Institucionet Publike

upt-images Universiteti Politeknik i Tiranës
Adresa: Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë
Tel/Fax:
Email:
Website: www.upt.al

Organigrama

I. Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
 • Departamenti i Konstruksioneve të Ndërtimit dhe Infrastrukturës së Transportit
 • Departamenti i Mekanikës së Strukturave
 • Departamenti i Inxhinierisë së Mjedisit
 • Departamenti i Hidroteknikës dhe Hidraulikës
 • Departamenti i Gjeodezisë
II. Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës
 • Departamenti i Arkitekturës
 • Departamenti i Urbanistikës
III. Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
 • 1. Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacioneve
 • 2. Departamenti i Inxhinierisë Informatike
 • 3. Qendra e Kërkimit dhe Zhvillimit të Teknologjitve e Informacionit;
IV. Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Departamenti i Energjise me grupet mesimore shkencore si me poshte:
- Termoteknikes dhe energjitikes
- Makinave termofluidike dhe impianteve termoteknik
Departamenti i Mekanikes me grupet mesimore shkencore si me poshte:
- Konstruksionet mekanike dhe projektimi mekanik
- Sistemet e transportit dhe mjetet levizese
Departamenti i Prodhimit Menaxhimit me grupet mesimore shkencore si me poshte:
- Teknologjise mekanike dhe menaxhimit
- Grafikes inxhinjerike
- Materialeve dhe Metalurgjise
Departamenti i Tekstilit dhe Modes
V. Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave
 • Departamenti i Shkencave të Tokës
 • Departamenti i Gjeologjisë së Zbatuar, Mjedisit dhe Gjeoinformatikës
 • Departamenti i Inxhinierisë së Burimeve Minerare
 • Departamenti i Burimeve të Energjisë
VI. Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike
 • Departamenti i Sistemeve Elektrike të Fuqisë
 • Departamenti i Elektroteknikës
 • Departamenti i Automatikës
VII. Fakulteti i Inxhinierise Matematike & Inxhinierise Fizike
 • Departamenti i Inxhinierisë Fizike
 • Departamenti i Kimisë
 • Departamenti i Inxhinierisë Matematike
 • Qendra e Gjuhëve të Huaja
I. Instituti i Gjeoshkencave dhe Energjisë, Ujit dhe Mjedisit (IGJEUM)
 • Departamenti i Gjeoresurseve dhe i Gjeoinxhinierisë;
 • Departamenti i Gjeofizikës dhe Gjeoriskut;
 • Departamenti i Sizmologjisë dhe Inxhinierisë Sizmike;
 • Departamenti i Teknologjive të Gjeoinformacionit
 • Departamenti i Teknologjive Energjetike;
 • Departamenti i Ekonomisë së Ujit;
 • Departamenti i Klimës dhe Mjedisit.

Programet e Studimit


Nr. Programi Cikli i Studimit Informacion
1 Inxhinieri Ndërtimi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
2 Inxhinieri Hidroteknike Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
3 Inxhinieri Mjedisi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
4 Gjeodezi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
5 Inxhinieri Fizike Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
6 Inxhinieri Matematike Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
7 Inxhinieri Ekonomike Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 355, datë 12.05.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
8 Inxhinieri Gjeologjike Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
9 Inxhinieri e Burimeve Natyrore Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
10 Inxhinieri Gjeoinformatikë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
11 Inxhinieri Gjeomjedis Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
12 Inxhinieri Elektronike Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
13 Inxhinieri Informatike Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
14 Inxhinieri Telekomunikacioni Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
15 Inxhinieri Materiale Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
16 Inxhinieri Mekanike Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
17 Inxhinieri Tekstil dhe Modë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
18 Inxhinieri elektrike me profil: Automatizimi i Industrisë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
19 Inxhinieri elektrike me profil: Energjitikë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
20 Inxhinieri Mekatronike Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
21 Arkitekturë Dip Integruar Msc IAL/Njësia: Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr.559, datë 10.12.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
22 Urbanistikë Dip Integruar Msc IAL/Njësia: Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr.559, datë 10.12.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
23 Inxhinieri Elektrike profili: Automatizimi i Industrisë Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: Brenda afateve ligjore për akreditim
Dokument akreditimi:
24 Gjeoshkencat, Burimet dhe Mjedisi Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.855, datë 05.08.2009
Statusi akreditimit: Në proces akreditimi
Dokument akreditimi:
25 Inxhinieri Ndërtimi me profil: Inxhinieri Mjedisi Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.15, datë 07.01.2010
Statusi akreditimit: Në proces akreditimi
Dokument akreditimi:
26 Inxhinieri Ndërtimi me profil: Inxhinieri Hidroteknike Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.15, datë 07.01.2010
Statusi akreditimit: Në proces akreditimi
Dokument akreditimi:
27 Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr. 695, datë 18.06.2009
Statusi akreditimit: Në proces akreditimi
Dokument akreditimi:
28 Inxhinieri Matematike Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr.605, datë 29.12.2010
Statusi akreditimit: Në proces akreditimi
Dokument akreditimi:
29 Inxhinieri Fizike Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdhër Nr.605, datë 29.12.2010
Statusi akreditimit: Në proces akreditimi
Dokument akreditimi:
30 Inxhinieri Mekanike Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1185, datë 03.12.2009
Statusi akreditimit: Në proces akreditimi
Dokument akreditimi:
31 Gjeodezi Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: Në proces akreditimi
Dokument akreditimi:
32 Inxhinieri Elektrike profili: Elektroenergjitikë Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: Në proces akreditimi
Dokument akreditimi:
33 Inxhinieri Ndërtimi me profil; Inxhinieri Ndërtimi Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.15, datë 07.01.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
34 Inxhinieri Informatike Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
35 Inxhinieri Mekanike me profil: Inxhinieri Materiale Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1185, datë 03.12.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
36 Inxhinieri Elektrike profili: Elektroteknikë Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
37 Arkitekture Urbanistike Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
38 Inxhinieri Ekonomike Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 368, date 18.09.2014
Statusi akreditimit: Brenda afateve ligjore për akreditim
Dokument akreditimi:
39 Menaxhim Energjie Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 866, date 23.10.2015
Statusi akreditimit: Brenda afateve ligjore për akreditim
Dokument akreditimi:
40 Inxhinieri Tekstili dhe Mode Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1273, datë 17.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
41 Inxhinieri Materiale me profil: Materiale Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr. 1220, datë 03.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
42 Inxhinieri Mekanike me profil: Energjitik Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.1220, datë 03.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
43 Inxhinieri Elektrike me profil: Automatizimi i Industrisë Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.1220, datë 03.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
44 Inxhinieri Gjeologjike me profil: Gjeologji Inxhinierike dhe Hidrogjeologji Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.1245, datë 10.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
45 Inxhinieri Ndërtimi me profil: Ndërtim dhe Administrim Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.1273, datë 17.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
46 Inxhinieri Ndërtimi me profil: Gjeoteknik Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.1482, datë 12.11.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
47 Inxhinieri Mjedisi me profil: Trajtim Uji Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.1482, datë 12.11.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
48 Inxhinieri Hidroteknikë Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.1273, datë 17.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
49 Inxhinieri Gjeodezi Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.1273, datë 17.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
50 Inxhinieri Elektronike Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 768, date 16.11.2006
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
51 Inxhinieri Telekomunikacioni Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 768, date 16.11.2006
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
52 Inxhinieri Informatike Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 768, date 16.11.2006
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
53 Inxhinieri Fizike Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.910, datë 26.08.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
54 Inxhinieri Matematike Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.910, datë 26.08.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
55 Inxhinieri Mjedisi me profil: Energjitikë Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1482 datë 12.11.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
56 Inxhinieri e Burimeve Natyrore me profil: Gjeoinxhinieri Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1245, datë 10.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
57 Inxhinieri e Burimeve Natyrore me profil: Gjeomatikë Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1245, datë 10.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
58 Inxhinieri Gjeologjike me profil: Vendburimet e Mineraleve të Dobibshme dhe Petrologji Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1245, datë 10.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
59 Inxhinieri e Burimeve Natyrore me profil: Inxhinieri e Burimeve të Energjisë Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1245, datë 10.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
60 Inxhinierinë e Burimeve Natyrore me profil: Përpunim Mineralesh dhe Mbetjesh Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1245, datë 10.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
61 Inxhinieri Gjeologjike me profil: Gjeoinformatikë Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1245, datë 10.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
62 Inxhinieri e Gjeomjedisit Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1245, datë 10.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
63 Inxhinieri Elektrike me profil: Energjitik Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1220, datë 03.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
64 Inxhinieri Mekanike me profil: Konstruksion Makinash me Mjete Lëvizëse Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.1220, datë 03.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
65 Inxhinieri Mekanike me profil: Prodhim dhe Menaxhim Industrial Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.1220, datë 03.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
66 Inxhinieri Mekanike me profil: Metalurgji dhe Fonderi Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.1220, datë 03.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
67 Inxhinieri Gjeologjike me profil: Gjeologji e Vendburimeve Hidrokarbure Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1245, datë 10.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
68 Inxhinieri Gjeofizike Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1245, datë 10.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
69 Inxhinieri Ndërtimi me profil: Strukturist Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1273, datë 17.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
70 Inxhinieri Ndërtimi me profil: Infrastrukturë e Transportit Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1273, datë 17.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
71 Inxhinieri Matematike me profil Aktuaristikë Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 866, date 23.10.2015
Statusi akreditimit: Brenda afateve ligjore për akreditim
Dokument akreditimi:
72 Inxhinieri Informatike Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 866, date 23.10.2015
Statusi akreditimit: Brenda afateve ligjore për akreditim
Dokument akreditimi:
73 Inxhinieri Elektronike Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Në Proces Licensimi
Licensimi:
Statusi akreditimit: Brenda afateve ligjore për akreditim
Dokument akreditimi:
74 Inxhinieri Telekomunikacioni Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Gjendja: Në Proces Licensimi
Licensimi:
Statusi akreditimit: Brenda afateve ligjore për akreditim
Dokument akreditimi:
75 Planifikimi i Sistemeve të Transportit, Menaxhimi i Trafikut dhe Siguria Rrugore Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1300, datë 29.12.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
76 Tekstil dhe Stilim Mode Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1300, datë 29.12.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
77 Inxhinieri Fizike në Mjekësi Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
78 Inxhinieri Matematike në Analizë Sistemesh Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
79 Inxhinieri Ndërtimi Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
80 Inxhinieri Mjedisi Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
81 Hidroteknik Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
82 Gjeodezi Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
83 Inxhinieri e Burimeve Natyrore me profil: Inxhinieri e Burimeve të Energjisë Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
84 Inxhinieri e Gjeomjedisit Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
85 Inxhinieri Gjeologjike me profil: Gjeoinformatikë Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
86 Inxhinieri Gjeologjike me profil: Gjeologji e Vendburimeve Hidrokarbure Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
87 Inxhinieri Gjeologjike me profil: Vendburimet e Mineraleve të Dobibshme dhe Petrologji Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
88 Inxhinieri Gjeologjike me profil: Gjeologji Inxhinierike dhe Hidrogjeologji Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
89 Inxhinieri e Burimeve Natyrore me profil: Përpunim Mineralesh dhe Mbetjesh Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
90 Inxhinieri e Burimeve Natyrore me profil: Gjeomatikë Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
91 Inxhinieri e Burimeve Natyrore me profil: Gjeoinxhinieri Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
92 Inxhinieri Elektrike me profil: Energjitikë Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
93 Inxhinieri Elektrike me profil: Automatizimi i Industrisë Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
94 Inxhinieri Mekatronike Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
95 Inxhinieri Mekanike profili: Transport Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
96 Inxhinieri Mekanike profili: Energjitikë Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
97 Inxhinieri Materiale Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:

Stafi Akademik

Akreditimi

Akreditimi 2010

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara
Aplikimi për akreditim Më datë 25.02.2010
Akreditim për IAL/Programet Kërkesë për Akreditim Institucional
Miratimi nga APAAL/KA Këshilli i Akreditimit shqyrtoi në mbledhjen e datës 26.02.2010 dhe vendosi që: Procesi i Vlerësimit në kuadër të  Akreditimit do të fillojë: Pas përfundimit të procesit të Vlerësimit të Brëndshëm.
Trajnimi i Grupit të vlerësimit të Brendshëm Më datë 19.03.2010 Institucioni paraqet GVB.
Më datë 24.03.2010 u zhvillua trajnimi i GVB.
Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm Më datë 11.07.2012 Institucioni paraqet RVB.
Ngritja dhe trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm  
Vizita në Institucion  
Dorëzimi i Raportit të vlerësimit të Jashtëm  
Komente nga IAL/APAAL/Ekspertët  
Vendimi i KA  
Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Sporteve  

Akreditim 2013

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara
Aplikimi për akreditim Më datë 01.02.2013
Akreditim për IAL/Programet  
Miratimi nga APAAL/KA  
Trajnimi i Grupit të vlerësimit të Brendshëm Më datë 21.02.2013 u krye trajnimi i GVB. 
Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm  
Ngritja dhe trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm Më datë 24.04.2013 Institucioni njihet me përbërjen e GVJ. 
Vizita në Institucion  
Dorëzimi i Raportit të vlerësimit të Jashtëm  
Komente nga IAL/APAAL/Ekspertët  
Vendimi i KA  
Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Sporteve  

Rankimi & Analiza

Lloji i AktivitetitRankimi & Analiza
Formulari i Aplikimit  
Fushat/Programet e studimit  
Komente e IAL për pytesorët  
Vizita në IAL  
Pytesorët e plotësuar  
Analiza e të dhënave  
Komente të Institucionit  
Rezultatet përfundimtare për IAL  
Analiza SWOT për institucionin  

Studentët

Kërkimi Shkencor


Dokumente

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm