Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar

Për dokumentacionin e çdo institucioni mund të navigononi tek institucioni që jeni i interesuar edhe të klikoni "Dokumentacioni"

Lidhje të shpejta:

1- Lista e institucioneve publike
2- Lista e institucioneve jo publike