NJOFTIME

CALL FOR NATIONAL EXPERTS FOR THE EXTERNAL EVALUATION FOR ACCREDITATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

CALL FOR NATIONAL EXPERTS FOR THE EXTERNAL EVALUATION FOR ACCREDITATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS REPUBLIC OF ALBANIA PUBLIC ACCREDITATION AGENCY FOR HIGHER EDUCATION CALL FOR NATIONAL EXPERTS FOR THE EXTERNAL EVALUA... Read more...
Previous
Next
 • CALL FOR NATIONAL EXPERTS FOR THE EXTERNAL EVALUATION FOR ACCREDITATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

  CALL FOR NATIONAL EXPERTS FOR

 • Numri i klikimeve në faqe : 2181124

PËRFUNDOJNË VIZITAT PËR AKREDITIMIN INSTITUCIONAL TË GRUPIT TË PARË TË IAL-ve

PËRFUNDOJNË VIZITAT PËR AKREDITIMIN INSTITUCIONAL TË GRUPIT TË PARË TË IAL-ve Në datat 22 dhe 23 Shtator u zhvilluan vizitat e vlerësimit në Universitetin Europian të Tiranës dhe SHLUJ “Universiteti Marin Barleti” në Tiranë. Vizitat në këto institucione u zhvilluan pas fazës së vlerësimit mbi bazë dokumentacioni të përgatitur nga institucionet përkatëse, sipas udhëzimeve të “Manuali 2016-2017: Vlerësimi i Institucioneve të Arsimit të Lartë në Shqipëri”, (APAAL; QAA). Në Universitetin Europian të Tiranës, pjesë të grupit të vlerësimit të jash... Read more...

VENDIM Nr. 175/1, datë 26.09.2016 PËR DISA NDRYSHIME NË VKA NR. 175, DATË 07.07.2016 “PËR AKREDITIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER PROFESIONAL NË “MËSUESI GJUHË ANGLEZE PËR ARSIMIN E MESËM”, TË SHLUP “HËNA E PLOTË”, (BEDËR)

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KËSHILLI I AKREDITIMIT TË ARSIMIT TË LARTË   VENDIM   Nr. 175/1, datë 26.09.2016    PËR DISA NDRYSHIME NË VKA NR. 175, DATË 07.07.2016 “PËR AKREDITIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER PROFESIONAL NË “MËSUESI GJUHË ANGLEZE PËR ARSIMIN E MESËM”, TË SHLUP “HËNA E PLOTË”, (BEDËR) Këshilli i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 9741, datë 21.05.2007, “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 424, datë 02.06.2010 ... Read more...

VENDIM Nr. 191/1, datë 26.09.2016 PËR DISA NDRYSHIME NË VKA NR. 191, DATË 07.07.2016 ””MBI HAPJEN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER I SHKENCAVENË “MËSUESI NË EDUKIM FIZIK DHE SPORTE”,TË ShLUJ “UNIVERSITETI MARIN BARLETI””

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KËSHILLI I AKREDITIMIT TË ARSIMIT TË LARTË    VENDIM   Nr. 191/1, datë 26.09.2016   PËR DISA NDRYSHIME NË VKA NR. 191, DATË 07.07.2016 ””MBI HAPJEN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER I SHKENCAVENË “MËSUESI NË EDUKIM FIZIK DHE SPORTE”,TË ShLUJ “UNIVERSITETI MARIN BARLETI”” Këshilli i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 9741, datë 21.05.2007, “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 424, datë 02.06.2010 “Për mi... Read more...

VENDIM Nr. 170/1, datë 26.09.2016 PËR NJË NDRYSHIM NË VKA NR. 170, DATË 07.07.2016 ””MBI HAPJEN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER I SHKENCAVE NË “MËSUES INFORMATIKE PËR ARSIMIN E MESËM TË LARTË”, TË UNIVERSITETIT TË TIRANËS”"

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KËSHILLI I AKREDITIMIT TË ARSIMIT TË LARTËVENDIM   Nr. 170/1, datë 26.09.2016   PËR NJË NDRYSHIM NË VKA NR. 170, DATË 07.07.2016 ””MBI HAPJEN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER I SHKENCAVE NË “MËSUES INFORMATIKE PËR ARSIMIN E MESËM TË LARTË”, TË UNIVERSITETIT TË TIRANËS”"  Këshilli i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 9741, datë 21.05.2007, “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 424, datë 02.06.2010 “Për miratimin e r... Read more...

VENDIM Nr. 190/1, datë 26.09.2016 PËR NJË NDRYSHIM NË VKA NR. 190, DATË 07.07.2016 ””MBI HAPJEN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER PROFESIONAL NË “MËSUESI NË EDUKIM FIZIK DHE SPORTE”, TË ShLUJ “UNIVERSITETI MARIN BARLETI”

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KËSHILLI I AKREDITIMIT TË ARSIMIT TË LARTË VENDIM Nr. 190/1, datë 26.09.2016 PËR NJË NDRYSHIM NË VKA NR. 190, DATË 07.07.2016 ””MBI HAPJEN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER PROFESIONAL NË “MËSUESI NË EDUKIM FIZIK DHE SPORTE”, TË ShLUJ “UNIVERSITETI MARIN BARLETI”" Këshilli i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 9741, datë 21.05.2007, “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 424, datë 02.06.2010 “Për miratimin e rregullo... Read more...

TAKIM I TITULLARIT TË APAAL ME EKSPERTËT BRITANIKË MBI ECURINË E VLERËSIMEVE NË IAL

TAKIM I TITULLARIT TË APAAL ME EKSPERTËT BRITANIKË MBI ECURINË E VLERËSIMEVE NË IAL Në datën 21 Shtator, Drejtori i Agjencisë Publike të Akreditimit të Arsimit të Lartë, znj. Dhurata Bozo, ka zhvilluar një takim me ekspertët britanikë të cilët janë përfshirë në procesin e vlerësimit të grupit të parë të 6 IAL-ve, në kuadër të akreditimit të Insitucioneve të Arsimit të Lartë (IAL) në vendin tonë, me QAA. Në këtë takim u diskutua për ecurinë e deritanishme të këtij procesi, aspektet dhe gjetjet e identifikuara deri më tani, si dhe zhvillimet që... Read more...

VIJOJNË VIZITAT PËR AKREDITIMIN INSTITUCIONAL NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË

VIJOJNË VIZITAT PËR AKREDITIMIN INSTITUCIONAL NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË Në kuadër të procesit të akreditimit të Insitucioneve të Arsimit të Lartë (IAL) në vendin tonë, Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë (APAAL) në bashkëpunim me ekspertë nga Agjencia për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë (QAA) në Mbretërinë e Bashkuar, kanë vijuar vizitat në dy IAL publike. Në datat 19 dhe 20 Shtator u zhvilluan vizitat e vlerësimit në Universitetin e Elbasanit, "Aleksandër Xhuvani” dhe Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës... Read more...

PËRFUNDOJNË VIZITAT PËR AKREDITIMIN INSTITUCIONAL NË DY INSTITUCIONE TË ARSIMIT TË LARTË

PËRFUNDOJNË VIZITAT PËR AKREDITIMIN INSTITUCIONAL NË DY INSTITUCIONE TË ARSIMIT TË LARTË Në vijim të procesit të vlerësimit për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë në Shqipëri (IAL), proces që po zhvillohet në bashkëpunim me Agjencinë për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë (QAA) në Mbretërinë e Bashkuar, kanë filluar vizitat vlerësuese të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm në institucionet e arsimit të lartë. Në datat 14, 15 dhe 16 Shtator u zhvilluan vizitat e vlerësimit në dy IAL; në Universitetin Politeknik të Tiranës dhe Un... Read more...

ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME E 15-TË E CEENQA DHE SEMINAR: “SIGURIMI I CILËSISË I ARSIMIT TË LARTË NDËRKUFITAR”

Në datat 13-14 Maj 2016, u zhvillua në Krakov, Asambleja e Përgjithshme si dhe seminari me temë “Sigurimi i Cilësisë i Arsimit të Lartë Ndërkufitar”, aktivitete të organizuara nga CEENQA. Asambleja e Përgjithshme shënoi  Read more...

KONFERENCA NDËRKOMBËTARE: “VLERËSIMI I NDIKIMIT TË KONTROLLIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË”

Në datat 16-17 Qershor 2016 u zhvillua në Barcelonë, Konferenca Ndërkombëtare Impala: “Vlerësimi i ndikimit të Kontrollit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, aktivitet i organizuar nga ENQA   Read more...
Previous
Next
 • PËRFUNDOJNË VIZITAT PËR AKREDITIMIN I

 • VENDIM Nr. 175/1, datë 26.09.2016

 • VENDIM Nr. 191/1, datë 26.09.2016 P

 • VENDIM Nr. 170/1, datë 26.09.2016 P

 • VENDIM Nr. 190/1, datë 26.09.2016 PËR

 • TAKIM I TITULLARIT TË APAAL ME EKSPERT

 • VIJOJNË VIZITAT PËR AKREDITIMIN INSTIT

 • PËRFUNDOJNË VIZITAT PËR AKREDITIMIN I

 • ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME E 15-TË E CEE

 • KONFERENCA NDËRKOMBËTARE: “VLERËSIM

SONDAZH

Cila është përshtypja juaj për faqen e APAAL?

Me informacion të plotë - 54.2%
Me informacion të pjesshëm - 16.7%
E organizuar qartë - 10.4%
Informacioni gjendet me vështirësi - 18.8%