Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
  • Pyetësori i Universitetitpdf
  • Pyetësori i Fakulteteve/Programevepdf
  • Pyetësori i Studentëvepdf
  • Pyetësori i Stafit Akademikpdf
  • Pyetësori i Ekspertëvepdf