PROCEDURA PËR VLERËSIMIN E PROGRAMEVE TË STUDIMIT DHE INSTITUCIONEVE TË ARSIMIT TË LARTË NE KUADËR TË AKREDIMIT TË PARË DHE PERIODIK:


1.Kërkesa dhe shqyrtimi i saj për fillimin e një Procesi Vlerësimi

1.a Paraqitja e kërkesës për vlerësim në nivel programesh dhe/ose institucional bëhet nga :

Një Institucion i Arsimit të Lartë (IAL)
Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH)
Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë (APAAL)
1.b Shqyrtimi i kërkesës APAAL mbledh kërkesat për vlerësim dhe akreditim nga IAL. Kërkesa (Formulari i Aplikimit për Vlerësim dhe Akreditim, shih bashkëlidhur Aneksin) së bashku me dokumentacionin përkatës shqyrtohen nga APAAL dhe i kalohen për miratim Këshillit të Akreditimit (KA)
Kërkesa për vlerësim që bëhet nga MASH nuk shqyrtohet, sepse në përputhje me legjislacionin ekzistues, është i detyrueshëm.
Kërkesa për vlerësim nga APAAL nuk shqyrtohet rast pas rasti, por këto miratohen nga KA në planin vjetor të vlerësimeve të APAAL. Në raste të veçanta, bazuar në argumentat përkatës, APAAL mund të kërkojë kryerjen e një vlerësimi jashtë planit vjetor të vlerësimeve.

2.Miratimi i kërkesës të IAL për vlerësim nga KA.

2.a Kërkesa me dokumentacionin përkatës shqyrtohen fillimisht nga APAAL. Nëse ajo është në përputhje me rregullat e paraqitjes së kërkesës nga IAL për vlerësim e akreditim, dhe nëse ekzistojnë mundësitë kohore dhe/ose financiare, kërkesa i kalohet për shqyrtim KA
2.b Pasi kërkesa shqyrtohet, ajo miratohet, nuk miratohet (për mosplotësimin e kritereve të përmendura në pikën 2.a) ose shtyhet në rastin kur vlerësimi nuk mund të kryhet në momentin që kërkohet, për arsyet e pikës 2a.

2.c APAAL njofton IAL për vendimin e marrë nga KA për kërkesën e paraqitur. Në rast mospranimi ose shtyrje, APAAL njofton IAL së bashku me argumentat përkatëse. Njoftimi nga APAAL bëhet brenda 3 muajve nga data e marrjes së kërkesës.

3.Afatet kohore të vlerësimit.
3.a Përcaktimi nga APAAL i afateve kohore të vlerësimit.

Një vlerësim i plotë në varësi të faktit nëse është në nivel institucional dhe/ose programesh, nga madhësia e institucionit, nuk duhet të zgjasë më pak se 3 muaj dhe më shumë se 2 vjet.

3.b Në çdo rast konkret, afatet kohore të vlerësimit të një njësie apo programi vendosen në bazë të kritereve të mësipërme nga APAAL.

3.c Shqyrtimi dhe miratimi i afateve kohore të vlerësimit nga KA.

3.d Njoftimi nga APAAL e titullarit të IAL për afatet kohore të vlerësimit.

4.Vlerësimi i Brendshëm
Vlerësimi i Brendshëm ose Vetëvlerësimi kryhet sipas afateve kohore të përcaktuara dhe të miratuara më parë nga KA dhe bazuar në Udhëzuesin për Vlerësimin e Brendshëm të Cilësisë në Arsimin e Lartë (botim i APAAL).

Ky proces përbëhet nga:

4.a Ngritja e Grupit të Vetëvlerësimit.

Kjo bëhet nga titullari i institucionit ku kryhet vlerësimi, sipas kritereve të përcaktuara në Udhëzuesin për Vlerësimin e Brendshëm të Cilësisë në Arsimin e Lartë.
APAAL siguron mbarëvajtjen e procesit dhe zbatimin e rregullave të mësipërme për ngritjen, funksionimin dhe ndarjen e përgjegjësive brenda grupit.
4.b Trajnimi i Grupit të Vetëvlerësimit nga stafi i APAAL.

4.c Kryerja e procesit të vetëvlerësimit.

Procesi i vetëvlerësimit kryhet sipas Udhëzuesit për Vlerësimin e Brendshëm të Cilësisë në Arsimin e Lartë. Gjatë kësaj faze Grupi i Vetëvlerësimit qëndron në kontakt të vazhdueshëm me APAAL dhe asistohet në rast kërkese nga ana e tij.

4.d Hartimi i Raportit të Vetëvlerësimit

Grupi i Vetëvlerësimit harton Raportin e Vetëvlerësimit në përputhje me kërkesat dhe kriteret e përcaktuara në Udhëzuesin për Vlerësimin e Brendshëm të Cilësisë në Arsimin e Lartë.
Grupi i Vetëvlerësimit dorëzon në APAAL Raportin e Vetëvlerësimit.
Në rast parregullsish gjatë Procesit të Vetëvlerësimit, APAAL vepron sipas kritereve të përcaktuar në Udhëzues për Vlerësimin e Brendshëm të Cilësisë në Arsimin e Lartë.

5.Vlerësimi i Jashtëm
Vlerësimi i Jashtëm kryhet sipas afateve kohore të përcaktuara dhe të miratuara më parë nga KA dhe bazuar në Udhëzuesin për Vlerësimin e Jashtëm të Cilësisë në Arsimin e Lartë (Botim i APAAL).

Ky proces përbëhet nga:

5.a Ngritja e Grupit të Vlerësimit të Jashtëm nga ana e APAAL.

Për këtë zbatohen kriteret e rekrutimit të përcaktuara në Udhëzuesin për Vlerësimin e Brendshëm të Cilësisë në Arsimin e Lartë.
APAAL merr pjesë në këtë grup me 1-2 anëtarë sipas madhësisë së grupit.
5.b Njoftimi i njësisë nën vlerësim me përbërjen e Grupit të Vlerësuesve të Jashtëm dhe afatet kohore.

APAAL, kur e sheh të arsyeshme, merr parasysh ankesa të argumentuara që mund të ketë IAL për ndonjërin nga anëtarët e Grupit të Vlerësimit të Jashtëm.

5.c Trajnimi i Grupit të Ekspertëve të Jashtëm nga stafi i APAAL dhe njohja e tij me raportin e vetëvlerësimit.

5.d Hartimi nga APAAL i programit të vizitës në vend.

APAAL njofton paraprakisht titullarin e institucionit për vizitën dhe programin që do të ndjekë Grupi i Vlerësimit të Jashtëm.

5.e Takimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm me titullarin e IAL ku kryhet vlerësimi.

5.f Kryerja e proçesit te Vlerësimit të Jashtëm.

Procesi i Vlerësimit të Jashtëm kryhet sipas Udhëzuesit për Vlerësimin e Jashtëm të Cilësisë në Arsimin e Lartë.
Kohëzgjatja e këtij procesi është e miratuar që në fillim të procesit të vlerësimit nga KA.
5.g Hartimi i draft-raportit të Vlerësimit të Jashtëm.

Grupi i Vlerësimit të Jashtëm harton draft-raportin e Vlerësimit të Jashtëm në përputhje me kërkesat dhe kriteret e përcaktuara në Udhëzuesin për Vlerësimin e Jashtëm të Cilësisë në Arsimin e Lartë.

5.h Takimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm me Grupin e Vetëvlerësimit.

Ky takim bëhet në IAL ku është kryer vlerësimi, ku bëhet i njohur dhe draft-raporti i Vlerësimit të Jashtëm.
Grupi i Vlerësimit të Jashtëm, kur e shikon të arsyeshme, mund të marrë parasysh vërejtjet e Grupit të Vetëvlerësimit dhe i reflekton ato në Raportin e Vlerësimit të Jashtëm.

6.Shqyrtimi i Vlerësimit nga KA.

Në fund të çdo Procesi Vlerësimi, APAAL përgatit dokumentacionin e plotë të vlerësimit që përmban:

Kërkesën për Vlerësim
Miratimin e kërkesës për vlerësim nga KA
Miratimin e fillimit të procesit dhe afateve kohore të vlerësimit nga KA
Përbërjen e Grupit të Vetëvlerësimit
Përbërjen e Grupit të Vlerësimit të Jashtëm
Raportin e Vlerësimit të Jashtëm
Në rast kërkese nga KA, vihen në dispozicion raportet e vlerësimit ose dokumentacion shtesë.
KA merr në shqyrtim vlerësimin e kryer sipas procedurës e kompetencave të sanksionuara në statutin e KA.
KA harton një raport me rezultatin përfundimtar të vlerësimit dhe rekomandimet përkatëse për Ministrin e Arsimit dhe Shkencës.
APAAL i dërgon Raportin e Vlerësimit të Jashtëm dhe raportin e KA, Ministrit të Arsimit dhe Shkencës për marrjen e vendimit.

7.Vazhdimësia e Vlerësimit (Follow-up)

Në rastin e marrjes së vendimit Akreditim me Kusht, APAAL harton një plan vazhdimësie për përmbushjen e kërkesave brenda afatit të vendosur nga KA dhe ndjek zbatimin e tij në vazhdimësi.
Pas kësaj periudhe kohore, në bazë të vlerësimit të kryer nga Agjencia, Këshilli merr vendimin përfundimtar.
Institucionet e Arsimit të Lartë kanë të drejtë të ankohen pranë APAAL për përmbajtjen e Raportit të Vlerësimit të Jashtëm. Çdo ankimim duhet të shoqërohet me të dhëna e argumenta që mbështesin ankimin apo vërejtjet përkatëse. Grupi i Vlerësimit të Jashtëm mund të marrë parasysh vërejtjet kur ato janë të mbështetura në argumenta e prova konkrete dhe ti reflektojnë ato në raportin përfundimtar.
IAL mund të ankohen pranë KA për procedurën e vlerësimit, duke paraqitur prova e argumenta të qarta në mbështetje të ankimimit. KA ngre Komisionin e Ankimimit posaçërisht për këtë qëllim.

8.E drejta e ankimimit

Të drejtën e ankimimit e ka cdo IAL për cdo proces/procedurë të zhvilluar në kuadër të akreditimit.

9.Shpallja dhe botimi i rezultateve të vlerësimit.

APAAL bën publike rezultatet e vlerësimit të jashtëm dhe të akreditimit.
Botimi i rezultateve të të gjitha Vlerësimeve të Jashtme dhe Vendimeve që pasojnë këto Vlerësime në vjetarin dhe në web-site e APAAL.