Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar

Aktivitete në AL

- Aktiviteti “Ekspertizë ndërkombëtare për vlerësimin e jashtëm të Institucioneve të Arsimit të Lartë” u zhvillua në 4 seminare trajnuese për ekspertët e vlerësimit të jashtëm dhe bashkëpuntorët e APAAL sipas 4 fushave (Ekonomike, Shkenca Inxhinierike, Shkenca të Kujdesit Shëndetësor, Shkenca Humane dhe fusha të përafërta. (kliko)