NJOFTIME

Aplikime për Ekspert

EKSPERTËT DHE BASHKËPUNTORËT E APAAL/KA APLIKO ON LINE! Ekspertët e jashtëm të vlerësimit Kriteret e aplikimit për ... Read more...
Previous
Next
 • Aplikime për Ekspert

 • Numri i klikimeve në faqe : 1834590

NJOFTIM I AGJENCISË KOMBËTARE TË PROVIMEVE

Regjistrimi online, për Raundin 1 – Faza 1, mund të kryhet nga data 04 Shtator 2015 deri më datë 09 Shtator 2015, sipas procedurave të përshkruara në udhëzimin teknik, të publikuar në faqen: www.akp.gov.al. Risjellim në vëmendjen tuaj opsionet e regjistrimit si më poshtë: 1. Hapi i parë pas logimit në sistem është ai i regjistrimit. Pra, në momentin që klikohet butoni “Regjistrohu”, është kryer regjistrimi nga aplikanti në atë program studimi ku është shpallur fitues. 2. Hapi i dytë ka të bëjë me faktin nëse aplikanti dëshiron ta vazhdo... Read more...

VENDIM Nr. 82, datë 27.07.2015

VENDIM Nr. 82, datë 27.07.2015 PËR HAPJEN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTËMASTER I SHKENCAVE NË“PSIKO – SOCIOLOGJI”, TË INSTITUCIONIT “SHKOLLA E LARTË PRIVATE MESDHETARE E SHQIPËRISË”, TIRANË Këshilli i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 9741, datë 21.05.2007, “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Vendimin Nr. 424, datë 02.06.2010 “Për miratimin e rregullores për sistemin e akreditimit, organizimin dhe veprimtarinë e institucioneve të sigurimit të jashtëm të cilësisë” i ndryshuar, mbështetur në procesin d... Read more...

VENDIM Nr.81, datë 27.07.2015

VENDIM Nr.81, datë 27.07.2015 PËR HAPJEN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARËBACHELOR NË“PSIKO – SOCIOLOGJI”, TË INSTITUCIONIT “SHKOLLA E LARTË PRIVATE MESDHETARE E SHQIPËRISË”, TIRANË Këshilli i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 9741, datë 21.05.2007, “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Vendimin Nr. 424, datë 02.06.2010 “Për miratimin e rregullores për sistemin e akreditimit, organizimin dhe veprimtarinë e institucioneve të sigurimit të jashtëm të cilësisë” i ndryshuar, mbështetur në procesin dhe rezultate... Read more...

VENDIM Nr.80, datë27.07.2015

VENDIM Nr.80, datë27.07.2015 PËR AKREDITIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER PROFESIONAL NË“SOCIOLOGJI ZHVILLIMI” ME PROFIL “ZHVILLIM SOCIAL KOMUNITAR”, TËSHKOLLËS SË LARTË UNIVERSITARE JOPUBLIKE “UNIVERSITETIMARIN BARLETI” Këshilli i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 9741, datë 21.05.2007, “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.424, datë 02.6.2010 “Për miratimin e rregullores për sistemin e akreditimit, organizimin dhe veprimtarinë e institucioneve të sigurimi... Read more...

VENDIM Nr.79, datë 27.07.2015

VENDIM Nr.79, datë 27.07.2015 MBI HAPJEN E PROGRAMEVE TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER PROFESIONAL NË “MËSIMDHËNIE E KIMISË NË ARSIMIN E MESËM TË ULËT”, MASTER PROFESIONAL NË “MËSUESI PËR ARSIMIN E MESËM NË BIOLOGJI ME PROFIL MINOR KIMI”, MASTER I SHKENCAVE NË “MËSIMDHËNIE E KIMISË NË ARSIMIN E MESËM TË LARTË” DHE MASTER I SHKENCAVE NË “BIOLOGJI MJEDISORE”, TË UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI”, VLORË Këshilli i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 9741, datë 21.05.2007, “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Vendimin N... Read more...

VENDIM Nr. 78, datë 27.07.2015

VENDIM Nr. 78, datë 27.07.2015 PËR PËR NJËNDRYSHIMNË VKA NR. 48, DATË29.06.2015, “PËR AKREDITIMIN EPROGRAMEVE TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTËMASTER I SHKENCAVE NË “E DREJTË PENALE”DHEMASTER I SHKENCAVE NË “E DREJTË CIVILE DHE TREGTARE”TËSHKOLLËS SË LARTË UNIVERSITARE PRIVATE “WISDOM UNIVERSITY”” Këshilli i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 9741, datë 21.05.2007, “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.424, datë 02.6.2010 “Për miratimin e rregullores për sistemin e akreditimit, organ... Read more...

VENDIM Nr. 77, datë 27.07.2015

VENDIM Nr. 77, datë 27.07.2015 PËR PËR NJËNDRYSHIMNË VKA NR. 47, DATË29.06.2015, “PËR AKREDITIMIN INSTITUCIONAL TË SHKOLLËS SË LARTË UNIVERSITARE PRIVATE “WISDOM UNIVERSITY”” Këshilli i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 9741, datë 21.05.2007, “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 424, datë 02.06.2010 “Për miratimin e rregullores për sistemin e akreditimit, organizimin dhe veprimtarinë e institucioneve të sigurimit të jashtëm të cilësisë”, i ndryshuar dhe mbështetur në procedurë... Read more...

VENDIM Nr. 76, datë 27.07.2015

VENDIM Nr. 76, datë 27.07.2015 PËR AKREDITIMIN E PROGRAMITTËSTUDIMIT TË CIKLIT TË TRETË, DOKTORATËNË “SHËNDET PUBLIK, DIAGNOZË MOLEKULARE E SËMUNDJEVE INFEKTIVE DHE FARMAKOVIGJILANCË”I UNIVERSITETIT KATOLIK “ZOJA E KËSHILLIT TË MIRË” Këshilli i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 9741, datë 21.05.2007, “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 424, datë 02.6.2010 “Për miratimin e rregullores për sistemin e akreditimit, organizimin dhe veprimtarinë e institucioneve të sigurimit të jas... Read more...

VENDIM Nr. 75, datë 27.07.2015

VENDIM Nr. 75, datë 27.07.2015 PËR AKREDITIMIN E PROGRAMITTËSTUDIMIT TË CIKLIT TË TRETË, DOKTORATËNË “STATISTIKË”I UNIVERSITETIT KATOLIK “ZOJA E KËSHILLIT TË MIRË” Këshilli i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 9741, datë 21.05.2007, “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 424, datë 02.6.2010 “Për miratimin e rregullores për sistemin e akreditimit, organizimin dhe veprimtarinë e institucioneve të sigurimit të jashtëm të cilësisë” i ndryshuar dhe mbështetur në procedurën e ndjekur ng... Read more...

VENDIM Nr. 74, datë 27.07.2015

VENDIM Nr. 74, datë 27.07.2015 PËR AKREDITIMIN E PROGRAMITTË PËRBASHKËT TËSTUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER I SHKENCAVE NË “SHKENCA INFERMIERISTIKE DHE OBSTETRIKE”, MIDISUNIVERSITETIT KATOLIK “ZOJA E KËSHILLIT TË MIRË” DHE UNIVERSITETIT “TOR VERGATA”, ROMË, ITALI Këshilli i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 9741, datë 21.05.2007, “Për Arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, Nenin 29 “Programet e studimit të përbashkëta”, Pika 2 dhe Nenin 62 “Akreditimi”, Pika 5 dhe Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 424, datë 02.06.2... Read more...
Previous
Next
 • NJOFTIM I AGJENCISË KOMBËTARE TË PROV

 • VENDIM Nr. 82, datë 27.07.2015

 • VENDIM Nr.81, datë 27.07.2015

 • VENDIM Nr.80, datë27.07.2015

 • VENDIM Nr.79, datë 27.07.2015

 • VENDIM Nr. 78, datë 27.07.2015

 • VENDIM Nr. 77, datë 27.07.2015

 • VENDIM Nr. 76, datë 27.07.2015

 • VENDIM Nr. 75, datë 27.07.2015

 • VENDIM Nr. 74, datë 27.07.2015

SONDAZH

Cila është përshtypja juaj për faqen e APAAL?

Me informacion të plotë - 54.2%
Me informacion të pjesshëm - 16.7%
E organizuar qartë - 10.4%
Informacioni gjendet me vështirësi - 18.8%