Institucionet Publike

upt-images Universiteti Politeknik i Tiranës
Adresa: Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë
Tel/Fax:
Email:
Website: www.upt.al

Organigrama

I. Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
 • Departamenti i Konstruksioneve të Ndërtimit dhe Infrastrukturës së Transportit
 • Departamenti i Mekanikës së Strukturave
 • Departamenti i Inxhinierisë së Mjedisit
 • Departamenti i Hidroteknikës dhe Hidraulikës
 • Departamenti i Gjeodezisë
II. Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës
 • Departamenti i Arkitekturës
 • Departamenti i Urbanistikës
III. Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
 • 1. Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacioneve
 • 2. Departamenti i Inxhinierisë Informatike
 • 3. Qendra e Kërkimit dhe Zhvillimit të Teknologjitve e Informacionit;
IV. Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Departamenti i Energjise me grupet mesimore shkencore si me poshte:
- Termoteknikes dhe energjitikes
- Makinave termofluidike dhe impianteve termoteknik
Departamenti i Mekanikes me grupet mesimore shkencore si me poshte:
- Konstruksionet mekanike dhe projektimi mekanik
- Sistemet e transportit dhe mjetet levizese
Departamenti i Prodhimit Menaxhimit me grupet mesimore shkencore si me poshte:
- Teknologjise mekanike dhe menaxhimit
- Grafikes inxhinjerike
- Materialeve dhe Metalurgjise
Departamenti i Tekstilit dhe Modes
V. Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave
 • Departamenti i Shkencave të Tokës
 • Departamenti i Gjeologjisë së Zbatuar, Mjedisit dhe Gjeoinformatikës
 • Departamenti i Inxhinierisë së Burimeve Minerare
 • Departamenti i Burimeve të Energjisë
VI. Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike
 • Departamenti i Sistemeve Elektrike të Fuqisë
 • Departamenti i Elektroteknikës
 • Departamenti i Automatikës
VII. Fakulteti i Inxhinierise Matematike & Inxhinierise Fizike
 • Departamenti i Inxhinierisë Fizike
 • Departamenti i Kimisë
 • Departamenti i Inxhinierisë Matematike
 • Qendra e Gjuhëve të Huaja
I. Instituti i Gjeoshkencave dhe Energjisë, Ujit dhe Mjedisit (IGJEUM)
 • Departamenti i Gjeoresurseve dhe i Gjeoinxhinierisë;
 • Departamenti i Gjeofizikës dhe Gjeoriskut;
 • Departamenti i Sizmologjisë dhe Inxhinierisë Sizmike;
 • Departamenti i Teknologjive të Gjeoinformacionit
 • Departamenti i Teknologjive Energjetike;
 • Departamenti i Ekonomisë së Ujit;
 • Departamenti i Klimës dhe Mjedisit.

Programet e Studimit


Nr. Programi Cikli i Studimit Informacion
1 Arkitekturë interieri dhe dizajn Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMAS Nr. 190, datë 22.04.2016
2 Inxhinieri Ndërtimi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
3 Inxhinieri Hidroteknike Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
4 Inxhinieri Mjedisi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
5 Gjeodezi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
6 Inxhinieri Fizike Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Gjendja: Aktiv
7 Inxhinieri Matematike Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Gjendja: Aktiv
8 Inxhinieri Ekonomike Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 355, datë 12.05.2010
9 Inxhinieri Gjeologjike Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
10 Inxhinieri e Burimeve Natyrore Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
11 Inxhinieri Gjeoinformatikë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
12 Inxhinieri Gjeomjedis Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
13 Inxhinieri Elektronike Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
14 Inxhinieri Informatike Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
15 Inxhinieri Telekomunikacioni Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
16 Inxhinieri Materiale Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
17 Inxhinieri Mekanike Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
18 Inxhinieri Tekstil dhe Modë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
19 Inxhinieri Elektrike me profil: a. Automatizimi i Industrisë; b. Energjetikë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike
Gjendja: Aktiv
20 Inxhinieri Mekatronike Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
21 Arkitekturë Dip Integruar Msc IAL/Njësia: Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr.559, datë 10.12.2010
22 Urbanistikë Dip Integruar Msc IAL/Njësia: Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr.559, datë 10.12.2010
23 Gjeoshkencat, Burimet dhe Mjedisi Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.855, datë 05.08.2009
24 Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr. 695, datë 18.06.2009
25 Inxhinieri Matematike Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr.605, datë 29.12.2010
26 Inxhinieri Fizike Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr.605, datë 29.12.2010
27 Inxhinieri Mekanike me profil: a. Inxhinieri Mekanike; b. Inxhinieri Materiale Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1185, datë 03.12.2009
28 Gjeodezi Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 284, datë 21.04.2010
29 Inxhinieri Elektrike profili: a. Elektroenergjitikë; b. Automatizimi i Industrisë; c. Elektroteknikë Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 284, datë 21.04.2010
30 Inxhinieri Ndërtimi me profil: a. Inxhinieri Ndërtimi; b. Inxhinieri Mjedisi; c. Inxhinieri Hidroteknike Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.15, datë 07.01.2010
31 Inxhinieri Informatike Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
32 Arkitekture Urbanistike Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës
Gjendja: Aktiv
33 Inxhinieri Ekonomike Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 368, date 18.09.2014
34 Menaxhim Energjie Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 866, datë 23.10.2015
35 Inxhinieri Tekstili dhe Mode Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1273, datë 17.09.2008
36 Inxhinieri Materiale me profil: a. Materiale; b. Metalurgji dhe Fonderi Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr. 1220, datë 03.09.2008
37 Inxhinieri Mekanike me profil: a. Energjetikë; b. Konstruksion Makinash me Mjete Lëvizëse; c. Prodhim dhe Menaxhim Industrial Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.1220, datë 03.09.2008
38 Inxhinieri Elektrike me profil: a. Automatizimi i Industrisë; b. Energjetikë Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.1220, datë 03.09.2008
39 Inxhinieri Gjeologjike, me profile: a. Gjeoinformatikë; b. Gjeologji inxhinierike dhe hidrogjeologji; c. Gjeologjia e vendburimeve të hidrokarbureve; d. Mineralogji – Gjeokimi – Petrologji – Statigrafi; e. Vendburimet e mineraleve të dobishme - Petrologji Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.1245, datë 10.09.2008
40 Inxhinieri Ndërtimi me profil: a. Ndërtim dhe Administrim; b. Strukturist; c. Infrastrukturë e Transportit Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.1273, datë 17.09.2008
41 Inxhinieri Ndërtimi me profil: Gjeoteknik Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.1482, datë 12.11.2008
42 Inxhinieri Mjedisi me profil: a. Trajtim Uji; b. Energjetikë Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.1482, datë 12.11.2008
43 Inxhinieri Hidroteknikë Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.1273, datë 17.09.2008
44 Inxhinieri Gjeodezi Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.1273, datë 17.09.2008
45 Inxhinieri Elektronike Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
46 Inxhinieri Telekomunikacioni Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
47 Inxhinieri Informatike Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
48 Inxhinieri Fizike Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.910, datë 26.08.2009
49 Inxhinieri Matematike Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.910, datë 26.08.2009
50 Inxhinieri e Burimeve Natyrore, me profile: a. Inxhinieri e burimeve të energjisë; b. Përpunim mineralesh dhe mbetjesh; c. Gjeomatikë; d. Gjeoinxhinieri Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1245, datë 10.09.2008
51 Inxhinieri e Gjeomjedisit Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1245, datë 10.09.2008
52 Inxhinieri Gjeofizike Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1245, datë 10.09.2008
53 Inxhinieri Matematike me profil Aktuaristikë Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Gjendja: Aktiv
54 Inxhinieri Informatike Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
55 Inxhinieri Elektronike Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Në Proces Licensimi
56 Inxhinieri Telekomunikacioni Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Në Proces Licensimi
57 Restaurim monumentesh kulture Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: UMAS Nr. 191, datë 22.04.2016
58 Planifikimi i Sistemeve të Transportit, Menaxhimi i Trafikut dhe Siguria Rrugore Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1300, datë 29.12.2009
59 Tekstil dhe Stilim Mode Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1300, datë 29.12.2009
60 Inxhinieri Fizike në Mjekësi Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Gjendja: Aktiv
61 Inxhinieri Matematike në Analizë Sistemesh Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Gjendja: Aktiv
62 Inxhinieri Ndërtimi Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
63 Inxhinieri Mjedisi Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
64 Inxhinieri Hidroteknike Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
65 Gjeodezi Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
66 Inxhinieri e Gjeomjedisit Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
67 Inxhinieri Gjeologjike, me profile: a. Gjeoinformatikë; b. Gjeologji inxhinierike dhe hidrogjeologji; c. Gjeologjia e vendburimeve të hidrokarbureve; d. Mineralogji – Gjeokimi – Petrologji – Statigrafi; e. Vendburimet e mineraleve të dobishme - Petrologji Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
68 Inxhinieri e Burimeve Natyrore me profil: a. Gjeoinxhinieri; b. Përpunim mineralesh dhe mbetjesh; c. Gjeomatikë; d. Inxhinieri e naftës dhe e gazit Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
69 Inxhinieri Elektrike me profil: a. Automatizimi i Industrisë; b. Energjetikë Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike
Gjendja: Aktiv
70 Inxhinieri Mekatronike Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
71 Inxhinieri Mekanike profili: Transport Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
72 Inxhinieri Mekanike profili: Energjitikë Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
73 Inxhinieri Materiale Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv

Stafi Akademik

Akreditimi

Akreditimi 2010

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara
Aplikimi për akreditim Më datë 25.02.2010
Akreditim për IAL/Programet Kërkesë për Akreditim Institucional
Miratimi nga APAAL/KA Këshilli i Akreditimit shqyrtoi në mbledhjen e datës 26.02.2010 dhe vendosi që: Procesi i Vlerësimit në kuadër të  Akreditimit do të fillojë: Pas përfundimit të procesit të Vlerësimit të Brëndshëm.
Trajnimi i Grupit të vlerësimit të Brendshëm Më datë 19.03.2010 Institucioni paraqet GVB.
Më datë 24.03.2010 u zhvillua trajnimi i GVB.
Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm Më datë 11.07.2012 Institucioni paraqet RVB.
Ngritja dhe trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm  
Vizita në Institucion  
Dorëzimi i Raportit të vlerësimit të Jashtëm  
Komente nga IAL/APAAL/Ekspertët  
Vendimi i KA  
Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Sporteve  

Akreditim 2013

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara
Aplikimi për akreditim Më datë 01.02.2013
Akreditim për IAL/Programet  
Miratimi nga APAAL/KA  
Trajnimi i Grupit të vlerësimit të Brendshëm Më datë 21.02.2013 u krye trajnimi i GVB. 
Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm  
Ngritja dhe trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm Më datë 24.04.2013 Institucioni njihet me përbërjen e GVJ. 
Vizita në Institucion  
Dorëzimi i Raportit të vlerësimit të Jashtëm  
Komente nga IAL/APAAL/Ekspertët  
Vendimi i KA  
Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Sporteve  

Rankimi & Analiza

Lloji i AktivitetitRankimi & Analiza
Formulari i Aplikimit  
Fushat/Programet e studimit  
Komente e IAL për pytesorët  
Vizita në IAL  
Pytesorët e plotësuar  
Analiza e të dhënave  
Komente të Institucionit  
Rezultatet përfundimtare për IAL  
Analiza SWOT për institucionin  

Studentët

Kërkimi Shkencor


Dokumente

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm