Institucionet Publike

upt-images Universiteti Politeknik i Tiranës
Adresa: Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë
Tel/Fax:
Email:
Website: www.upt.al

Organigrama

I. Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
 • Departamenti i Konstruksioneve të Ndërtimit dhe Infrastrukturës së Transportit
 • Departamenti i Mekanikës së Strukturave
 • Departamenti i Inxhinierisë së Mjedisit
 • Departamenti i Hidroteknikës dhe Hidraulikës
 • Departamenti i Gjeodezisë
II. Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës
 • Departamenti i Arkitekturës
 • Departamenti i Urbanistikës
III. Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
 • 1. Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacioneve
 • 2. Departamenti i Inxhinierisë Informatike
 • 3. Qendra e Kërkimit dhe Zhvillimit të Teknologjitve e Informacionit;
IV. Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Departamenti i Energjise me grupet mesimore shkencore si me poshte:
- Termoteknikes dhe energjitikes
- Makinave termofluidike dhe impianteve termoteknik
Departamenti i Mekanikes me grupet mesimore shkencore si me poshte:
- Konstruksionet mekanike dhe projektimi mekanik
- Sistemet e transportit dhe mjetet levizese
Departamenti i Prodhimit Menaxhimit me grupet mesimore shkencore si me poshte:
- Teknologjise mekanike dhe menaxhimit
- Grafikes inxhinjerike
- Materialeve dhe Metalurgjise
Departamenti i Tekstilit dhe Modes
V. Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave
 • Departamenti i Shkencave të Tokës
 • Departamenti i Gjeologjisë së Zbatuar, Mjedisit dhe Gjeoinformatikës
 • Departamenti i Inxhinierisë së Burimeve Minerare
 • Departamenti i Burimeve të Energjisë
VI. Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike
 • Departamenti i Sistemeve Elektrike të Fuqisë
 • Departamenti i Elektroteknikës
 • Departamenti i Automatikës
VII. Fakulteti i Inxhinierise Matematike & Inxhinierise Fizike
 • Departamenti i Inxhinierisë Fizike
 • Departamenti i Kimisë
 • Departamenti i Inxhinierisë Matematike
 • Qendra e Gjuhëve të Huaja
I. Instituti i Gjeoshkencave dhe Energjisë, Ujit dhe Mjedisit (IGJEUM)
 • Departamenti i Gjeoresurseve dhe i Gjeoinxhinierisë;
 • Departamenti i Gjeofizikës dhe Gjeoriskut;
 • Departamenti i Sizmologjisë dhe Inxhinierisë Sizmike;
 • Departamenti i Teknologjive të Gjeoinformacionit
 • Departamenti i Teknologjive Energjetike;
 • Departamenti i Ekonomisë së Ujit;
 • Departamenti i Klimës dhe Mjedisit.

Programet e Studimit


Nr. Programi Cikli i Studimit Informacion
1 Inxhinieri Ndërtimi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
2 Inxhinieri Hidroteknike Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
3 Inxhinieri Mjedisi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
4 Gjeodezi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
5 Inxhinieri Fizike Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
6 Inxhinieri Matematike Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
7 Inxhinieri Ekonomike Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 355, datë 12.05.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
8 Inxhinieri Gjeologjike Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
9 Inxhinieri e Burimeve Natyrore Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
10 Inxhinieri Gjeoinformatikë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
11 Inxhinieri Gjeomjedis Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
12 Inxhinieri Elektronike Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
13 Inxhinieri Informatike Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
14 Inxhinieri Telekomunikacioni Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
15 Inxhinieri Materiale Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
16 Inxhinieri Mekanike Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
17 Inxhinieri Tekstil dhe Modë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
18 Inxhinieri elektrike me profil: Automatizimi i Industrisë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
19 Inxhinieri elektrike me profil: Energjitikë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
20 Inxhinieri Mekatronike Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
21 Arkitekturë Dip Integruar Msc IAL/Njësia: Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr.559, datë 10.12.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
22 Urbanistikë Dip Integruar Msc IAL/Njësia: Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr.559, datë 10.12.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
23 Inxhinieri Elektrike profili: Automatizimi i Industrisë Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: Brenda afateve ligjore për akreditim
Dokument akreditimi:
24 Gjeoshkencat, Burimet dhe Mjedisi Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.855, datë 05.08.2009
Statusi akreditimit: Në proces akreditimi
Dokument akreditimi:
25 Inxhinieri Ndërtimi me profil: Inxhinieri Mjedisi Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.15, datë 07.01.2010
Statusi akreditimit: Në proces akreditimi
Dokument akreditimi:
26 Inxhinieri Ndërtimi me profil: Inxhinieri Hidroteknike Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.15, datë 07.01.2010
Statusi akreditimit: Në proces akreditimi
Dokument akreditimi:
27 Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr. 695, datë 18.06.2009
Statusi akreditimit: Në proces akreditimi
Dokument akreditimi:
28 Inxhinieri Matematike Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr.605, datë 29.12.2010
Statusi akreditimit: Në proces akreditimi
Dokument akreditimi:
29 Inxhinieri Fizike Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr.605, datë 29.12.2010
Statusi akreditimit: Në proces akreditimi
Dokument akreditimi:
30 Inxhinieri Mekanike Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1185, datë 03.12.2009
Statusi akreditimit: Në proces akreditimi
Dokument akreditimi:
31 Gjeodezi Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: Në proces akreditimi
Dokument akreditimi:
32 Inxhinieri Elektrike profili: Elektroenergjitikë Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: Në proces akreditimi
Dokument akreditimi:
33 Inxhinieri Ndërtimi me profil; Inxhinieri Ndërtimi Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.15, datë 07.01.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
34 Inxhinieri Informatike Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
35 Inxhinieri Mekanike me profil: Inxhinieri Materiale Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1185, datë 03.12.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
36 Inxhinieri Elektrike profili: Elektroteknikë Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
37 Arkitekture Urbanistike Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
38 Inxhinieri Matematike me profil Aktuaristikë Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Gjendja: Në Proces Licensimi
Licensimi:
Statusi akreditimit: Brenda afateve ligjore për akreditim
Dokument akreditimi:
39 Planifikimi i Sistemeve të Transportit, Menaxhimi i Trafikut dhe Siguria Rrugore Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1300, datë 29.12.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
40 Tekstil dhe Stilim Mode Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1300, datë 29.12.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
41 Inxhinieri Fizike në Mjekësi Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
42 Inxhinieri Matematike në Analizë Sistemesh Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
43 Inxhinieri Ndërtimi Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
44 Inxhinieri Mjedisi Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
45 Hidroteknik Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
46 Gjeodezi Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
47 Teknologji Informacioni Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 539, date 09.11.2012
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
48 Inxhinieri Informatike Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 539, date 09.11.2012
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
49 Inxhinieri e Burimeve Natyrore me profil: Inxhinieri e Burimeve të Energjisë Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
50 Inxhinieri e Gjeomjedisit Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
51 Inxhinieri Gjeologjike me profil: Gjeoinformatikë Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
52 Inxhinieri Gjeologjike me profil: Gjeologji e Vendburimeve Hidrokarbure Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
53 Inxhinieri Gjeologjike me profil: Vendburimet e Mineraleve të Dobibshme dhe Petrologji Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
54 Inxhinieri Gjeologjike me profil: Gjeologji Inxhinierike dhe Hidrogjeologji Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
55 Inxhinieri e Burimeve Natyrore me profil: Përpunim Mineralesh dhe Mbetjesh Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
56 Inxhinieri e Burimeve Natyrore me profil: Gjeomatikë Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
57 Inxhinieri e Burimeve Natyrore me profil: Gjeoinxhinieri Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
58 Inxhinieri Elektrike me profil: Energjitikë Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
59 Inxhinieri Elektrike me profil: Automatizimi i Industrisë Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
60 Inxhinieri Mekatronike Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
61 Inxhinieri Mekanike profili: Transport Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
62 Inxhinieri Mekanike profili: Energjitikë Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
63 Inxhinieri Materiale Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
64 Inxhinieri Tekstili dhe Mode Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1273, datë 17.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
65 Inxhinieri Materiale me profil: Materiale Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr. 1220, datë 03.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
66 Inxhinieri Mekanike me profil: Energjitik Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.1220, datë 03.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
67 Inxhinieri Elektrike me profil: Automatizimi i Industrisë Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.1220, datë 03.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
68 Inxhinieri Gjeologjike me profil: Gjeologji Inxhinierike dhe Hidrogjeologji Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.1245, datë 10.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
69 Inxhinieri Ndërtimi me profil: Ndërtim dhe Administrim Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.1273, datë 17.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
70 Inxhinieri Ndërtimi me profil: Gjeoteknik Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.1482, datë 12.11.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
71 Inxhinieri Mjedisi me profil: Trajtim Uji Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.1482, datë 12.11.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
72 Inxhinieri Hidroteknikë Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.1273, datë 17.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
73 Inxhinieri Gjeodezi Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.1273, datë 17.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
74 Inxhinieri Elektronike Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 768, date 16.11.2006
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
75 Inxhinieri Telekomunikacioni Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 768, date 16.11.2006
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
76 Inxhinieri Informatike Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 768, date 16.11.2006
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
77 Inxhinieri Fizike Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.910, datë 26.08.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
78 Inxhinieri Matematike Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.910, datë 26.08.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
79 Inxhinieri Mjedisi me profil: Energjitikë Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1482 datë 12.11.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
80 Inxhinieri e Burimeve Natyrore me profil: Gjeoinxhinieri Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1245, datë 10.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
81 Inxhinieri e Burimeve Natyrore me profil: Gjeomatikë Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1245, datë 10.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
82 Inxhinieri Gjeologjike me profil: Vendburimet e Mineraleve të Dobibshme dhe Petrologji Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1245, datë 10.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
83 Inxhinieri e Burimeve Natyrore me profil: Inxhinieri e Burimeve të Energjisë Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1245, datë 10.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
84 Inxhinierinë e Burimeve Natyrore me profil: Përpunim Mineralesh dhe Mbetjesh Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1245, datë 10.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
85 Inxhinieri Gjeologjike me profil: Gjeoinformatikë Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1245, datë 10.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
86 Inxhinieri e Gjeomjedisit Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1245, datë 10.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
87 Inxhinieri Elektrike me profil: Energjitik Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1220, datë 03.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
88 Inxhinieri Mekanike me profil: Konstruksion Makinash me Mjete Lëvizëse Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.1220, datë 03.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
89 Inxhinieri Mekanike me profil: Prodhim dhe Menaxhim Industrial Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.1220, datë 03.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
90 Inxhinieri Mekanike me profil: Metalurgji dhe Fonderi Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.1220, datë 03.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
91 Inxhinieri Gjeologjike me profil: Gjeologji e Vendburimeve Hidrokarbure Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1245, datë 10.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
92 Inxhinieri Gjeofizike Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1245, datë 10.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
93 Inxhinieri Ekonomike Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 368, date 18.09.2014
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
94 Inxhinieri Ndërtimi me profil: Strukturist Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1273, datë 17.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
95 Inxhinieri Ndërtimi me profil: Infrastrukturë e Transportit Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1273, datë 17.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:

Stafi Akademik

Akreditimi

Akreditimi 2010

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara
Aplikimi për akreditim Më datë 25.02.2010
Akreditim për IAL/Programet Kërkesë për Akreditim Institucional
Miratimi nga APAAL/KA Këshilli i Akreditimit shqyrtoi në mbledhjen e datës 26.02.2010 dhe vendosi që: Procesi i Vlerësimit në kuadër të  Akreditimit do të fillojë: Pas përfundimit të procesit të Vlerësimit të Brëndshëm.
Trajnimi i Grupit të vlerësimit të Brendshëm Më datë 19.03.2010 Institucioni paraqet GVB.
Më datë 24.03.2010 u zhvillua trajnimi i GVB.
Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm Më datë 11.07.2012 Institucioni paraqet RVB.
Ngritja dhe trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm  
Vizita në Institucion  
Dorëzimi i Raportit të vlerësimit të Jashtëm  
Komente nga IAL/APAAL/Ekspertët  
Vendimi i KA  
Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Sporteve  

Akreditim 2013

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara
Aplikimi për akreditim Më datë 01.02.2013
Akreditim për IAL/Programet  
Miratimi nga APAAL/KA  
Trajnimi i Grupit të vlerësimit të Brendshëm Më datë 21.02.2013 u krye trajnimi i GVB. 
Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm  
Ngritja dhe trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm Më datë 24.04.2013 Institucioni njihet me përbërjen e GVJ. 
Vizita në Institucion  
Dorëzimi i Raportit të vlerësimit të Jashtëm  
Komente nga IAL/APAAL/Ekspertët  
Vendimi i KA  
Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Sporteve  

Rankimi & Analiza

Lloji i AktivitetitRankimi & Analiza
Formulari i Aplikimit  
Fushat/Programet e studimit  
Komente e IAL për pytesorët  
Vizita në IAL  
Pytesorët e plotësuar  
Analiza e të dhënave  
Komente të Institucionit  
Rezultatet përfundimtare për IAL  
Analiza SWOT për institucionin  

Studentët

Kërkimi Shkencor


Dokumente

Vendime të Këshillit të Ministrave

 • VKM Nr. 824, datë 05.12.2007Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 1245, datë 10.09.2008Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 1246, datë 10.09.2008Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 1273, datë 17.09.2008Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 1274, datë 17.09.2008Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 1482, datë 12.11.2008Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 345, datë 08.04.2009Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 828, datë 29.07.2009Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 855, datë 05.08.2009Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 695, datë 18.06.2009Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 910, datë 26.08.2009Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 1005, datë 08.10.2009Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 1116, datë 13.11.2009Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 1185, datë 03.12.2009Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 1220, datë 03.09.2008Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 1300, datë 29.12.2009Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 15, datë 07.01.2010Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 355, datë 12.05.2010Shiko dokumentin!

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sporteve

 • Urdhër Nr. 559, datë 10.12.2010Shiko dokumentin!
 • Urdhër Nr. 605, datë 29.12.2010Shiko dokumentin!
 • Urdhër Nr. 371, datë 28.07.2011Shiko dokumentin!

Vendime të Këshillit të Akreditimit

 • VKA Nr. 13, datë 15.05.2009web
 • VKA Nr. 14, datë 15.05.2009web
 • VKA Nr. 23, datë 03.07.2009web
 • VKA Nr. 38, datë 11.09.2009web
 • VKA Nr. 42, datë 02.10.2009web
 • VKA Nr. 48, datë 27.10.2009web
 • VKA Nr. 57, datë 04.12.2009web
 • VKA Nr. 58, datë 04.12.2009web
 • VKA Nr. 60, datë 08.01.2010web
 • VKA Nr. 69, datë 31.03.2010web
 • VKA Nr. 79, datë 18.06.2010web
 • VKA Nr. 108, datë 29.10.2010web
 • VKA Nr. 221, datë 29.07.2011web
 • VKA Nr. 278, datë 04.11.2011web
 • VKA Nr. 307, datë 16.03.2012web
 • VKA Nr. 380, datë 26.10.2012web

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm