Institucionet Publike

ubt.images Universiteti Bujqësor i Tiranës
Adresa: Kodër Kamëz, Tiranë
Tel/Fax:
Email:
Website: www.ubt.edu.al

Organigrama

Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit

BujqesiMjedisi Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Adresa:
Tel/Fax:
Email:
Website:

Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit

Ekonimiku.images Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Adresa:
Tel/Fax:
Email:
Website:

Fakulteti i Shkencave Pyjore

Pyjet.images Fakulteti i Shkencave Pyjore
Adresa:
Tel/Fax:
Email:
Website:

Fakulteti i Mjekësisë Veterinare

veterinari.images Fakulteti i Mjekësisë Veterinare
Adresa:
Tel/Fax:
Email:
Website:

Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit

Bioteknollogji.images Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Adresa:
Tel/Fax:
Email:
Website:

Filiali Lushnjë

Not Found Filiali Lushnjë
Adresa:  Blv. Palmave, Lushnje
Tel/Fax:
Email:
Website:

Programet e Studimit


Nr. Programi Cikli i Studimit Informacion
1 Menaxhim Agrobiznesi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: x
2 Ekonomi dhe Politikë Agrare Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: x
3 Financë – Kontabilitet Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: x
4 Menaxhim i Turizmit Rural Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: x
5 Informatikë Biznesi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: x
6 Ekonomiks i Aplikuar Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: x
7 Inxhinieri Agrare profili; Mbrojtje Bimësh Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: x
8 Inxhinieri Agrare profili; Hortikulturë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: x
9 Inxhinieri Agrare profili; Prodhim Bimor Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: x
10 Inxhinieri Agrare profili; Zootekni dhe Biznes Blegtoral Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: x
11 Inxhinieri Agrare profili; Akuakulturë dhe Menaxhim Peshkimi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: x
12 Inxhinieri Agromjedisi profili; Agromjedis dhe Ekologji Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: x
13 Inxhinieri Agrare - Agromekanizim Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1338, datë 10.10.2008
14 Teknologji Agroushqimore Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: x
15 Vreshtari - Enologji Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: x
16 Mbarështim Pyjesh Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Pyjore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: x
17 Përpunim Druri Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Pyjore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: x
18 Inxhinieri Agrare profili; Prodhim Bimor( KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
19 Inxhinieri Agrare profili; Mbrojtje Bimësh (KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
20 Inxhinieri Agrare profili; Hortikulturë(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
21 Inxhinieri Agrare profili; Zootekni dhe Biznes Blegtoral(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
22 Inxhinieri Agromjedisi profili; Agromjedis dhe Ekologji (KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
23 Inxhinieri Agrare profili; Akuakulturë dhe Menaxhim Peshkimi(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
24 Menaxhim Agrobiznesi (KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
25 Ekonomi dhe Politikë Agrare(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
26 Financë - Kontabilitet (KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
27 Teknologji Agroushqimore(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Gjendja: Aktiv
28 Vreshtari - Enologji (KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Gjendja: Aktiv
29 Mbarështim Pyjesh(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Pyjore
Gjendja: Aktiv
30 Përpunim Druri (KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Pyjore
Gjendja: Aktiv
31 Menaxhim Agrobiznesi Bachelor IAL/Njësia: Filiali Lushnje
Gjendja: Aktiv
32 Financë Kontabilitet Bachelor IAL/Njësia: Filiali Lushnje
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1278, datë 24.09.2008
33 Drejtimi i Fermave dhe Agrobiznesit Bachelor IAL/Njësia: Filiali Lushnje
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1278, datë 24.09.2008
34 Inxhinieri Agrare - Agromekanizem(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
35 Mjekësi Veterinare Dip Integruar Msc IAL/Njësia: Fakulteti i Mjekësisë Veterinare
Gjendja: Aktiv
36 Menaxhim Veterinar Diplome 2 vjecare IAL/Njësia: Filiali Lushnje
Gjendja: Aktiv
37 Bujqësi dhe Mjedis, drejtimi Shkencat e Hortikulturës Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.696, datë 18.06.2009
38 Bujqësi dhe Mjedis, drejtimi Shkencat Agronomike Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.696, datë 18.06.2009
39 Bujqësi dhe Mjedis, drejtimi Shkencat e Mbrojtjes së Bimëve Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.696, datë 18.06.2009
40 Bujqësi dhe Mjedis, drejtimi Shkencat e Prodhimit Shtazor Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.696, datë 18.06.2009
41 Shkencat Pyjore drejtimi: Qeverisja e Qëndrueshme e Burimeve Pyjore dhe Kullosore Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Pyjore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.696, datë 18.06.2009
42 Mjekësi Veterinare Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Mjekësisë Veterinare
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.825, datë 29.07.2009
43 Shkencat dhe Bioteknologjia Ushqimore Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.696, datë 18.06.2009
44 Shkencat Pyjore drejtimi: Teknologjia e Drurit Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Pyjore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 696, datë 18.06.2009
45 Bujqësi dhe Mjedis, drejtimi Shkencat Mjedisore Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.696, datë 18.06.2009
46 Ekonomi dhe Agrobiznes, drejtimi Agrobiznes Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 696, datë 18.06.2009
47 Ekonomi dhe Agrobiznes, drejtimi Ekonomi dhe Politikë Agrare Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 696, datë 18.06.2009
48 Ekonomi Agrobiznes, drejtimi Financë - Kontabilitet Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 696, datë 18.06.2009
49 Energjitë e rinovueshme Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 866, date 23.10.2015
50 Inxhinieri Agromjedisi Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1221, datë 03.09.2008
51 Inxhinieri Agrare profili: Hortikulturë Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1221, datë 03.09.2008
52 Inxhinieri Agrare profili: Mbrojtja e Bimëve Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.1221, datë 03.09.2008
53 Menaxhim Agrobiznesi profili: Administrim i Ndërmarjeve Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1274, datë 17.09.2008
54 Ekonomi dhe Agrobiznes Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 511, date 08.11.2010
55 Ekonomi dhe Politika Agrare profili: Zhvillim Rural i Integruar Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1274, datë 17.09.2008
56 Financë - Kontabilitet profili: Financë Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1274, datë 17.09.2008
57 Inxhinieri Përpunim-Druri Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Pyjore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1244, datë 10.09.2008
58 Inxhinieri Pyjore Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Pyjore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1244, datë 10.09.2008
59 Inxhinieri Agroushqimore profili: Vreshtari - Enologji Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1221, datë 03.09.2008
60 Menaxhimi i Kullimit, Ujitjes dhe Mekanizimit Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 45, date 04.02.2013
61 Inxhinieri Agrare profili: Prodhimi Bimor Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.1221, datë 03.09.2008
62 Inxhinieri Agrare profili: Zootekni Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.1221, datë 03.09.2008
63 Inxhinieri Agrare profili: Akuakulturë Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.1221, datë 03.09.2008
64 Inxhinieri Agroushqimore profili: Teknologji Agroushqimore Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.1221, datë 03.09.2008
65 Ekonomi dhe Politika Agrare profili: Ekonomia dhe Politikat e Zhvillimit Agrar Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1274, datë 17.09.2008
66 Financë - Kontabilitet profili: Kontabilitet Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1274, datë 17.09.2008
67 Menaxhim Agrobiznesi profili: Marketing Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1274, datë 17.09.2008
68 Resurset Gjenetike të Bimëve Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Jo Aktiv
69 Mjekësi Bimore Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 538, date 08.11.2012
70 Bioteknologji Ushqimore Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Gjendja: Aktiv
71 Analizat e Ushqimeve Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Në Proces Licensimi
72 Menaxhim Mjedisi Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.880, datë 12.08.2009
73 Teknologji e Avancuar në Hortikulturë Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: VKM Nr.880, datë 12.08.2009
74 Teknologjia e Kultivimit të Bimëve Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.880, datë 12.08.2009
75 Mbrojtja Kimike dhe Fitofarmacia Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.880, datë 12.08.2009
76 Biznes Blegtoral Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.880, datë 12.08.2009
77 Menaxhim i Ndërmarjeve profili: Menaxhim i Ndërmarjeve të Agrobiznesit Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 880, datë12.08.2009
78 Ekonomi dhe politikë agrare, me profil Ekonomi dhe politikë agrare Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 880, datë 12.08.2009
79 Ekonomi dhe Agrobiznes profili: Financë Kontabilitet Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 880, datë 12.08.2009
80 Menaxhim i Qëndrueshëm Rural dhe Mjedisor Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
81 Arkitekturë Peisazhi Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
82 Drejtim Agrobiznesi Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
83 Financë - Kontabilitet Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
84 Cilësia dhe Siguria Ushqimore Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Gjendja: Aktiv
85 Shëndeti Publik Veterinar Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Mjekësisë Veterinare
Gjendja: Aktiv
86 Veterinari Klinike Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Mjekësisë Veterinare
Gjendja: Aktiv
87 Diagnozë Laboratorike Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Mjekësisë Veterinare
Gjendja: Jo Aktiv

Stafi Akademik

Akreditimi

Akreditim 2013

 

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Rankimi & Analiza

Lloji i AktivitetitRankimi & Analiza

Studentët

Kërkimi Shkencor


Dokumente

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm