Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
Në fund të çdo viti akademik APAAL bën publike listën e programeve të akredituara. Në këtë listë do të gjeni gjithashtu edhe programet e studimit që janë brenda afateve ligjore për të kryer procesin e akreditimit. Për këtë vit akademik, kjo listë është si vijon: (Shënim: Renditja e programeve është bërë sipas datës së licensimit të IAL dhe nuk tregon asnjë informacion tjetër cilësie)

Nr IAL/Njësia Programi Urdhëri i Akreditimit
1 Universiteti i New York-ut në Tiranë
Fakulteti i Ekonomisë
MSc Financë dhe Kontabilitet UMASh Nr. 286, datë 05.07.2013
2 Universiteti i New York-ut në Tiranë
Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale
MSc Shkenca Kompjuterike UMASh Nr. 170, datë 20.04.2012
3 Universiteti i New York-ut në Tiranë
Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale
MSc E Drejta Ndërkombëtare dhe Tregtare UMASh Nr. 170, datë 20.04.2012
4 Universiteti i New York-ut në Tiranë
Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale
MSc Çështje (marrëdhënie) Ndërkombëtare UMASh Nr. 170, datë 20.04.2012
5 Universiteti i New York-ut në Tiranë
Fakulteti i Ekonomisë
MP Administrim Biznesi me profile: a. Kontabilitet; b. Financë; c. Marketing; ç. Menaxhim; d. Ekonomiks UMASh Nr. 384, datë 06.09.2013
6 Universiteti i New York-ut në Tiranë
Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale
MP Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare UMASh Nr. 384, datë 06.09.2013
7 Universiteti i New York-ut në Tiranë
Fakulteti i Ekonomisë
MSc Administrim Biznesi me profile: a. I Përgjithshëm; b. Menaxhim; c. Menaxhim i Burimeve Njerëzore; ç. Marketing; d. Menaxhim i Sistemeve të Informacionit; dh. Bankë UMASh Nr. 384, datë 06.09.2013
8 Universiteti i New York-ut në Tiranë
Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale
MP Psikologji UMASh Nr. 384, date 06.09.2013
9 Universiteti i New York-ut në Tiranë
Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale
MP Shkenca Kompjuterike UMASh Nr. 384, datë 06.09.2013
10 Universiteti i New York-ut në Tiranë
Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale
MSc Drejtësi UMASh Nr. 341 date 28.08.2013
11 Kolegji Universitar \"Luarasi\"
Fakulteti i Drejtësisë
MP Specialist/Jurist në Administratën Publike UMASh Nr. 271, datë 29.06.2012
12 Kolegji Universitar \"Luarasi\"
Fakulteti i Drejtësisë
MSc E Drejtë Penale UMASh Nr. 323, datë 15.08.2013
13 Kolegji Universitar \"Luarasi\"
Fakulteti i Drejtësisë
MSc E Drejtë Civile dhe Tregtare UMASh Nr. 322, datë 15.08.2013
14 Kolegji Universitar \"Luarasi\"
Fakulteti Ekonomik
MP Financë dhe Menaxhim Risku UMAS Nr. 471, datë 19.09.2016
15 Kolegji Universitar \"Luarasi\"
Fakulteti Ekonomik
MP Marketing dhe Reklamë UMAS Nr. 382, datë 08.07.2016
16 Kolegji Universitar \"Luarasi\"
Fakulteti i Drejtësisë
MP Standardet Europiane për Policimin dhe Inteligjencën UMASh Nr. 264, datë 20.05.2016
17 Kolegji Universitar \"Luarasi\"
Fakulteti Ekonomik
Ba Administrim Biznes UMASh Nr. 434, datë 25.08.2016
18 Kolegji Universitar \"Luarasi\"
Fakulteti Ekonomik
Ba Financë Bankë UMASh Nr. 433, datë 25.08.2016
19 Kolegji Universitar \"Luarasi\"
Fakulteti i Drejtësisë
MP E Drejtë Bankare dhe Financiare UMAS Nr. 265, datë 20.05.2016
20 Kolegji Universitar \"Luarasi\"
Fakulteti Ekonomik
MSc Menaxhim Ekzekutiv UMASh Nr. 432, datë 25.08.2016
21 Kolegji Universitar \"Luarasi\"
Fakulteti Ekonomik
MSc Bankat dhe Tregjet Financiare UMASh Nr. 431, datë 25.08.2016
22 Kolegji Universitar \"Luarasi\"
Fakulteti i Drejtësisë
Ba Drejtësi UMASh Nr. 271, datë 29.06.2012
23 Universiteti Privat \"Albanian University\"
Fakulteti i Shkencave Shoqërore
MP Shkenca Penale UMASh Nr. 585, datë 27.11.2012
24 Universiteti Privat \"Albanian University\"
Fakulteti i Shkencave Shoqërore
MP E Drejtë Private UMASh Nr. 585, datë 27.11.2012
25 Universiteti Privat \"Albanian University\"
Fakulteti i Shkencave Shoqërore
MP Qeverisje dhe Administrim Publik UMASh Nr. 499, datë 18.10.2012
26 Universiteti Privat \"Albanian University\"
Fakulteti i Shkencave Shoqërore
MP Pedagogji me profile: a. Didaktikë; b. Menaxhim Arsimi UMASh Nr. 29, datë 31.01.2013
27 Universiteti Privat \"Albanian University\"
Fakulteti i Shkencave Shoqërore
MSc Administrim Publik me profile; a. Politika publike dhe BE; b. Politika publike dhe qeverisje UMASh Nr. 499, datë 18.10.2012
28 Universiteti Privat \"Albanian University\"
Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
MSc Menaxhim Bankar UMASh Nr. 327, datë 07.08.2012
29 Universiteti Privat \"Albanian University\"
Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
MSc Administrim Biznesi UMASh Nr. 327, datë 07.08.2012
30 Universiteti Privat \"Albanian University\"
Fakulteti i Shkencave Shoqërore
MSc Psikologji Klinike UMASh Nr. 327, datë 07.08.2012
31 Universiteti Privat \"Albanian University\"
Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
MP Menaxhim Bankar dhe Financiar UMAS Nr. 441, datë 25.08.2016
32 Universiteti Privat \"Albanian University\"
Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
MP Administrim Biznesi UMAS Nr. 440, datë 25.08.2016
33 Universiteti Privat \"Albanian University\"
Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Ba Anglisht UMAS Nr. 437, datë 25.08.2016
34 Universiteti Privat \"Albanian University\"
Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
Ba Dizajn UMAS Nr. 439, datë 25.08.2016
35 Universiteti Privat \"Albanian University\"
Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
MSc Inxhinieri Elektronike UMAS Nr. 380, datë 08.07.2016
36 Universiteti Privat \"Albanian University\"
Fakulteti i Shkencave Shoqërore
MP Psikologji Klinike UMASh Nr. 327, datë 07.08.2012
37 Universiteti Privat \"Albanian University\"
Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
MSc Teknologji Informacioni UMAS Nr. 383, datë 08.07.2016
38 Universiteti Privat \"Albanian University\"
Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Ba Mësuesi për Arsimin Parashkollor UMAS Nr. 241, datë 09.05.2016
39 Universiteti Privat \"Albanian University\"
Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
Ba Inxhinieri Mekatronike UMAS Nr. 436, datë 25.08.2016
40 Universiteti Katolik \"Zoja e Këshillit të Mirë\"
Fakulteti i Mjekësisë
Ba Fizioterapi UMAS Nr. 341, datë 16.09.2015
41 Universiteti Katolik \"Zoja e Këshillit të Mirë\"
Fakulteti i Mjekësisë
Ba Infermieristikë UMAS Nr. 338, datë 16.09.2015
42 Universiteti Katolik \"Zoja e Këshillit të Mirë\"
Fakulteti i Shkencave Ekonomike, Politike dhe Sociale
Ba Ekonomi Ndërmarrjeje UMAS Nr. 340, datë 16.09.2015
43 Universiteti Katolik \"Zoja e Këshillit të Mirë\"
Fakulteti i Mjekësisë
MSc Mjekësi UMAS Nr. 337, datë 16.09.2015
44 Universiteti Katolik \"Zoja e Këshillit të Mirë\"
Fakulteti i Mjekësisë
MSc Odontoiatri dhe Proteza Dentare UMAS Nr. 315, datë 03.09.2015
45 Universiteti Katolik \"Zoja e Këshillit të Mirë\"
Fakulteti i Farmacisë
MSc Farmaci UMAS Nr. 339, datë 16.09.2015
46 Universiteti Katolik \"Zoja e Këshillit të Mirë\"
Fakulteti i Shkencave Ekonomike, Politike dhe Sociale
MSc Ekonomi dhe Menaxhim UMAS Nr. 46, datë 05.02.2015
47 Universiteti Katolik \"Zoja e Këshillit të Mirë\"
Fakulteti i Mjekësisë
MSc Shkenca Infermieristike dhe Obstetrike UMAS Nr. 334, datë 16.09.2015
48 Universiteti Katolik \"Zoja e Këshillit të Mirë\"
Fakulteti i Shkencave Ekonomike, Politike dhe Sociale
Dr Statistikë UMAS Nr. 332, datë 16.09.2015
49 Universiteti Katolik \"Zoja e Këshillit të Mirë\"
Fakulteti i Farmacisë
Dr Shëndet Publik, Diagnozë Molekulare e Sëmundjeve Infektive dhe Farmakovigjilancë UMAS Nr. 333, datë 16.09.2015
50 Universiteti Katolik \"Zoja e Këshillit të Mirë\"
Fakulteti i Mjekësisë
MSc Shkenca Rehabilituese të Profesioneve Shëndetësore UMAS Nr. 336, datë 16.09.2015
51 Shkolla e lartë universitare, jopublike, \"Universiteti \"Marin Barleti
Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomisë
Ba Menaxhim Biznesi UMAS Nr. 554, datë 23.11.2016
52 Shkolla e lartë universitare, jopublike, \"Universiteti \"Marin Barleti
Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomisë
Ba Financë Kontabilitet UMAS Nr. 605, datë 22.12.2016
53 Shkolla e lartë universitare, jopublike, \"Universiteti \"Marin Barleti
Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale e Politike
Ba Shkenca Politike UMAS Nr. 561, datë 30.11.2016
54 Shkolla e lartë universitare, jopublike, \"Universiteti \"Marin Barleti
Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale e Politike
Ba Psikologji UMASh Nr. 337, datë 16.08.2013
55 Shkolla e lartë universitare, jopublike, \"Universiteti \"Marin Barleti
Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale e Politike
MP Shkenca Juridike me profile: a. E Drejtë Publike; b. E Drejtë Biznesi UMASh Nr. 329, datë 07.08.2012
56 Shkolla e lartë universitare, jopublike, \"Universiteti \"Marin Barleti
Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale e Politike
Ba Edukim Fizik dhe Sporte UMAS Nr. 436, datë 12.11.2015
57 Shkolla e lartë universitare, jopublike, \"Universiteti \"Marin Barleti
Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale e Politike
MP Edukim me profile: a. Mësimdhënia e të Nxënit; b. Administrim i Arsimit VKA Nr. 54/1, datë 02.11.2015
58 Shkolla e lartë universitare, jopublike, \"Universiteti \"Marin Barleti
Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale e Politike
MSc Studime Europiane me profil: a. Politika Europiane; b. Adminstrim Publik UMAS Nr. 131, datë 24.03.2016
59 Shkolla e lartë universitare, jopublike, \"Universiteti \"Marin Barleti
Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomisë
Ba Informatikë e Aplikuar UMAS Nr. 350, datë 21.09.2015
60 Shkolla e lartë universitare, jopublike, \"Universiteti \"Marin Barleti
Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomisë
Ba Administrim Biznesi UMAS Nr. 343, datë 17.09.2015
61 Shkolla e lartë universitare, jopublike, \"Universiteti \"Marin Barleti
Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomisë
MSc Kontabilitet Financë me profile: a. Menaxhim Financiar; b. Shërbimeve Bankare dhe Financiare; c. Taksimi dhe Ligji; d. Kontabilitet VKA Nr. 67/1, date 02.11.2015
62 Shkolla e lartë universitare, jopublike, \"Universiteti \"Marin Barleti
Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomisë
MP Administrim Biznesi me profile: a. Financë Kontalitet; b. Shërbime Bankare dhe Financiare; c. Prona të Paluajtshme dhe Sigurime; d. Lidership dhe Menaxhim i Burimeve Njerëzore; e. Marketing dhe Menaxhim Operacionesh UMASh Nr. 329, datë 07.08.2012
63 Shkolla e lartë universitare, jopublike, \"Universiteti \"Marin Barleti
Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale e Politike
MSc Shkenca Juridike me profile: a. E Drejtë Publike; b. E Drejtë Penale dhe Kriminologji; c. E Drejtë Tregtare; ç. E Drejtë e Pronësisë Intelektuale UMAS Nr. 607, datë 22.12.2016
64 Shkolla e lartë universitare, jopublike, \"Universiteti \"Marin Barleti
Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale e Politike
Ba Drejtësi UMASh Nr. 337 datë 16.08.2013
65 Shkolla e lartë universitare, jopublike, \"Universiteti \"Marin Barleti
Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomisë
Ba Financë Kontabilitet UMAS Nr. 605, datë 22.12.2016
66 Shkolla e lartë universitare, jopublike, \"Universiteti \"Marin Barleti
Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale e Politike
Ba Shkenca Politike UMAS Nr. 561, datë 30.11.2016
67 Shkolla e lartë universitare, jopublike, \"Universiteti \"Marin Barleti
Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomisë
Ba Menaxhim Biznesi UMAS Nr. 554, datë 23.11.2016
68 Shkolla e lartë universitare, jopublike, \"Universiteti \"Marin Barleti
Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale e Politike
MP Shkenca Politike me profile: a. Administrim Publik; b. Lidership UMASh Nr. 329, datë 07.08.2012
69 Shkolla e lartë universitare, jopublike, \"Universiteti \"Marin Barleti
Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale e Politike
Ba Drejtësi UMASh Nr. 337 datë 16.08.2013
70 Shkolla e lartë universitare, jopublike, \"Universiteti \"Marin Barleti
Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale e Politike
Ba Psikologji UMAS Nr. 337, datë 16.08.2013
71 Universiteti Europian i Tiranës
Fakulteti Juridik
Ba Juridik i Përgjithshëm Urdhër Nr. 246, Urdhër Nr. 183,
72 Universiteti Europian i Tiranës
Fakulteti Juridik
MSc E Drejtë Private dhe Biznesi me profile: a. E drejtë Private; b. E Drejtë Biznesi Urdhër Nr. 68, datë 14.02.2011
73 Universiteti Europian i Tiranës
Fakulteti Juridik
MP Drejtësi me profile: a. E Drejtë Administrative; b. E Drejtë Ndërkombëtare; c. E Drejtë Europiane Urdhër Nr. 68, datë 14.02.2011
74 Universiteti Europian i Tiranës
Fakulteti Juridik
MSc E Drejtë Publike dhe Ndërkombëtare me profile: E Drejtë Penale, E Drejtë Publike dhe Kushtetuese, E Drejtë Ndërkombëtare dhe Europiane Urdhër Nr.68, datë 14.02.2011
75 Universiteti Europian i Tiranës
Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit
Ba Komunikim Marrëdhënie Publike Urdhër Nr.246, Urdhër Nr. 162
76 Universiteti Europian i Tiranës
Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit
Ba Komunikim Dizajn Urdhër Nr. 306, datë 26.08.2015
77 Universiteti Europian i Tiranës
Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit
MP Marrëdhënie Publike me profilet: a. Sektori Komercial, b. Politike dhe Institucionale Urdhër Nr. 68, datë 14.02.2011
78 Universiteti Europian i Tiranës
Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit
MSc Komunikim - Marrëdhënie Publike me profile: a. Studimet dhe Teoritë e Komunikimit; b. Marrëdhënie Publike Urdhër Nr. 68, datë 14.02.2011
79 Universiteti Europian i Tiranës
Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit
Ba Shkenca Politike Urdhër Nr. 246, Urdhër Nr. 161,
80 Universiteti Europian i Tiranës
Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit
Ba Marrëdhënie Ndërkombëtare Urdhër Nr. 246, Urdhër Nr. 160,
81 Universiteti Europian i Tiranës
Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit
MP Shkenca Politike me profile: a. Sjellja dhe Strategjitë Politike; b. Politika Publike Urdhër Nr.68, datë 14.02.2011
82 Universiteti Europian i Tiranës
Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit
MP Marrëdhënie Ndërkombëtare - Diplomaci me profile: a. Çështjet e Ballkanit; b. Studime Amerikane Urdhër Nr.68, datë 14.02.2011
83 Universiteti Europian i Tiranës
Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit
MSc Shkenca Politike me profile: a. Politikë e Krahasuar; b. Teoritë Politike Urdhër Nr.68, datë 14.02.2011
84 Universiteti Europian i Tiranës
Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit
MSc Marrëdhënie Ndërkombëtare me profile: a. Organizata Ndërkombëtare; b. Studime Strategjike Urdhër Nr.68, datë 14.02.2011
85 Universiteti Europian i Tiranës
Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit
Ba Psikologji Urdhër Nr. 251, datë 14.06.2013
86 Universiteti Europian i Tiranës
Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit
Ba Sociologji – Antropologji Sociale Urdhër Nr. 306, datë 26.08.2015
87 Universiteti Europian i Tiranës
Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit
MP Mësuesi Urdher Nr. 54, date 06.02.2013
88 Universiteti Europian i Tiranës
Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit
MP Psikologji Shkollore Urdhër Nr. 251, datë 14.06.2013
89 Universiteti Europian i Tiranës
Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit
MSc Psikologji me profile: a. Psikologji Këshillimi; b. Psikologji Shkollore Urdher Nr.54, date 06.02.2013
90 Universiteti Europian i Tiranës
Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit
MSc Shkenca Edukimi me profile: a. Politikat e Edukimit; b. Administrim Shkollor Urdhër Nr. 251, datë 14.06.2013
91 Universiteti Europian i Tiranës
Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit
Dr Shkenca Sociale me profile: a. Shkenca Komunikimi; b. Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare; c. Sociologji - Antropologji Sociale; d. Psikologji-Pedagogji Urdhër Nr. 47, datë 05.02.2015
92 Universiteti Europian i Tiranës
Fakulteti Ekonomik dhe i Teknologjisë së Informacionit
Ba Financë Bankë UMASh Nr. 209, datë 28-04-2016
93 Universiteti Europian i Tiranës
Fakulteti Ekonomik dhe i Teknologjisë së Informacionit
Ba Menaxhim Biznesi UMASh Nr. 159, datë 07.04.2016
94 Universiteti Europian i Tiranës
Fakulteti Ekonomik dhe i Teknologjisë së Informacionit
MP Qeverisje e Koorporatave Urdher Nr. 54, date 06.02.2013
95 Universiteti Europian i Tiranës
Fakulteti Ekonomik dhe i Teknologjisë së Informacionit
MSc Financë Bankë me profile: a. Banka dhe Tregje Financiare; b. Ekonomi-Financë Urdhër Nr.68, datë 14.02.2011
96 Universiteti Europian i Tiranës
Fakulteti Ekonomik dhe i Teknologjisë së Informacionit
MP Menaxhim Biznesi me profile: a. Menaxhim i SME-ve; b. Menaxhim i Burimeve Njerezore dhe Karrieres; c. Institucioneve, dhe Administrim Publik Urdhër Nr.68, datë 14.02.2011
97 Universiteti Europian i Tiranës
Fakulteti Ekonomik dhe i Teknologjisë së Informacionit
MP Marketing me profile: a. Shërbime dhe Turizëm; b. Inovacion dhe Tregje Strategjike; c. Marketing Bankar e Financiar Urdhër Nr. 68, datë 14.02.2011
98 Universiteti Europian i Tiranës
Fakulteti Ekonomik dhe i Teknologjisë së Informacionit
MSc Administrim Biznes me profile: a. Biznes – Marketing; b. Administrim Publik; c. Ekonomi Evropiane Urdhër Nr.68, datë 14.02.2011
99 Universiteti Europian i Tiranës
Fakulteti Ekonomik dhe i Teknologjisë së Informacionit
MP Informatikë e Aplikuar me profile: a. Dezinjim dhe Zhvillim Aplikimesh; b. Bazë të Dhënash; c. Informatikë Sociale Urdhër Nr. 251, datë 14.06.2013
100 Universiteti Europian i Tiranës
Fakulteti Ekonomik dhe i Teknologjisë së Informacionit
MSc Informatikë Ekonomike me profile: a. Financë Bankë; b. Administrim Biznesi Urdher Nr.54, date 06.02.2013
101 Universiteti Europian i Tiranës
Fakulteti Ekonomik dhe i Teknologjisë së Informacionit
Dr Shkenca Ekonomike me profile: a. Financë; b. Menaxhim; c. Ekonomi dhe Zhvillim i Qendrueshëm; ç. Menaxhim i Sistemeve të Informacionit UMASh Nr. 47, datë 05.02.2015
102 Universiteti Europian i Tiranës
Fakulteti Ekonomik dhe i Teknologjisë së Informacionit
Ba Informatikë Ekonomike me profile: a. Menaxhim Biznesi, b. Financë dhe Bankë UMASh Nr. 251, datë 14.06.2013
103 Universiteti Europian i Tiranës
Fakulteti Ekonomik dhe i Teknologjisë së Informacionit
MP Financë me profile: a. Banka; b. Sigurime; c. Kontabilitet dhe Raportim Financiar; d. Qeverisje dhe Auditim; e. Politika Fiskale Urdhër Nr. 68, datë 14.02.2011
104 Universiteti Europian i Tiranës
Fakulteti Juridik
Dr Shkenca Juridike me profile: a. E Drejtë Publike; b. E Drejtë Ndërkombëtare; c. E Drejte Civile; d. E Drejtë Biznesi Urdhër Nr. 47, datë 05.02.2015
105 Universiteti Aldent
Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Ba Fizioterapi UMASh Nr. 326, datë 07.08.2012
106 Universiteti Aldent
Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Ba Infermieri e Përgjithshme UMASh Nr. 240, datë 26.05.2011
107 Universiteti Aldent
Fakulteti i Shkencave Dentare
Ba Teknika Laboratorike Dentare UMASh Nr. 102, datë 08.03.2016
108 Universiteti Aldent
Fakulteti i Shkencave Dentare
MSc Stomatologji UMASh Nr. 240, datë 26.05.2011
109 Universiteti Aldent
Fakulteti i Shkencave Mjekësore
MSc Farmaci UMASh Nr. 248, datë 12.06.2013
110 Universiteti Aldent
Fakulteti i Shkencave Dentare
SPA Stomatologji me profile: a. Kirurgji Orale; b. Ortodonti UMAS Nr. 112, datë 11.03.2016
111 Shkolla e lartë universitare jopublike,\"Wisdom University\"
Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore
Ba Psikologji UMASh Nr.188, datë 25.04.2011
112 Shkolla e lartë universitare jopublike,\"Wisdom University\"
Fakulteti i Drejtësisë
Ba Drejtësi UMASh Nr. 188, datë 25.04.2011
113 Shkolla e lartë universitare jopublike,\"Wisdom University\"
Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore
Ba Menaxhim Biznesi UMAS Nr. 289, datë 30.05.2016
114 Shkolla e lartë universitare jopublike,\"Wisdom University\"
Fakulteti i Drejtësisë
MSc E Drejtë Civile dhe Tregtare UMAS Nr. 236, datë 09.05.2016
115 Shkolla e lartë universitare jopublike,\"Wisdom University\"
Fakulteti i Drejtësisë
MSc E Drejtë Penale UMAS Nr. 236, datë 09.05.2016
116 Universiteti Polis
Fakulteti Arkitekturë dhe Dizajn
Dr Arkitekturë dhe Planifikim Urban UMAS Nr. 187, datë 15.05.2015
117 Universiteti Polis
Fakulteti Arkitekturë dhe Dizajn
Ba Art dhe Dizajn UMASh Nr. 250, datë 14.06.2013
118 Universiteti Polis
Fakulteti Planifikim, Mjedis dhe Menaxhim Urban
Ba Studime Mjedisore UMASh Nr. 250, datë 14.06.2013
119 Universiteti Polis
Fakulteti Arkitekturë dhe Dizajn
MSc Arkitekturë dhe Dizajn Urban UMAS Nr. 268, datë 20.05.2016
120 Universiteti Polis
Fakulteti Planifikim, Mjedis dhe Menaxhim Urban
MSc Planifikim dhe Menaxhim Urban UMAS Nr. 266, datë 20.05.2016
121 Universiteti Polis
Fakulteti Arkitekturë dhe Dizajn
MSc Dizajn i Aplikuar UMASh Nr. 250, datë 14.06.2013
122 Universiteti Polis
Fakulteti Planifikim, Mjedis dhe Menaxhim Urban
MSc Menaxhim Mjedisor Urban UMASh Nr. 250, datë 14.06.2013
123 Universiteti Polis
Fakulteti Planifikim, Mjedis dhe Menaxhim Urban
MP Administrim Biznesi me profile: a. Sipërmarrje dhe Inovacion; b. Pasuritë e Paluajtshme; c. Marketing dhe Strategji UMAS Nr. 269, datë 20.05.2016
124 Universiteti Polis
Fakulteti Planifikim, Mjedis dhe Menaxhim Urban
Dip. 2v Efiçencë Energjitike UMAS Nr. 242, datë 17.06.2015
125 Universiteti Polis
Fakulteti Arkitekturë dhe Dizajn
Ba Inxhinieri Ndërtimi UMAS Nr. 270 datë 20.05.2016
126 Universiteti Privat Epoka
Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
MSc Arkitekturë Urdhër Nr. 286, datë 06.07.2012
127 Universiteti Privat Epoka
Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
MSc Inxhinieri Kompjuterike Urdhër Nr. 286, datë 06.07.2012
128 Universiteti Privat Epoka
Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
MSc Shkenca politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare Urdher Nr. 338, date 14.08.2012
129 Universiteti Privat Epoka
Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
MSc Financë - Bankë Urdhër Nr. 286, datë 06.07.2012
130 Universiteti Privat Epoka
Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
MSc Administrim - Biznes Urdhër Nr. 286, datë 06.07.2012
131 Universiteti Privat Epoka
Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
MSc Studime Europiane Urdhër Nr. 286, datë 06.07.2012
132 Universiteti Privat Epoka
Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
MSc Inxhinieri Ndërtimi me profile: a) Inxhinieri e Strukturave të Ndërtimit; b) Menaxhim i Ndërtimeve UMASh Nr. 286, datë 06.07.2012
133 Universiteti Privat Epoka
Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
MSc Ekonomiks Urdhër Nr. 273, datë 24.05.2016
134 Universiteti Privat Epoka
Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Ba Informatikë Ekonomike UMASr Nr. 358, datë 25.09.2015
135 Universiteti Privat Epoka
Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
MP Menaxhim Biznesi, me profil Menaxhim Arsimi Urdhër Nr. 321, datë 13.08.2013
136 Universiteti Privat Epoka
Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
Dr Arkitekturë Urdhër Nr. 314, datë 10.06.2016
137 Universiteti Privat Epoka
Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
Dr Inxhinieri Kompjuterike UMAS Nr. 555, datë 23.11.2016
138 Universiteti Privat Epoka
Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Ba Marketing Ndërkombëtar dhe Menaxhim Logjistik UMAS Nr. 288, datë 30.05.2016
139 Universiteti Privat Epoka
Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
Ba Inxhinieri elektronike dhe komunikimi dixhital UMAS Nr. 359, datë 25.09.2015
140 Universiteti Privat Epoka
Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
MSc Inxhinieri Elektronike dhe Komunikacioni Urdhër Nr. 435, datë 25.08.2016
141 Universiteti Privat Epoka
Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
MP Administrim Biznesi Urdhër Nr. 38, datë 01.02.2013
142 Universiteti Privat Epoka
Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
MSc Arkitekturë UMASh Nr. 260, datë 07.06.2011
143 Universiteti Privat Epoka
Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
MP Arkitekturë Urdhër Nr. 286, datë 06.07.2012
144 Universiteti Privat Epoka
Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
MP Inxhinieri Ndërtimi Urdhër Nr. 286, datë 06.07.2012
145 Universiteti Privat Epoka
Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
MP Inxhinieri Kompjuterike Urdhër Nr. 286, datë 06.07.2012
146 Universiteti Privat Epoka
Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
MP Financë - Bankë Urdher Nr. 286, date 06.07.2012
147 Universiteti Privat Epoka
Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
MP Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare Urdhër Nr. 286, datë 06.07.2012
148 Shkolla e Larte \"Nehemia Gateway\"
Fakulteti i Biznesit dhe Teknologjisë
Ba Biznes dhe Ekonomi Urdhër Nr. 235, datë 06.06.2013
149 Shkolla e Lartë Private Mesdhetare e Shqipërisë
Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Politike
Ba Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci UMASh Nr. 124, datë 29.03.2012
150 Shkolla e Lartë Private Mesdhetare e Shqipërisë
Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Politike
MP Shkenca Politike dhe Administrative me profile: a. Politika Sociale; b. Administratë Publike; c. Qeverisje Vendore UMASh Nr. 291, datë 11.07.2012
151 Shkolla e Lartë Private Mesdhetare e Shqipërisë
Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Politike
MP Marrëdhënie Ndërkombëtare me profile: a. Studime Mesdhetare; b. Studime Europiane UMASh Nr. 291, datë 11.07.2012
152 Shkolla e Lartë Private Mesdhetare e Shqipërisë
Fakulteti i Shkencave Ekonomike
MP Administrim Biznesi UMASh Nr. 291, datë 11.07.2012
153 Shkolla e Lartë Private Mesdhetare e Shqipërisë
Fakulteti i Shkencave Ekonomike
MP Menaxhim Biznesi me profile: a. Menaxhim Turizmi; b. Menaxhimi i Pasurisë së Paluajtshme; c. Menaxhim Arti; ç. Menaxhim Shëndeti; d. Menaxhim Arsimi UMASh Nr. 291, datë 11.07.2012
154 Shkolla e Lartë Private Mesdhetare e Shqipërisë
Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Politike
MSc Marrëdhënie Ndërkombëtare UMASh Nr. 291, datë 11.07.2012
155 Shkolla e Lartë Private Mesdhetare e Shqipërisë
Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Politike
MSc Shkenca Politike UMASh Nr. 291, datë 11.07.2012
156 Shkolla e Lartë Private Mesdhetare e Shqipërisë
Fakulteti i Shkencave Ekonomike
MSc Financë Bankë UMASh Nr. 291, datë 11.07.2012
157 Shkolla e Lartë Private Mesdhetare e Shqipërisë
Fakulteti i Shkencave Ekonomike
Ba Shkenca Ekonomike, me profile: a. Administrim Biznesi; b. Financë Bankë dhe Kontabilitet; c. Biznes dhe Ligj UMASh Nr. 124, datë 29.03.2012
158 Shkolla e Lartë Private Mesdhetare e Shqipërisë
Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Politike
Ba Shkenca Politike dhe Administrative me profile: a. Shkenca Politike; a. Administratë Publike UMASh Nr. 124, datë 29.03.2012
159 Shkolla e Lartë Private Mesdhetare e Shqipërisë
Fakulteti i Shkencave Ekonomike
Ba Informatikë Biznesi UMASh Nr. 283, datë 30.05.2016
160 Shkolla e Lartë Private Mesdhetare e Shqipërisë
Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Politike
Ba Juridik UMASh Nr. 344, datë 17.09.2015
161 Kolegji Profesional Privat, \"Ivoclar Vivadent & Partners\"
Njesi per percaktimin e stafit
Ba Teknikë e Lartë Dentare UMASh Nr. 328, datë 15.08.2013
162 Kolegji Universitar \"Pavarësia Vlorë\"
Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Ba Ekonomi UMASh Nr. 290, datë 09.07.2012
163 Kolegji Universitar \"Pavarësia Vlorë\"
Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Ba Drejtësi UMASh Nr. 290, datë 09.07.2012
164 Kolegji Universitar \"Pavarësia Vlorë\"
Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Ba Shkenca Politike UMASh Nr. 290, datë 09.07.2012
165 Kolegji Universitar \"Pavarësia Vlorë\"
Fakulteti i Shkencave të Aplikuara
Ba Inxhinieri Informatike UMASh Nr. 290, datë 09.07.2012
166 Kolegji Universitar \"LOGOS\"
Fakulteti Ekonomik
Ba Menaxhim Biznesi UMASh Nr. 282, datë 04.07.2012
167 Kolegji Universitar \"LOGOS\"
Fakulteti Ekonomik
Ba Menaxhim Turizmi UMASh Nr. 282, datë 04.07.2012
168 Kolegji Universitar \"LOGOS\"
Fakulteti Ekonomik
Ba Financë-Kontabilitet UMASh Nr. 282, datë 04.07.2012
169 Kolegji Universitar \"LOGOS\"
Fakulteti i Shkencave të Aplikuara
Ba Informatikë e Zbatuar UMASh Nr. 282, datë 04.07.2012
170 Kolegji Universitar \"LOGOS\"
Fakulteti i Shkencave të Aplikuara
Ba Teknik i Lartë Laboratorësh Mjekësor UMASh Nr. 282, datë 04.07.2012
171 Kolegji Universitar \"LOGOS\"
Fakulteti Ekonomik
MP Financë Kontabilitet UMASh Nr. 342, datë 17.09.2015
172 Kolegji Universitar \"LOGOS\"
Fakulteti i Shkencave të Aplikuara
MP Teknikë e Lartë në Laboratorë Mjekësorë VKA Nr. 70/1, datë 02.11.2015
173 Shkolla private e arsimit të lartë, \"Universiteti Metropolitan Tirana\"
Fakulteti i Inxhinierisë dhe Shkencave të Aplikuara
Ba Inxhinieri Ndërtimi UMAS Nr. 10, datë 07.01.2016
174 Shkolla private e arsimit të lartë, \"Universiteti Metropolitan Tirana\"
Fakulteti i Inxhinierisë dhe Shkencave të Aplikuara
MSc Inxhinieri Ndërtimi me profile: a. Inxhinieri Strukturash; b. Inxhinieri Infraskukturë Transporti UMAS Nr. 10, datë 07.01.2016
175 Shkolla private e arsimit të lartë, \"Universiteti Metropolitan Tirana\"
Fakulteti i Inxhinierisë dhe Shkencave të Aplikuara
MSc Inxhinieri Elektronike UMAS Nr. 10, datë 07.01.2016
176 Shkolla private e arsimit të lartë, \"Universiteti Metropolitan Tirana\"
Fakulteti i Inxhinierisë dhe Shkencave të Aplikuara
MSc Inxhinieri Informatike UMAS Nr. 10, datë 07.01.2016
177 Shkolla private e arsimit të lartë, \"Universiteti Metropolitan Tirana\"
Fakulteti i Inxhinierisë dhe Shkencave të Aplikuara
MSc Inxhinieri Telekomunikacioni UMAS Nr. 10, datë 07.01.2016
178 Shkolla private e arsimit të lartë, \"Universiteti Metropolitan Tirana\"
Fakulteti i Ekonomisë
MSc Ekonomik - MBA UMAS Nr. 10, datë 07.01.2016
179 Shkolla private e arsimit të lartë, \"Universiteti Metropolitan Tirana\"
Fakulteti i Ekonomisë
Ba Administrim Biznesi UMAS Nr. 10, datë 07.01.2016
180 Shkolla private e arsimit të lartë, \"Universiteti Metropolitan Tirana\"
Fakulteti i Inxhinierisë dhe Shkencave të Aplikuara
Ba Inxhinieri Kompjuterike UMAS Nr. 10, datë 07.01.2016
181 Shkolla private e arsimit të lartë, \"Universiteti Metropolitan Tirana\"
Fakulteti i Ekonomisë
Ba Informatikë Ekonomike UMAS Nr. 10, datë 07.01.2016
182 Shkolla e lartë private, \"Tirana Business University\", Tiranë
Fakulteti i Administrim Biznesi
Ba Adminstrim Biznesi, me profile: a. Menaxhim; b. Marketing; c. Kontabilitet & Financë UMASh Nr. 326, datë 15.08.2013
183 Shkolla e lartë private, \"Tirana Business University\", Tiranë
Fakulteti i Administrim Biznesi
MP Administrim Biznesi Urdhër Nr. 326, datë 15.08.2013
184 Shkolla e lartë private, \"Tirana Business University\", Tiranë
Fakulteti i Administrim Biznesi
MSc Administrim Biznesi Urdhër Nr. 326, datë 15.08.2013
185 Shkolla e lartë private, \"Tirana Business University\", Tiranë
Fakulteti i Administrim Biznesi
MP Administrim Biznesi me profil: Kontabilitet & Financë Urdhër Nr. 326, datë 15.08.2013
186 Shkolla e lartë private, \"Tirana Business University\", Tiranë
Fakulteti i Administrim Biznesi
MP Administrim Publik UMASh Nr. 326, datë 15.08.2013
187 Shkolla e lartë private, \"Tirana Business University\", Tiranë
Fakulteti i së Drejtës të Biznesit
Ba E Drejtë Biznesi UMASh Nr. 326, datë 15.08.2013
188 Shkolla e lartë private, \"Tirana Business University\", Tiranë
Fakulteti i Administrim Biznesi
MP E Drejtë Biznesi Urdhër Nr. 326, datë 15.08.2013
189 Shkolla e lartë private, \"Tirana Business University\", Tiranë
Fakulteti i Administrim Biznesi
MP Administrim Biznesi, me profil: E Drejtë Biznesi (Business Law) Urdhër Nr. 326, datë 15.08.2013
190 Shkolla e lartë private, \"Tirana Business University\", Tiranë
Fakulteti i Administrim Biznesi
MP Administrim Biznesi UMASh Nr. 326, datë 15.08.2013
191 Shkolla e lartë private, \"Tirana Business University\", Tiranë
Fakulteti i Administrim Biznesi
MP Administrim Biznesi me profil: Kontabilitet & Financë UMASh Nr. 326, datë 15.08.2013
192 Shkolla e lartë private, \"Tirana Business University\", Tiranë
Fakulteti i Administrim Biznesi
MP Administrim Biznesi, me profil: E Drejtë Biznesi (Business Law) UMASh Nr. 326, datë 15.08.2013
193 Shkolla e lartë private, \"Tirana Business University\", Tiranë
Fakulteti i Administrim Biznesi
MP Administrim Publik UMASH Nr. 326, datë 15.08.2013
194 Shkolla e lartë private, \"Tirana Business University\", Tiranë
Fakulteti i Administrim Biznesi
MSc Administrim Biznesi UMASH Nr. 326, datë 15.08.2013
195 Shkolla e lartë private, \"Tirana Business University\", Tiranë
Fakulteti i së Drejtës të Biznesit
MP E Drejtë Biznesi UMASH Nr. 326, datë 15.08.2013
196 Kolegji Universitar \"Bedër\"
Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit
Ba Gjuhë Letërsi Angleze UMASh Nr. 223, datë 04.06.2013
197 Kolegji Universitar \"Bedër\"
Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit
Ba Gjuhë dhe Letërsi Turke UMASh Nr. 223, datë 04.06.2013
198 Kolegji Universitar \"Bedër\"
Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit
MP Mësuesi Gjuhë Angleze për Arsimin e Mesëm UMAS Nr. 489, datë 07.10.2016
199 Kolegji Universitar \"Bedër\"
Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit
MP Mësuesi Gjuhë Turke për Arsimin e Mesëm UMASh Nr. 223, datë 04.06.2013
200 Kolegji Universitar \"Bedër\"
Fakulteti i Shkencave Humane
Ba Drejtësi UMASh Nr. 223, datë 04.06.2013
201 Kolegji Universitar \"Bedër\"
Fakulteti i Shkencave Humane
Ba Shkenca Islame UMASh Nr. 223, datë 04.06.2013
202 Kolegji Universitar \"Bedër\"
Fakulteti i Shkencave Humane
Ba Shkenca Komunikimi UMASh Nr. 223, datë 04.06.2013
203 Kolegji Universitar \"Bedër\"
Fakulteti i Shkencave Humane
MSc Drejtësi në profilet: a. E Drejtë Penale; b. E Drejtë Ndërkombëtare UMASh Nr. 223, datë 04.06.2013
204 Kolegji Universitar \"Bedër\"
Fakulteti i Shkencave Humane
MSc Shkenca Komunikimi në profilet: a. Marrëdhenie me Publikun; b. Gazetari UMASh Nr. 223, datë 04.06.2013
205 Kolegji Universitar \"Bedër\"
Fakulteti i Shkencave Humane
MSc Shkenca Moderne Islame UMASh Nr. 223, datë 04.06.2013
206 Kolegji Universitar \"Bedër\"
Fakulteti i Shkencave Humane
MSc Shkenca Themelore Islame UMASh Nr. 223, datë 04.06.2013
207 Kolegji Universitar \"Bedër\"
Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit
Ba Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji UMASh Nr. 223, datë 04.06.2013
208 Kolegji Universitar \"Bedër\"
Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit
Ba Arsim Parashkollor dhe Fillor UMASh Nr. 223, datë 04.06.2013
209 Kolegji Universitar \"Bedër\"
Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit
MSc Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji UMASh Nr. 223, datë 04.06.2013
210 Kolegji Universitar \"Bedër\"
Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit
MSc Gjuhë dhe Letërsi Turke UMASh Nr. 223, datë 04.06.2013
211 Kolegji Universitar \"Bedër\"
Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit
MSc Gjuhë dhe Letërsi Angleze UMASh Nr. 223, datë 04.06.2013
212 Akademia Profesionale e Biznesit
Fakulteti i Ekonomisë
Ba Ekonomi me profile: a. Banka dhe Institucione Financiare; b. Administrim Biznesi; c. Financë Kontabilitet UMASh Nr. 500, datë 18.10.2012
213 Akademia Profesionale e Biznesit
Fakulteti i Ekonomisë
MP Kontabilitet Financë UMASh Nr. 500, datë 18.10.2012
214 Akademia Profesionale e Biznesit
Fakulteti i Ekonomisë
MP Menaxhim Biznesi UMASh Nr. 500, datë 18.10.2012
215 Akademia Profesionale e Biznesit
Fakulteti i Drejtësisë
Ba Drejtësi UMASh Nr. 500, datë 18.10.2012
216 Akademia Profesionale e Biznesit
Fakulteti i Drejtësisë
Ba E Drejtë Biznesi UMASh Nr. 545, datë 13.11.2012
217 Akademia Profesionale e Biznesit
Fakulteti i Drejtësisë
MSc E Drejtë Penale UMASh Nr. 545, datë 13.11.2012
218 Akademia Profesionale e Biznesit
Fakulteti i Drejtësisë
MSc E Drejtë Civile dhe Tregtare UMASh Nr. 545, datë 13.11.2012
219 Akademia Profesionale e Biznesit
Fakulteti i Ekonomisë
MSc Menaxhim Biznesi UMAS Nr. 562, datë 30.11.2016
220 Akademia Profesionale e Biznesit
Fakulteti i Ekonomisë
MSc Kontabilitet Financë UMAS Nr. 553, datë 23.11.2016
221 Akademia e Studimeve të Aplikuara, \"REALD\"
Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Ba Infermieri UMAS Nr. 19, datë 20.01.2017
222 Akademia e Studimeve të Aplikuara, \"REALD\"
Fakulteti i Shkencave Mjekësore
MSc Stomatologji UMAS Nr. 406, datë 26.07.2016
223 Akademia e Studimeve të Aplikuara, \"REALD\"
Fakulteti i Shkencave Mjekësore
MSc Farmaci UMAS Nr. 399, datë 22.07.2016
224 Akademia e Studimeve të Aplikuara, \"REALD\"
Fakulteti i Ekonomisë
Ba Financë UMAS Nr. 403, datë 26.07.2016
225 Akademia e Studimeve të Aplikuara, \"REALD\"
Fakulteti i Ekonomisë
Ba Menaxhim UMAS Nr. 405, datë 26.07.2016
226 Akademia e Studimeve të Aplikuara, \"REALD\"
Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Ba Fizioterapi UMAS Nr. 404, datë 26.07.2016
227 Kolegji Universitar \"Instituti Kanadez i Teknologjisë\"
Fakulteti i Ekonomisë
Ba Administrim Biznesi UMASh Nr. 137, datë 25.03.2016
228 Kolegji Universitar \"Instituti Kanadez i Teknologjisë\"
Fakulteti i Ekonomisë
Ba Administrim Biznesi dhe Teknologji Informacioni UMASh Nr. 138, datë 25.03.2016
229 Kolegji Universitar \"Instituti Kanadez i Teknologjisë\"
Fakulteti i Inxhinierisë
Ba Inxhinieri Softuerike UMASh Nr. 140, datë 25.03.2016
230 Kolegji Universitar \"Instituti Kanadez i Teknologjisë\"
Fakulteti i Inxhinierisë
MSc Inxhinieri Industriale UMASh Nr. 141, datë 25.03.2016
231 Kolegji Universitar \"Instituti Kanadez i Teknologjisë\"
Fakulteti i Inxhinierisë
MSc lnxhinieri Softuerike UMASh Nr. 143, datë 25.03.2016
232 Kolegji Universitar \"Instituti Kanadez i Teknologjisë\"
Fakulteti i Ekonomisë
MSc Administrim Biznesi UMASh Nr. 142, datë 25.03.2016
233 Universiteti i New York-ut në Tiranë
Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale
Dr Shkenca Kompjuterike me profile: a. Shkenca Kompjuterike; b. Sisteme Menaxhimi Informacioni Në proces akreditimi
234 Universiteti i New York-ut në Tiranë
Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale
Dr Shkenca Shoqërore dhe Humane me profile: a. Edukim; b. Drejtësi; c. Shkenca Politike/Marrëdhënie Ndërkombëtare Në proces akreditimi
235 Universiteti i New York-ut në Tiranë
Fakulteti i Ekonomisë
Dr Administrim Biznesi me profile: a. Shkenca Ekonomike; b. Financë; c. Menaxhim; ç. Marketing; d. Kontabilitet; dh. Biznes Ndërkombëtar Në proces akreditimi
236 Universiteti Privat \"Albanian University\"
Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
Ba Menaxhim Biznesi Në proces akreditimi
237 Universiteti Privat \"Albanian University\"
Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Ba Shkenca Politiko - Administrative Në proces akreditimi
238 Universiteti Privat \"Albanian University\"
Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
Ba Financë Bankë Në proces akreditimi
239 Universiteti Privat \"Albanian University\"
Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Ba Psikologji e Përgjithshme Në proces akreditimi
240 Universiteti Privat \"Albanian University\"
Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
MSc Arkitekturë Në proces akreditimi
241 Universiteti Privat \"Albanian University\"
Fakulteti i Shkencave Shoqërore
MSc Shkenca Juridike me drejtime: a. Marrëdhënie Ndërkombëtare; b. E Drejtë Publike dhe Administrative; c. E Drejtë Private; ç. E Drejtë Ndërkombëtare dhe Bashkimi Evropian; d. E Drejtë Penale Në proces akreditimi
242 Universiteti Privat \"Albanian University\"
Fakulteti i Shkencave Mjekësore
MSc Farmaci Në proces akreditimi
243 Universiteti Privat \"Albanian University\"
Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Ba Fizioterapi Në proces akreditimi
244 Universiteti Privat \"Albanian University\"
Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Ba Shkenca Juridike Në proces akreditimi
245 Universiteti Privat \"Albanian University\"
Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Dr E Drejtë Europiane dhe e Kontratave Në proces akreditimi
246 Universiteti Privat \"Albanian University\"
Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Dr Shkenca Administrative Në proces akreditimi
247 Universiteti Privat \"Albanian University\"
Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
Ba Teknologji Informacioni Në proces akreditimi
248 Universiteti Privat \"Albanian University\"
Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Ba Mësuesi për Arsimin Fillor Në proces akreditimi
249 Universiteti Privat \"Albanian University\"
Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
MSc Inxhinieri Mekatronike Në proces akreditimi
250 Universiteti Privat \"Albanian University\"
Fakulteti i Shkencave Shoqërore
MSc Psikologji Ligjore Në proces akreditimi
251 Universiteti Privat \"Albanian University\"
Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Dr Shkenca Farmaceutike Në proces akreditimi
252 Universiteti Privat \"Albanian University\"
Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
Ba Inxhinieri Elektronike Në proces akreditimi
253 Universiteti Privat \"Albanian University\"
Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
Ba Inxhinieri Kompjuterike Në proces akreditimi
254 Universiteti Privat \"Albanian University\"
Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Ba Infermieri Në proces akreditimi
255 Universiteti Privat \"Albanian University\"
Fakulteti i Shkencave Shoqërore
MP Psikologji Shkollore Në proces akreditimi
256 Universiteti Privat \"Albanian University\"
Fakulteti i Shkencave Shoqërore
MSc Psikologji Zhvillimi dhe Shkollore Në proces akreditimi
257 Universiteti Privat \"Albanian University\"
Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Dr Psikologji Klinike Në proces akreditimi
258 Universiteti Privat \"Albanian University\"
Fakulteti i Shkencave Mjekësore
MP Infermieri Kirurgjikale Në proces akreditimi
259 Universiteti Privat \"Albanian University\"
Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
Ba Inxhinieri Elektrike Në proces akreditimi
260 Universiteti Privat \"Albanian University\"
Fakulteti i Shkencave Mjekësore
SPA Implantologji Në proces akreditimi
261 Universiteti Privat \"Albanian University\"
Fakulteti i Shkencave Mjekësore
SPA Kirurgji Në proces akreditimi
262 Universiteti Privat \"Albanian University\"
Fakulteti i Shkencave Mjekësore
SPA Orthodonci Në proces akreditimi
263 Universiteti Privat \"Albanian University\"
Fakulteti i Shkencave Mjekësore
SPA Kirurgji oro-maxillo-faciale Në proces akreditimi
264 Universiteti Privat \"Albanian University\"
Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
MSc Inxhinieri Kompjuterike Në proces akreditimi
265 Universiteti Privat \"Albanian University\"
Fakulteti i Shkencave Mjekësore
MSc Stomatologji Në proces akreditimi
266 Universiteti Privat Epoka
Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
Dr Inxhinieri Ndërtimi Në proces akreditimi
267 Universiteti Privat Epoka
Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Dr Ekonomiks me profile: a. Ekonomiks; b. Financë - Bankë Në proces akreditimi
268 Universiteti Privat Epoka
Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Dr Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare Në proces akreditimi
269 Universiteti Privat Epoka
Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Dr Administrim Biznesi Në proces akreditimi
270 Universiteti Privat Epoka
Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Ba Administrim Biznesi Në proces akreditimi
271 Universiteti Privat Epoka
Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
Ba Inxhinieri Ndërtimi Në proces akreditimi
272 Universiteti Privat Epoka
Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë
Ba Inxhinieri Kompjuterike Në proces akreditimi
273 Universiteti Privat Epoka
Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Ba Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare Në proces akreditimi
274 Universiteti Privat Epoka
Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Ba Financë - Bankë Në proces akreditimi
275 Universiteti Privat Epoka
Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Ba Ekonomiks Në proces akreditimi
276 Universiteti Privat Epoka
Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative
Ba Financë - Bankë Në proces akreditimi
277 Shkolla private e arsimit të lartë, \"Universiteti Metropolitan Tirana\"
Fakulteti i Inxhinierisë dhe Shkencave të Aplikuara
MSc Inxhinieri Elektrike Në proces akreditimi
278 Shkolla private e arsimit të lartë, \"Universiteti Metropolitan Tirana\"
Fakulteti i Ekonomisë
MSc Menaxhim në Inxhinieri Në proces akreditimi
279 Universiteti Privat \"Albanian University\"
Fakulteti i Shkencave Shoqërore
MSc Mësuesi për Arsimin Fillor Brenda afateve ligjore për akreditim
280 Universiteti Katolik \"Zoja e Këshillit të Mirë\"
Fakulteti i Shkencave të Aplikuara
MSc Arkitekturë Brenda afateve ligjore për akreditim
281 Shkolla e lartë universitare, jopublike, \"Universiteti \"Marin Barleti
Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomisë
MSc Arkitekturë Brenda afateve ligjore për akreditim
282 Shkolla e lartë universitare, jopublike, \"Universiteti \"Marin Barleti
Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale e Politike
MP Mësuesi në Edukim Fizik dhe Sporte Brenda afateve ligjore për akreditim
283 Universiteti Aldent
Fakulteti i Shkencave Mjekësore
MSc Fizioterapi Klinike Brenda afateve ligjore për akreditim
284 Universiteti Aldent
Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Ba Teknikë Laboratori Mjekësor Brenda afateve ligjore për akreditim
285 Shkolla e lartë universitare jopublike,\"Wisdom University\"
Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore
MSc Psikologji Shkollore dhe Edukimi Brenda afateve ligjore për akreditim
286 Universiteti Polis
Fakulteti Arkitekturë dhe Dizajn
MSc Inxhinieri Ndërtimi me profile: a. Strukturë; b. Gjeoteknikë Brenda afateve ligjore për akreditim
287 Universiteti Polis
Fakulteti Arkitekturë dhe Dizajn
MP Dizajn Parametrik, me profile: a. Dizajn Arkitektonik dhe Parametrik; b. Dizajn Estetik Strukturor; c. Dizajn Urban dhe Peizazhi Brenda afateve ligjore për akreditim
288 Universiteti Polis
Fakulteti Planifikim, Mjedis dhe Menaxhim Urban
MP Politikat e Zhvillimit të Territorit me profile: a. Planifikim Hapësinor dhe Aplikime GIS; b. Strehim dhe Zhvillim Toke; c. Zhvillim Social Urban dhe Burime Njerëzore Brenda afateve ligjore për akreditim
289 Shkolla e Lartë Private Mesdhetare e Shqipërisë
Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Politike
MSc E Drejtë Publike Brenda afateve ligjore për akreditim
290 Shkolla e Lartë Private Mesdhetare e Shqipërisë
Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Politike
MSc E Drejtë Civilie dhe Tregtare Brenda afateve ligjore për akreditim
291 Shkolla e Lartë Private Mesdhetare e Shqipërisë
Fakulteti i Shkencave Ekonomike
MSc Sistemet e Informacionit në Biznes Brenda afateve ligjore për akreditim
292 Shkolla e Lartë Private Mesdhetare e Shqipërisë
Fakulteti i Shkencave Ekonomike
MP Sistemet e Informacionit në Biznes Brenda afateve ligjore për akreditim
293 Shkolla e Lartë Private Mesdhetare e Shqipërisë
Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Politike
Ba Studime Psikosociale Brenda afateve ligjore për akreditim
294 Shkolla e Lartë Private Mesdhetare e Shqipërisë
Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Politike
MSc Psikologji me profile: a. Psikologji Organizative; b. Psikologji Komunitare Brenda afateve ligjore për akreditim
295 Kolegji Universitar \"Instituti Kanadez i Teknologjisë\"
Fakulteti i Inxhinierisë
Ba Inxhinieri Industriale Brenda afateve ligjore për akreditim
296 Universiteti i Tiranës
Fakulteti i Shkencave Sociale
MSc Politika dhe Drejtim Arsimi Brenda afateve ligjore për akreditim
297 Universiteti i Tiranës
Fakulteti i Shkencave të Natyrës
MSc Mësuesi Informatike për Arsimin e Mesëm të Lartë Brenda afateve ligjore për akreditim
298 Universiteti i Tiranës
Fakulteti i Shkencave Sociale
MSc Shkenca të Edukimit Brenda afateve ligjore për akreditim
299 Universiteti i Tiranës
Fakulteti i Ekonomisë
MSc Siguria e Informacionit Brenda afateve ligjore për akreditim
300 Universiteti Politeknik i Tiranës
Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
MP Inxhinieri Matematike me profil Aktuaristikë Brenda afateve ligjore për akreditim
301 Universiteti Politeknik i Tiranës
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
MP Inxhinieri Informatike Brenda afateve ligjore për akreditim
302 Universiteti Politeknik i Tiranës
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
MSc Menaxhim Energjie Brenda afateve ligjore për akreditim
303 Universiteti Luigj Gurakuqi, Shkodër
Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Ba Pedagogji Muzikore Brenda afateve ligjore për akreditim
304 Universiteti Luigj Gurakuqi, Shkodër
Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Ba Pikturë dhe grafikë Brenda afateve ligjore për akreditim
305 Universiteti \"Fan S. Noli\", Korçë
Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë
Ba Gjuhë dhe Kulturë Frënge Brenda afateve ligjore për akreditim
306 Universiteti i Arteve
Fakulteti i Arteve të Bukura
MSc Mësuesi Arti Brenda afateve ligjore për akreditim
307 Universiteti i Sporteve të Tiranës
Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit
MSc Aktiviteti Fizik dhe Shëndeti Brenda afateve ligjore për akreditim
308 Universiteti i Sporteve të Tiranës
Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit
MP Aktivitet Fizik - Rekreacion - Trainer Fitnesi Brenda afateve ligjore për akreditim
309 Universiteti i Sporteve të Tiranës
Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit
Dr Aktiviteti Fizik dhe Shëndeti Brenda afateve ligjore për akreditim
310 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë
Fakulteti i Mjekësisë
SPA Mjekësi Transfuzive Brenda afateve ligjore për akreditim
311 Kolegji Profesional i Tiranës
Departamenti i Teknologjisë së Informacionit
Dip. 2v Teknologji Informacioni dhe Komunikimi Brenda afateve ligjore për akreditim
312 Kolegji Profesional i Tiranës
Departamenti i Teknologjisë së Informacionit
Dip. 2v Elektronikë Brenda afateve ligjore për akreditim
313 Kolegji Profesional i Tiranës
Departamenti i Teknologjisë së Informacionit
Dip. 2v Database dhe Web Design Brenda afateve ligjore për akreditim
314 Kolegji Profesional i Tiranës
Departamenti i Elektro Mekanikës
Dip. 2v Elektro - Mekanikë Brenda afateve ligjore për akreditim
315 Kolegji Profesional i Tiranës
Departamenti i Elektro Mekanikës
Dip. 2v Teknologji Automjetesh Brenda afateve ligjore për akreditim
316 Kolegji Profesional i Tiranës
Departamenti i Elektro Mekanikës
Dip. 2v Mekatronikë Brenda afateve ligjore për akreditim
317 Kolegji Profesional i Tiranës
Departamenti i Ndërtimit dhe Sistemeve të Aplikuara
Dip. 2v Teknologji Ajrimi dhe Kondicionimi Brenda afateve ligjore për akreditim
318 Kolegji Profesional i Tiranës
Departamenti i Ndërtimit dhe Sistemeve të Aplikuara
Dip. 2v Gjeodezi Brenda afateve ligjore për akreditim