashtëm të vlerësimit Kriteret e aplikimit për ... Read more...

Njoftim për vend të lirë pune, specialist në sektorin e promocionit dhe vlerësimit të cilësisë

Njoftim për vend të lirë pune, specialist në sektorin e promocionit dhe vlerësimit të cilësisë Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë Njoftim për vend të lirë punePublikuar më: 2015-11-16 14:11:16 ... Read more...
Previous
Next
 • Aplikime për Ekspert

 • Njoftim për vend të lirë pune, specialist në sektorin e promocionit dhe vlerësimit të cilësisë

  Njoftim për vend të lirë pu

 • Numri i klikimeve në faqe : 1884820

Njoftim për vend të lirë pune, specialist në sektorin e promocionit dhe vlerësimit të cilësisë

Njoftim për vend të lirë pune, specialist në sektorin e promocionit dhe vlerësimit të cilësisë Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë Njoftim për vend të lirë punePublikuar më: 2015-11-16 14:11:16 Bazuar në VKM Nr. 424 datë 02.06.2010 “Për miratimin e rregullores për sistemin e akreditimit, organizimin dhe veprimtarinë e institucioneve të sigurimit të jashtëm të cilësisë”, Urdhërin e Kryeministrit Nr. 171 datë 27.09.2010 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së Akreditimit të Arsimit të Lartë”, dhe në VKM Nr.143 datë 12.03.2014 “Për procedurat e rekrutimit, të përzgjedhjes, të periudhës së provës, të l... Read more...

VENDIM Nr. 86, datë 02.11.2015 PËR AKREDITIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË, BACHELOR NË “ADMINISTRIM BIZNESI DHE TEKNOLOGJI INFORMACIONI”, TË SHLUP “INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISË”, TIRANË

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KËSHILLI I AKREDITIMIT TË ARSIMIT TË LARTË VENDIM Nr. 86, datë 02.11.2015 PËR AKREDITIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË, BACHELOR  NË “ADMINISTRIM BIZNESI DHE TEKNOLOGJI INFORMACIONI”, TË SHLUP “INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISË”, TIRANË Këshilli i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 9741, datë 21.05.2007, “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Vendimin Nr. 424, datë 02.06.2010 “Për miratimin e rregullores për sistemin e akreditimit, organizimin dhe veprimtarinë e institucioneve... Read more...

VENDIM Nr. 87, datë 02.11.2015 PËR AKREDITIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË, BACHELOR NË “ADMINISTRIM BIZNESI”, TË SHLUP “INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISË”, TIRANË

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KËSHILLI I AKREDITIMIT TË ARSIMIT TË LARTË VENDIM Nr. 87, datë 02.11.2015 PËR AKREDITIMIN E PROGRAMIT  TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË, BACHELOR NË “ADMINISTRIM BIZNESI”, TË SHLUP “INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISË”, TIRANË Këshilli i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 9741, datë 21.05.2007, “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Vendimin Nr. 424, datë 02.06.2010 “Për miratimin e rregullores për sistemin e akreditimit, organizimin dhe veprimtarinë e institucioneve të sigurimit të jashtëm të ... Read more...

VENDIM Nr. 88, datë 02.11.2015 PËR AKREDITIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË, BACHELOR NË “INXHINIERI SOFTUERIKE”, TË SHLUP “INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISË”, TIRANË

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KËSHILLI I AKREDITIMIT TË ARSIMIT TË LARTË VENDIM Nr. 88, datë 02.11.2015 PËR AKREDITIMIN E PROGRAMIT  TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË, BACHELOR NË “INXHINIERI SOFTUERIKE”, TË SHLUP “INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISË”, TIRANË Këshilli i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 9741, datë 21.05.2007, “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Vendimin Nr. 424, datë 02.06.2010 “Për miratimin e rregullores për sistemin e akreditimit, organizimin dhe veprimtarinë e institucioneve të sigurimit të jashtëm t... Read more...

VENDIM Nr. 89, datë 02.11.2015 PËR AKREDITIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER I SHKENCAVE NË “INXHINIERI INDUSTRIALE”, TË SHLUP “INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISË”, TIRANË

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KËSHILLI I AKREDITIMIT TË ARSIMIT TË LARTË VENDIM Nr. 89, datë 02.11.2015 PËR AKREDITIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER I SHKENCAVE NË “INXHINIERI INDUSTRIALE”, TË SHLUP “INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISË”, TIRANË Këshilli i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 9741, datë 21.05.2007, “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Vendimin Nr. 424, datë 02.06.2010 “Për miratimin e rregullores për sistemin e akreditimit, organizimin dhe veprimtarinë e institucioneve të sigurimit të jash... Read more...

VENDIM Nr. 90, datë 02.11.2015 PËR AKREDITIMINE PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER I SHKENCAVE NË “ADMINISTRIM BIZNESI”, TË SHLUP “INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISË”, TIRANË

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KËSHILLI I AKREDITIMIT TË ARSIMIT TË LARTË VENDIM Nr. 90, datë 02.11.2015 PËR AKREDITIMINE PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER I SHKENCAVE NË “ADMINISTRIM BIZNESI”, TË SHLUP “INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISË”, TIRANË Këshilli i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 9741, datë 21.05.2007, “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Vendimin Nr. 424, datë 02.06.2010 “Për miratimin e rregullores për sistemin e akreditimit, organizimin dhe veprimtarinë e institucioneve të sigurimit të jashtëm ... Read more...

VENDIM Nr. 91, datë 02.11.2015 PËR AKREDITIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER I SHKENCAVE NË “INXHINIERI SOFTUERIKE”, TË SHLUP “INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISË”, TIRANË

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KËSHILLI I AKREDITIMIT TË ARSIMIT TË LARTË VENDIM Nr. 91, datë 02.11.2015 PËR AKREDITIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER I SHKENCAVE NË “INXHINIERI SOFTUERIKE”, TË SHLUP “INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISË”, TIRANË Këshilli i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 9741, datë 21.05.2007, “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Vendimin Nr. 424, datë 02.06.2010 “Për miratimin e rregullores për sistemin e akreditimit, organizimin dhe veprimtarinë e institucioneve të sigurimit të jasht... Read more...

VENDIM Nr. 92, datë 02.11.2015 PËR AKREDITIMIN INSTITUCIONAL TË SHLUP “INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISË”, TIRANË

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KËSHILLI I AKREDITIMIT TË ARSIMIT TË LARTË VENDIM Nr. 92, datë 02.11.2015 PËR AKREDITIMIN INSTITUCIONAL TË SHLUP “INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISË”, TIRANË Këshilli i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 9741, datë 21.05.2007, “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 424, datë 02.06.2010 “Për miratimin e rregullores për sistemin e akreditimit, organizimin dhe veprimtarinë e institucioneve të sigurimit të jashtëm të cilësisë”, i ndryshuar dhe mbështetur në proc... Read more...

VENDIM Nr. 97, datë 02.11.2015 PËR AKREDITIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER I SHKENCAVE NË “SOCIOLOGJI E ZHVILLIMIT KOMUNITAR”, TË SHKOLLËS SË LARTË UNIVERSITARE, JOPUBLIKE "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KËSHILLI I AKREDITIMIT TË ARSIMIT TË LARTË VENDIM Nr. 97, datë 02.11.2015 PËR AKREDITIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER I SHKENCAVE NË “SOCIOLOGJI E ZHVILLIMIT KOMUNITAR”, TË SHKOLLËS SË LARTË UNIVERSITARE, JOPUBLIKE "UNIVERSITETI MARIN BARLETI" Këshilli i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 9741, datë 21.05.2007, “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Vendimin Nr. 424, datë 02.06.2010 “Për miratimin e rregullores për sistemin e akreditimit, organizimin dhe veprimtarinë e in... Read more...

VENDIM Nr. 99, datë 03.11.2015 PËR AKREDITIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË, BACHELOR NË “ADMINISTRIM BIZNESI”, TË SHKOLLËS PRIVATE TË ARSIMIT TË LARTË "UNIVERSITETI METROPOLITAN TIRANA"

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KËSHILLI I AKREDITIMIT TË ARSIMIT TË LARTË VENDIM Nr. 99, datë 03.11.2015 PËR AKREDITIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË, BACHELOR NË “ADMINISTRIM BIZNESI”, TË SHKOLLËS PRIVATE TË ARSIMIT TË LARTË "UNIVERSITETI METROPOLITAN TIRANA" Këshilli i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 9741, datë 21.05.2007, “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Vendimin Nr. 424, datë 02.06.2010 “Për miratimin e rregullores për sistemin e akreditimit, organizimin dhe veprimtarinë e institucioneve të sigurim... Read more...
Previous
Next
 • Njoftim për vend të lirë pune, specialist në sektorin e promocionit dhe vlerësimit të cilësisë

  Njoftim për vend të lirë pune, specia

 • VENDIM Nr. 86, datë 02.11.2015 PËR AKR

 • VENDIM Nr. 87, datë 02.11.2015 PËR AKR

 • VENDIM Nr. 88, datë 02.11.2015 PËR AKR

 • VENDIM Nr. 89, datë 02.11.2015 PËR AKR

 • VENDIM Nr. 90, datë 02.11.2015 PËR AKR

 • VENDIM Nr. 91, datë 02.11.2015 PËR AKR

 • VENDIM Nr. 92, datë 02.11.2015 PËR AKR

 • VENDIM Nr. 97, datë 02.11.2015 PËR AKR

 • VENDIM Nr. 99, datë 03.11.2015 PËR AKR

SONDAZH

Cila është përshtypja juaj për faqen e APAAL?

Me informacion të plotë - 54.2%
Me informacion të pjesshëm - 16.7%
E organizuar qartë - 10.4%
Informacioni gjendet me vështirësi - 18.8%