VEPRIMTARITË DHE PROCESI I VLERËSIMIT (RREGULLORJA E AKREDITIMIT)

 

Neni 10
Veprimtaritë e vlerësimit
1. Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë apo një agjenci tjetër akreditimi, kryen veprimtari lidhur me vlerësimin e jashtëm të cilësisë, efikasitetit dhe efiçiencës të veprimtarive institucionale të institucioneve të arsimit të lartë.
2. Të gjitha Institucionet e Arsimit të Lartë si dhe programet e tyre i nënshtrohen procesit të vlerësimit paraprak, vlerësimit për akreditimin e parë dhe vlerësimit për akreditimin periodik.
3. Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë në vlerësimin paraprak dhe atë për akreditimin, vlerëson aspektet institucionale dhe akademike të përshtatshme për qëllimin e vlerësimit. Aspektet e përgjithshme dhe të veçanta të vlerësimit, elementët përbërës dhe kriteret e procedurat që ndiqen për vlerësimin institucional dhe/ose të programeve, përcaktohen me akte nënligjore të Ministrtit të Arsimit dhe Shkencës.
4. Gjatë procesit paraprak mbi bazë dokumentacioni dhe vlerësimin për akreditimin e parë, vlerësohen si aspektet institucionale, ashtu dhe ato të programeve që institucioni ofron. Në këtë proces vlerësohet gjithashtu shkalla e përputhjes ndërmjet objektivave, nivelit dhe kompetencave profesionale të synuara të programit të studimit dhe kurrikulës së ofruar, si dhe respektimin e rekomandimeve të akteve ligjore e nënligjore në fuqi, për hartimin e planeve mësimore e programeve të disiplinave të ndryshme.
5. Në procesin e vlerësimit për akreditimin periodik, vlerësohen kryesisht aspektet institucionale dhe progresi i tyre në vijimësi nga akreditimit i mëparshëm si dhe Sistemi i Brendshëm i Sigurimit të Cilësisë së vetë institucionit. Në këtë fazë rishqyrtohen dhe përmbushja e rekomandimeve apo vërejtjeve të lëna nga akreditimi i mëparshëm.Agjencia Publike e Akreditimit e Arsimit të Lartë 
6. Për garantimin e cilësisë në vijimësi, në periudhën midis dy akreditimeve, Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë përcakton kriteret dhe parametrat për vlerësimin e vazhdueshëm të strukturave didaktike e kërkimore universitare, duke parashikuar për këtë edhe kontributin e vetëvlerësimit dhe verifikimet e kryera. Këto kritere janë të njëjta edhe për rastet e vlerësimeve në vijim të akreditimit me kusht, për fitimin e akreditimit pozitiv përfundimtar.
7. Në vlerësimin e jashtëm (të programeve të studimit, me synim akreditimin e tyre, përveç vlerësimit sipas pikës 2,) agjencia vlerësuese përdor edhe kritere dhe indikatorët të tjerë vlerësimi, në përshtatshmëri edhe me fushën e veçantë disiplinore. Kriteret dhe indikatorët bëhen publikë, para fillimit të procesit të vlerësimit të brendshëm të cilësisë
8. Në veprimtarinë e vlerësimit, agjencia duhet të përdorë analizat dhe krahasimin e indikatorëve cilësorë dhe sasiorë, të rezultateve të raportit të vlerësimit të jashtëm të ekspertëve, duke vlerësuar dhe duke u mbështetur gjithashtu edhe në raportin e vetëvlerësimit, kur ky i fundit është objektiv.
Neni 11
Procedura e vlerësimit
1. Institucionet e Arsimit të Lartë, të cilat kërkojnë t’i nënshtrohen procesit të vlerësimit të jashtëm për akreditimin e parë, drejtojnë kërkesën e tyre për fillimin e këtij procesi, së paku 1 vit para përfundimit të studimeve në Agjencinë Publike të Akreditimit të Arsimit të Lartë dhe Këshillin e Akreditimit.
2. Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë, në bashkëpunim me Këshillin e Akreditimit, harton planin e akreditimit për Institucionet e Arsimit të Lartë që kanë paraqitur kërkesën e tyre.
3. Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë, në bashkëpunim me Këshillin e Akreditimit, sipas planit të akreditimit të miratuar, fillon procesin e vlerësimit të jashtëm, jo më vonë se dy muaj nga data që Agjencia Publike e Akreditimit e Arsimit të Lartë institucioni ka dorëzuar raportin përfundimtar të vlerësimit të brendshëm të cilësisë.
4. Ministri i Arsimit dhe Shkencës mund t’i kërkojë Agjencisë Publike të Akreditimit të Arsimit të Lartë dhe Këshillit të Akreditimit përfshirjen në planin e vlerësimeve, edhe për institucione të reja të cilat janë në prag të dhënies së diplomave por nuk kanë bërë kërkesë për fillimin e këtij procesi dhe për institucione të akredituara që nuk kanë bërë kërkesë e që kanë kaluar afatin kohor gjashtë vjet, të përcaktuar në ligj, për riakreditim.
5. Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë ngre grupet e vlerësuesve sipas fushave dhe i miraton ato në Këshillin e Akreditimit.
6. Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë mbikëqyr në tërësi procesin dhe siguron që ai të kryhet me korrektësi, në përputhje me procedurat e kriteret e vlerësimit, me objektivitet, transparencë dhe në barazi të plotë midis IAL-ve.
7. Agjencitë e tjera e kryejnë këtë proces sipas parashikimeve në këtë rregullore, me vlerësuesit e tyre dhe sipas planifikimeve për të cilat ato bien dakord me institucionet e arsimit të lartë.
8. APAAL bën publike të gjitha raportet e vlerësimeve, aktet e Këshillit të Akreditimit dhe vendimin përfundimtar për akreditimet e kryera.
9. APAAL harton dokumente informuese për procesin e vlerësimit dhe ua bën të njohura ato, Institucioneve të Arsimit të Lartë.
Neni 12
Afatet kohore të vlerësimit dhe akreditimit
1. Vlerësimi institucional dhe i programeve të studimit zgjat jo më shumë se 6 muaj, në varësi nga konteksti i vlerësimit (paraprak mbi bazë dokumentacioni, për akreditimin e parë apo akreditimin periodik), objekti i vlerësimit, (institucional, i programeve, apo vlerësim i kombinuar institucional /programor) si dhe nga numri i programeve në vlerësim dhe/ose madhësia e institucionit që vlerësohet