NJOFTIME

Njoftim

Njoftim Njoftim për aplikim për ekspert të vlerësimit në APAAL. Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë shpall konku... Read more...

Call for experts

The Public Agency for Accreditation of Higher Education and the Council of Accreditation are public institutions respons... Read more...

Raporti vjetor APAAL 2012

APAAL ka publikuar raportin vjetor 2012.Për më shumë informacion klikoni Read more...
Previous
Next
 • Njoftim

  Njoftim

 • Call for experts

 • Raporti vjetor APAAL 2012

 • Articles View Hits : 1243485

Lista e dokumentave për të plotësuar

Lista e dokumentave për të plotësuar Urdhëri i Ministrit të Arsimit dhe Sportit Nr. 106, datë 28.03.2014 Lista e dokumenteve të kërkuara:1.Vendimet për hapjen/leja e aktivitetit për institucionin dhe njësitë kryesore; 2. Urdhrat për Akreditim të institucionit apo njësive kryesore (eventualisht); 3. Marrëveshjet kuadër të bashkëpunimit me institucione të tjera; 4. Statuti i IAL-së; 5. Vendimet e krijimit të Senatit, Bordit, etj si dhe të organeve kolegjiale të IAL-së; 6. Organigrama e institucionit (e detajuar në nivel fakulteti, d... Read more...

Procesi i mbledhjes së të dhënave

Procesi i mbledhjes së të dhënave MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTITAGJENCIA PUBLIKE E AKREDITIMIT TË ARSIMIT TË LARTËINSPEKTORIATI SHTETËROR I ARSIMITPROCESI I MBLEDHJES SË TË DHËNAVE NGA INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË |  | ISHA     Read more...

Projekti TEMPUS: “ENCHASE”: ZHVILLIMI I SISTEMIT SHQIPTAR TË SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË: ZBATIMI I PROCESIT DHE REZULTATI - METODOLOGJIA BAZË.

Projekti TEMPUS: “ENCHASE”: ZHVILLIMI I SISTEMIT SHQIPTAR TË SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË: ZBATIMI I PROCESIT DHE REZULTATI - METODOLOGJIA BAZË. Projekti ka për qëllim të forcojë sistemin e Sigurimit të Cilësisë (SC) në Arsimin e Lartë (AL) në Shqipëri, duke zhvilluar një kuadër të përgjithshëm kombëtar dhe të unifikuar për SC në Shqipëri, duke synuar ndërtimin e kapaciteteve të aktorëve që merren me këtë proces dhe duke hartuar një metodologji të bazuar në rezultate konkrete përsa i përket SC dhe vetëvlerësimit, apo vlerësimit të brendshëm të institucioneve të AL; duke nxitur pjesëmarrjen e studentëve dhe stafit akademik në vetëvlerësim... Read more...

Nis viti i ri akademik 2013 - 2014

Nis viti i ri akademik 2013 - 2014 Ka nisur sot viti i ri akademik për arsimin e lartë në 15 institucionet publike dhe 44 private të arsimit të lartë. Numri i studentëve në të gjithë vendin është rreth 160.000 ndërsa numri i programeve të studimit ku ata mund të studiojnë është 1350. APAAL uron një vit të mbarë studentët dhe stafin akademik të të gjitha institucioneve tona.Aktualisht institucione të arsimit të lartë janë: IAL Publike  IAL Private Universitete 12 7 Shkolla të larta 0 26 Akademi ... Read more...
 • Lista e dokumentave për të plotësuar

  Lista e dokumentave për të plotësuar

 • Procesi i mbledhjes së të dhënave

  Procesi i mbledhjes së të dhënave

 • Projekti TEMPUS: “ENCHASE”: ZHVILLIMI I SISTEMIT SHQIPTAR TË SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË: ZBATIMI I PROCESIT DHE REZULTATI - METODOLOGJIA BAZË.

  Projekti TEMPUS: “ENCHASE”: ZHVILLI

 • Nis viti i ri akademik 2013 - 2014

  Nis viti i ri akademik 2013 - 2014MASH
logo
Agjencia Publike e Akreditimit   të Arsimit të Arsimit të Lartë
ISHA
Inspektoriati Shtetëror i Arsimit
Procesi i mbledhjes së të dhënave në kuadër të kontrollit të zbatimit të ligjshmërisë në institucionet e publike dhe jopublike të arsimit të lartë
Bazuar në Urdhërin e Ministrit të Arsimit dhe Sportit nr. 106, datë 28.03.2014, çdo institucion i arsimit të lartë në Republikën  e Shqipërisë, duhet të dorëzojë të plotësuar listën e dokumenteve të kërkuar brenda datës 10.04.2014
Për listën e dokumenteve që duhen plotësuar klikoni më poshtë
d

Materialet do të dorëzohen zyrtarisht të printuara së bashku me kopjet elektronike (3 CD) në MAS adresën:Rruga e Durrësit Nr.23
Tiranë, Shqipëri
ALB-1001-TIRANA

Për çdo informacion dhe sqarime kontaktoni

kliko ketu

SONDAZH

Çfarë vlerësoni më shumë në një IAL?

Mësimdhënien - 53.5%
Kërkimin shkencor - 8.9%
Stafin akademik - 17.8%
Orientimin e drejtë të programeve - 19.8%