Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar

Ligje

1- LIGJ Nr. 80/2015 PËR ARSIMIN E LARTË DHE KËRKIMIN SHKENCOR NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË NË REPUBLIKËN
E SHQIPËRISË
2- LIGJI Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë - i ndryshuar  ( Ligj Nr.9741, datë 21.5.2007, i ndryshuar me ligjet Nr. 9832, datë 12.11.2007, Nr. 10307, datë 22.7.2010, Nr. 10493, datë 15.12.2011)
3- Ligje te tjera(MAS)

Vendime të Këshillit të Ministrave

  1. Vendim Nr. 109, datë 15.02.2017 PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E AGJENCISË SË SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË E TË BORDIT TË AKREDITIMIT DHE PËR PËRCAKTIMIN E TARIFAVE PËR PROCESET E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË
  2. VENDIM NR.303, DATË 1.7.1999 PËR KRIJIMIN E SISTEMIT TË AKREDITIMIT NË ARSIMIN E LARTË.
  3. Vendim Nr.467, për përcaktimin e kritereve dhe të procedurave për kualifikimin, shkencor e pedagogjik, të personelit, datë 18.7.2007.
  4. Vendim Nr. 424, datë 2.06.2010, Për miratimin e rregullores për sistemin e akreditimit, organizimin dhe veprimatrinë e institucioneve të sigurimit të cilësisë.
  5. Rregullorja e APAAL bashkëngjitur vendimit Nr. 424 të KM
  6. Vendim Nr.864, Për hapjen e programeve të studimimeve të doktoratës në IPAL dhe përcaktimin e kushteve që duhet të plotësojë studenti për marrjen e diplomës për gradën shkencore"Doktor", datë 5.12.2007.
    Vendim Nr.877, datë 18.06.2008, Për disa ndryshime në vendimin Nr. 864, datë 5.12.2007,cpër hapjen e programeve të studimimeve të doktoratës në IPAL dhe përcaktimin e kushteve që duhet të plotësojë studenti për marrjen e diplomës për gradën shkencore"Doktor"
  7. Strategjia Kombëtare për Arsimin e Lartë, 2008 - 2013.

Udhëzime të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

1-UDHEZIM Nr. 11, Datë 28.02.2011 PER PROCEDURAT DHE DOKUMENTACIONIN PER HAPJEN E NJE INSTITUCIONI PRIVAT TE ARSIMIT TE LARTE, PROGRAMEVE TE STUDIMIT UNIVERSITAR NE CIKLIN E PARE DHE CIKLIN E DYTE, PROGRAMEVE TE STUDIMEVE JOUNIVERSITARE, TE NATYRES PROFESIONALE SI DHE PROCEDURAT PER PEZULLIMIN DHE REVOKIMIN E LICENCES
2-UDHEZIM Nr.29/1, datë 16.08.2011,PER "PERCAKTIMIN E TARIFA VE TE SHERBIMEVE QE KRYEN AGJENCIA PUBLIKE E AKREDITIMIT TE ARSIMIT TE LARTE"
3- Udhëzimi Nr 4, Për hapjen, mbylljen dhe riorganizimin e programeve të studimit master të nivelit të parë, datë 22.01.2008.
4- Udhëzimi Nr 5, Për përcaktimin e standardeve akademike të nevojshme për hapjen, mbylljen dhe riorganizimin e programeve të studimit të doktoratës, si dhe të elementeve bazë sipas të cilave institucionet e arsimit të lartë duhet të përgatisin rregulloren përkatëse, datë 22.1.2008.
5- Udhëzimi Nr 14. Për hapjen dhe organizimin e programeve të studimit të ciklit të dytë në intitucionet publike të arsimit të lartë, datë 3.4.2008.
6- Udhëzimi Nr 15. Për organizimin e studimeve në institucionet publike të arsimit të lartë, datë 4.4.2008.
7- Udhëzimi Nr 30. Për përcaktimin e procedurave dhe dokumentacionit që duhet të paraqesë subjekti juridk, për hapjen e një institucioni privat të arsimit të lartë ose programeve të studimit, në ciklin e parë dhe në ciklin e dytë të studimeve, 26.9.2007.
8- Udhëzimi Nr 30 i ndryshuar në bazë të urdhërit Nr. 29, datë 28.07.2008.
9- Udhëzim Nr.29, datë 28.7.2008 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR.30, DATË 26.9.2007 "PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE DHE DOKUMENTACIONIT QË DUHET TË PARAQESË SUBJEKTI JURIDIK, PËR HAPJEN E NJË INSTITUCIONI PRIVAT TË ARSIMIT TË LARTË OSE PROGRAMEVE TË STUDIMIT, NË CIKLIN E PARË DHE CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE.
10- Udhëzimi Nr 20. Për veprimtaritë e personelit akademik në institucionet publike të arsimit të lartë, datë 9.5.2008.
11- Udhëzimi Nr 34. Për strukturën e vitit akademik 2008 - 2009 në institucionet publike të arsimit të lartë dhe masat që duhen marrë për zbatimin e saj.
13- Udhëzimi 24, datë 02.09.2009: Disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin 30 datë 26.09.2007. Për përcaktimin e procedurave dhe dokumentacionit që duhet të paraqesë subjekti juridk, për hapjen e një institucioni privat të arsimit të lartë ose programeve të studimit, në ciklin e parë dhe në ciklin e dytë të studimeve.
14. Urdhër Nr. 75 datë 18.02.2013 Miratimin e standardeve shtetërore të cilësisë për vlerësimin dhe akreditimin e programve të studimeve të specializimeve afatgjata në fushën e mjekësise, në institucionet e arsimit të lartë
15. STANDARDET PËR VLERËSIMIN DHE AKREDITIMIN E PROGRAMEVE TË STUDIMEVE TË SPECIALIZIMEVE AFATGJATA NË FUSHËN E MJEKËSISË
16. Kohëzgjatja minimale e programeve të studimit specializuese afatgjata në fushën e mjekësisë
17. Standardet dhe Kriteret Specifike për Vlerësimin dhe Akreditimin e programeve të studimit specializuese afatgjata në fushën e mjekësisë
18. Udhëzim Nr. 25, datë 11.08.2014 Procedurat që do të ndiqen për organizimin e procesit të transferimit të studentëve nga institucionet e arsimit të lartë të cileve iu është hequr liçenca.