Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar

Artikujt

Informacioni është duke u përditësuar! Faleminderit!
APAAL


 

{flashchart height="400" width="100%" data="database" sql="SELECT cikli_studimit, COUNT(cikli_studimit) FROM ial_programet where aktiv != 'jo' GROUP BY cikli_studimit;" tooltip="#val# Programe" title="Ndarja e programeve sipas cikleve të studimit" x_label_rotate="40"bar_animation="grow-up" type="pie"}sample006{/flashchart}

*** flashChart - invalid/missing parameter:
  - no data found via sql="SELECT cikli_studimit, COUNT(cikli_studimit) FROM ial_programet where aktiv != 'jo' GROUP BY cikli_studimit;"


{flashchart height="400" width="100%" data="database" sql="SELECT cikli_studimit, COUNT(cikli_studimit) FROM ial_programet where lloji_ial = 'publik' and aktiv != 'jo' GROUP BY cikli_studimit;" tooltip="#val# Programe" title="Programet ne arsimin e larte publik" x_label_rotate="40"bar_animation="grow-up" type="pie"}samplsffs06{/flashchart}

*** flashChart - invalid/missing parameter:
  - no data found via sql="SELECT cikli_studimit, COUNT(cikli_studimit) FROM ial_programet where lloji_ial = 'publik' and aktiv != 'jo' GROUP BY cikli_studimit;" 


{flashchart height="400" width="100%" data="database" sql="SELECT cikli_studimit, COUNT(cikli_studimit) FROM ial_programet where lloji_ial = 'privat' and aktiv != 'jo' GROUP BY cikli_studimit;" tooltip="#val# Programe" title="Programet ne arsimin e larte privat" x_label_rotate="40"bar_animation="grow-up" type="pie"}samplsdesfd{/flashchart}

*** flashChart - invalid/missing parameter:
  - no data found via sql="SELECT cikli_studimit, COUNT(cikli_studimit) FROM ial_programet where lloji_ial = 'privat' and aktiv != 'jo' GROUP BY cikli_studimit;" 


{flashchart height="400" width="100%" data="database" sql="SELECT cikli_studimit, COUNT(cikli_studimit) FROM ial_programet where akreditimi != 'x' and akreditimi !='Në proçes akreditimi' and akreditimi !='Nuk ka hyrë në proçes' and aktiv != 'jo' GROUP BY cikli_studimit;" tooltip="#val# Programe" title="Programet e akredituara të grupuara sipas ciklit të studimit" x_label_rotate="40"bar_animation="grow-up" type="pie"}sample00d6{/flashchart}

*** flashChart - invalid/missing parameter:
  - no data found via sql="SELECT cikli_studimit, COUNT(cikli_studimit) FROM ial_programet where akreditimi != 'x' and akreditimi !='Në proçes akreditimi' and akreditimi !='Nuk ka hyrë në proçes' and aktiv != 'jo' GROUP BY cikli_studimit;"


{flashchart height="400" width="100%" data="database" sql="SELECT cikli_studimit, COUNT(cikli_studimit) FROM ial_programet where akreditimi ='Në proçes akreditimi' and aktiv != 'jo' GROUP BY cikli_studimit;" tooltip="#val# Programe" title="Programet në proçes akreditimi" x_label_rotate="40"bar_animation="grow-up" type="pie"}samfple00d6{/flashchart}

*** flashChart - invalid/missing parameter:
  - no data found via sql="SELECT cikli_studimit, COUNT(cikli_studimit) FROM ial_programet where akreditimi ='Në proçes akreditimi' and aktiv != 'jo' GROUP BY cikli_studimit;"


 {flashchart height="400" width="100%" data="database" sql="SELECT cikli_studimit, COUNT(cikli_studimit) FROM ial_programet where akreditimi = 'x' and akreditimi !='Nuk ka hyrë në proçes' and aktiv != 'jo' GROUP BY cikli_studimit;" tooltip="#val# Programe" title="Programet qe nuk kane hyre ne proces" x_label_rotate="40"bar_animation="grow-up" type="pie"}sample00dy6{/flashchart}

*** flashChart - invalid/missing parameter:
  - no data found via sql="SELECT cikli_studimit, COUNT(cikli_studimit) FROM ial_programet where akreditimi = 'x' and akreditimi !='Nuk ka hyrë në proçes' and aktiv != 'jo' GROUP BY cikli_studimit;"