Institucionet Publike

ubt.images Universiteti Bujqësor i Tiranës
Adresa: Kodër Kamëz, Tiranë
Tel/Fax:
Email:
Website: www.ubt.edu.al

Organigrama

Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit

BujqesiMjedisi Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Adresa:
Tel/Fax:
Email:
Website:

Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit

Ekonimiku.images Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Adresa:
Tel/Fax:
Email:
Website:

Fakulteti i Shkencave Pyjore

Pyjet.images Fakulteti i Shkencave Pyjore
Adresa:
Tel/Fax:
Email:
Website:

Fakulteti i Mjekësisë Veterinare

veterinari.images Fakulteti i Mjekësisë Veterinare
Adresa:
Tel/Fax:
Email:
Website:

Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit

Bioteknollogji.images Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Adresa:
Tel/Fax:
Email:
Website:

Filiali Lushnjë

Not Found Filiali Lushnjë
Adresa:  Blv. Palmave, Lushnje
Tel/Fax:
Email:
Website:

Programet e Studimit


Nr. Programi Cikli i Studimit Informacion
1 Menaxhim Agrobiznesi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: x
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
2 Ekonomi dhe Politikë Agrare Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: x
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
3 Financë – Kontabilitet Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: x
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
4 Menaxhim i Turizmit Rural Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: x
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
5 Informatikë Biznesi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: x
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
6 Ekonomiks i Aplikuar Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: x
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
7 Inxhinieri Agrare profili; Mbrojtje Bimësh Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: x
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
8 Inxhinieri Agrare profili; Hortikulturë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: x
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
9 Inxhinieri Agrare profili; Prodhim Bimor Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: x
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
10 Inxhinieri Agrare profili; Zootekni dhe Biznes Blegtoral Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: x
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
11 Inxhinieri Agrare profili; Akuakulturë dhe Menaxhim Peshkimi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: x
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
12 Inxhinieri Agromjedisi profili; Agromjedis dhe Ekologji Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: x
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
13 Inxhinieri Agrare - Agromekanizim Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1338, datë 10.10.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
14 Teknologji Agroushqimore Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: x
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
15 Vreshtari - Enologji Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: x
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
16 Mbarështim Pyjesh Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Pyjore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: x
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
17 Përpunim Druri Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Pyjore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: x
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
18 Inxhinieri Agrare profili; Prodhim Bimor( KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
19 Inxhinieri Agrare profili; Mbrojtje Bimësh (KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
20 Inxhinieri Agrare profili; Hortikulturë(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
21 Inxhinieri Agrare profili; Zootekni dhe Biznes Blegtoral(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
22 Inxhinieri Agromjedisi profili; Agromjedis dhe Ekologji (KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
23 Inxhinieri Agrare profili; Akuakulturë dhe Menaxhim Peshkimi(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
24 Menaxhim Agrobiznesi (KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
25 Ekonomi dhe Politikë Agrare(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
26 Financë - Kontabilitet (KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
27 Teknologji Agroushqimore(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
28 Vreshtari - Enologji (KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
29 Mbarështim Pyjesh(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Pyjore
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
30 Përpunim Druri (KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Pyjore
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
31 Menaxhim Agrobiznesi Bachelor IAL/Njësia: Filiali Lushnje
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
32 Financë Kontabilitet Bachelor IAL/Njësia: Filiali Lushnje
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1278, datë 24.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
33 Drejtimi i Fermave dhe Agrobiznesit Bachelor IAL/Njësia: Filiali Lushnje
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1278, datë 24.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
34 Inxhinieri Agrare - Agromekanizem(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
35 Mjekësi Veterinare Dip Integruar Msc IAL/Njësia: Fakulteti i Mjekësisë Veterinare
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
36 Menaxhim Veterinar Diplome 2 vjecare IAL/Njësia: Filiali Lushnje
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
37 Bujqësi dhe Mjedis, drejtimi Shkencat e Hortikulturës Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.696, datë 18.06.2009
Statusi akreditimit: Në proces akreditimi
Dokument akreditimi:
38 Bujqësi dhe Mjedis, drejtimi Shkencat Agronomike Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.696, datë 18.06.2009
Statusi akreditimit: Në proces akreditimi
Dokument akreditimi:
39 Bujqësi dhe Mjedis, drejtimi Shkencat e Mbrojtjes së Bimëve Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.696, datë 18.06.2009
Statusi akreditimit: Në proces akreditimi
Dokument akreditimi:
40 Bujqësi dhe Mjedis, drejtimi Shkencat e Prodhimit Shtazor Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.696, datë 18.06.2009
Statusi akreditimit: Në proces akreditimi
Dokument akreditimi:
41 Shkencat Pyjore drejtimi: Qeverisja e Qëndrueshme e Burimeve Pyjore dhe Kullosore Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Pyjore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.696, datë 18.06.2009
Statusi akreditimit: Në proces akreditimi
Dokument akreditimi:
42 Mjekësi Veterinare Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Mjekësisë Veterinare
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.825, datë 29.07.2009
Statusi akreditimit: Në proces akreditimi
Dokument akreditimi:
43 Shkencat dhe Bioteknologjia Ushqimore Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.696, datë 18.06.2009
Statusi akreditimit: Në proces akreditimi
Dokument akreditimi:
44 Shkencat Pyjore drejtimi: Teknologjia e Drurit Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Pyjore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 696, datë 18.06.2009
Statusi akreditimit: Në proces akreditimi
Dokument akreditimi:
45 Bujqësi dhe Mjedis, drejtimi Shkencat Mjedisore Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.696, datë 18.06.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
46 Ekonomi dhe Agrobiznes, drejtimi Agrobiznes Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 696, datë 18.06.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
47 Ekonomi dhe Agrobiznes, drejtimi Ekonomi dhe Politikë Agrare Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 696, datë 18.06.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
48 Ekonomi Agrobiznes, drejtimi Financë - Kontabilitet Doktoratë IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 696, datë 18.06.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
49 Energjitë e rinovueshme Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 866, date 23.10.2015
Statusi akreditimit: Brenda afateve ligjore për akreditim
Dokument akreditimi:
50 Inxhinieri Agromjedisi Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1221, datë 03.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
51 Inxhinieri Agrare profili: Hortikulturë Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1221, datë 03.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
52 Inxhinieri Agrare profili: Mbrojtja e Bimëve Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.1221, datë 03.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
53 Menaxhim Agrobiznesi profili: Administrim i Ndërmarjeve Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1274, datë 17.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
54 Ekonomi dhe Agrobiznes Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 511, date 08.11.2010
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
55 Ekonomi dhe Politika Agrare profili: Zhvillim Rural i Integruar Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1274, datë 17.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
56 Financë - Kontabilitet profili: Financë Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1274, datë 17.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
57 Inxhinieri Përpunim-Druri Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Pyjore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1244, datë 10.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
58 Inxhinieri Pyjore Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Pyjore
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1244, datë 10.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
59 Inxhinieri Agroushqimore profili: Vreshtari - Enologji Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: VKM Nr.1221, datë 03.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
60 Menaxhimi i Kullimit, Ujitjes dhe Mekanizimit Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 45, date 04.02.2013
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
61 Inxhinieri Agrare profili: Prodhimi Bimor Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.1221, datë 03.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
62 Inxhinieri Agrare profili: Zootekni Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.1221, datë 03.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
63 Inxhinieri Agrare profili: Akuakulturë Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.1221, datë 03.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
64 Inxhinieri Agroushqimore profili: Teknologji Agroushqimore Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Vendim Nr.1221, datë 03.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
65 Ekonomi dhe Politika Agrare profili: Ekonomia dhe Politikat e Zhvillimit Agrar Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1274, datë 17.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
66 Financë - Kontabilitet profili: Kontabilitet Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1274, datë 17.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
67 Menaxhim Agrobiznesi profili: Marketing Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 1274, datë 17.09.2008
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
68 Resurset Gjenetike të Bimëve Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
69 Mjekësi Bimore Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: Urdher Nr. 538, date 08.11.2012
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
70 Bioteknologji Ushqimore Master i shkencave IAL/Njësia: Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
71 Analizat e Ushqimeve Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Në Proces Licensimi
Licensimi:
Statusi akreditimit: Brenda afateve ligjore për akreditim
Dokument akreditimi:
72 Menaxhim Mjedisi Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.880, datë 12.08.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
73 Teknologji e Avancuar në Hortikulturë Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi: VKM Nr.880, datë 12.08.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
74 Teknologjia e Kultivimit të Bimëve Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.880, datë 12.08.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
75 Mbrojtja Kimike dhe Fitofarmacia Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.880, datë 12.08.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
76 Biznes Blegtoral Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr.880, datë 12.08.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
77 Menaxhim i Ndërmarjeve profili: Menaxhim i Ndërmarjeve të Agrobiznesit Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 880, datë12.08.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
78 Ekonomi dhe politikë agrare, me profil Ekonomi dhe politikë agrare Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 880, datë 12.08.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
79 Ekonomi dhe Agrobiznes profili: Financë Kontabilitet Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi: VKM Nr. 880, datë 12.08.2009
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
80 Menaxhim i Qëndrueshëm Rural dhe Mjedisor Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
81 Arkitekturë Peisazhi Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
82 Drejtim Agrobiznesi Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
83 Financë - Kontabilitet Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
84 Cilësia dhe Siguria Ushqimore Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
85 Shëndeti Publik Veterinar Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Mjekësisë Veterinare
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
86 Veterinari Klinike Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Mjekësisë Veterinare
Gjendja: Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:
87 Diagnozë Laboratorike Master profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Mjekësisë Veterinare
Gjendja: Jo Aktiv
Licensimi:
Statusi akreditimit: I pa akredituar
Dokument akreditimi:

Stafi Akademik

Akreditimi

Akreditim 2013

 

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara
Aplikimi për akreditim Më datë 01.02.2013
Akreditim për IAL/Programet  
Miratimi nga APAAL/KA  
Trajnimi i Grupit të vlerësimit të Brendshëm Më datë 21.02.2013 u krye trajnimi i GVB. 
Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm  
Ngritja dhe trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm Më datë 24.04.2013 Institucioni njihet me përbërjen e GVJ. 
Vizita në Institucion  
Dorëzimi i Raportit të vlerësimit të Jashtëm  
Komente nga IAL/APAAL/Ekspertët  
Vendimi i KA  
Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Sportit  

Rankimi & Analiza

Lloji i AktivitetitRankimi & Analiza
Formulari i Aplikimit  
Fushat/Programet e studimit  
Komente e IAL për pytesorët  
Vizita në IAL  
Pytesorët e plotësuar  
Analiza e të dhënave  
Komente të Institucionit  
Rezultatet përfundimtare për IAL  
Analiza SWOT për institucionin  

Studentët

Kërkimi Shkencor


Dokumente

Vendime të Këshillit të Ministrave

media

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

media

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm