NJOFTIME

Njoftim

Njoftim Njoftim për aplikim për ekspert të vlerësimit në APAAL. Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë shpall konku... Read more...

Call for experts

The Public Agency for Accreditation of Higher Education and the Council of Accreditation are public institutions respons... Read more...

Raporti vjetor APAAL 2012

APAAL ka publikuar raportin vjetor 2012.Për më shumë informacion klikoni Read more...
Previous
Next
 • Njoftim

  Njoftim

 • Call for experts

 • Raporti vjetor APAAL 2012

 • Articles View Hits : 1106370

Institucionet Private

Logo Universiteti Aldent

Adresa: Adresa Rr.e Dibrës, nr. 235, Tirane
Tel: +355 42 231835
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website:
http://ual.edu.al

Universiteti Aldent është një institucion privat i arsimit të lartë i liçensuar me vendim të Këshillit të Ministrave, Nr. 673, datë 27.9.2006pdf. Ky institucion ofron programe studimi në tre cikle(kliko Programet e studimit). Është i akredituar institucionalisht(Fakulteti i Teknikave Dentare) me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 225, datë 21.07.2009pdf. Ka të akredituar dhe në proces akreditimi këto programe studimi (kliko Akreditimi

Organigrama

Organigrama


 "Universiteti Aldent” aktualisht përbëhet nga dy njësi kryesore:

Dy Departamente në Fakultetin e Teknikave Dentare

1. Departamenti i Stomatologjisë
2. Departameni Laborant Dentar
3. Qëndra e kërkimit shkencor

Dy Departamente në Fakultetin e Mjekesise

1. Departamenti Paraklinik
2. Departameni i Infermierise së përgjithshme
3. Qëndra e kërkimit shkencor

Programet e studimit

ProgramiCikli i studimit Informacion
Fizioterapi Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr. 370, datë 27.07.2011pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 326, datë 07.08.2012pdf
Infermieri e Përgjithshme Bachelor Liçensimi: VKM Nr.794, datë 22.7.2009pdf
Akreditimi: Urdhër Nr.240, datë 26.05.2011pdf
Laborant Dentar Bachelor Liçensimi: VKM Nr. 673, datë 27.9.2006pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 225, datë 21.07.2009pdf
Infermieri Klinike Master profesional

Liçensimi: Urdhër Nr.527, datë 01.11.2012pdf
Akreditimi:

Fizioterapi Klinike Master shkencor

Liçensimi: Urdhër Nr. 195, datë 28.05.2013pdf
Akreditimi:

Stomatologji Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.257, datë 27.2.2008pdf
Akreditimi: Urdhër Nr.240, datë 26.05.2011pdf
Farmaci Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr. 370, datë 27.07.2011pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 248, datë 12.06.2013pdf

Stomatologji me profile:

 • Kirurgji Orale
 • Ortodonti
Master shkencor(Studime specializuese afatgjata) Liçensimi: Urdhër Nr. 299, datë 22.07.2013pdf
Akreditimi:

Stafi akademik

Stafi akademik


Për më shumë informacion kliko


Akreditimi

Akreditim 2008

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 12.08.2008

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditimin e Programit të Studimit:
1. DNP Laborant i Lartë Dentar

Miratimi nga APAAL/KA

Këshilli i Akreditimit në mbledhjen e datës 14.07.2008 vendosi që: Procesi i Vlerësimit në kuadër të  Akreditimit për programin e studimit:
DNP Laborant i Lartë Dentar, Fakulteti i Teknikave Dentare, në Shkollën e Lartë Universitare Jopublike "Aldent", do të fillojë në muajin Tetor 2008.

Trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Brendshëm (GVB)

Më datë 05.12.2008, Institucioni njofton për ngritjen e GVB
Më datë 06.01.2009, u zhvillua trajnimi i GVB 

Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm (RVB)

Më datë 12.03.2009, Institucioni paraqet RVB

Ngritja dhe trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm (GVJ)

Më datë 01.04.2009 njoftohet Institucioni me përbërjen e GVJ 

Vizita në Institucion

Më datë 14.04.2009, u zhvillua Vizita e parë e GVJ në Insitucion
Më datë 20.04.2009, u zhvillua Vizita e dytë e GVJ në Insitucion 

Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Jashtëm (RVJ)

Më datë 22.05.2009, Institucioni njihet me Draft RVJ

Komente nga IAL/APAAL/Ekspertët

 

Vendimi i KA

VKA Nr. 18 datë 19.06.2009web

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Urdhër i Ministrit Nr. 225, datë 21.07.2009pdf

Akreditim 2010 - 2011

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 01.12.2010

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditim Institucional  dhe të Programeve të Studimit:
1- Msc Stomatologji
2- Bsc Infermieri e përgjithëshme 

Miratimi nga APAAL/KA

Këshilli i Akreditimit në mbledhjen e tij të datës 21.12.2010, vendosi që: Procesi i Vlerësimit të Jashtëm në kuadër të Akreditimit do të fillojë në: 3 mujorin e parë të vitit 2011

Trajnimi i Grupit të vlerësimit të Brendshëm (GVB)

Më datë 14.01.2011, Insitucioni njofton ngritjen e GVB
Më datë 09.03.2011, Institucioni njofton për ripërbërjen e GVB

Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm (RVB)

Më datë 11.02.2011, Institucioni paraqet RVB

Ngritja dhe trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm (GVJ)

Më datë 21.02.2011, Institucioni njihet me përbërjen  e GVJ

Vizita në Institucion

Më datë 10.03.2011, u zhvillua Vizita e parë e GVJ në Insitucion

Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Jashtëm (RVJ)

Më datë 11.04.2011, Institucioni njihet me Draft Raportin e Vlerësimit të Jashtëm.
RVJ 
pdf  

Komente nga IAL/APAAL/Ekspertët

Më datë 14.04.2011, Institucioni kërkon nga Këshilli i Akreditimit që të shprehet edhe për Vlerësimin Institucional

Vendimi i KA

VKA Nr. 164 datë 15.04.2011web

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Urdhër i Ministrit Nr.240, datë 26.05.2011pdf

Akreditim 2011- 2012 - 2013

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Me datë 22.06.2011

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditimin e Programeve të Studimit:
1. Msc Farmaci
2. Bsc Fizioterapi

Miratimi nga APAAL/KA

Këshilli i Akreditimit shqyrtoi në mbledhjen e datës 29.07.2011 dhe vendosi që: Procesi i Vlerësimit të Jashtëm në kuadër të Akreditimmit do të fillojë në: 3 mujorin e dytë të vitit 2012.
Për programin e studimit DIND/Msc Farmaci kontigjenti i parë i studentëve i regjistruar për këtë program studimi do të diplomohet në vitin 2014, atëherë me vendim të KA, APAAL do të fillojë procedurat e Vlerëmit të Jashtëm në 3 mujorin e parë të vitit 2013.

Trajnimi i Grupit të vlerësimit të Brendshëm

Me datë 04.01.2012, IAL paraqet përbërjen e GVB për programin e studimit Bsc Fizioterapi.
Më 03.04.2012, u zhvillua trajnimi i GVB për programin e studimit Bsc Fizioterapi.

Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm

Më datë 08.06.2012, Institucioni paraqet RVB për programin e studimit Bsc Fizioterapi.
Më datë 28.01.2013, Institucioni paraqet RVB për programin e studimit Msc Farmaci.

Ngritja dhe trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm

Më datë 18.06.2012 Institucioni njihet me përbërjen e GVJ për programin e studimit Bsc Fizioterapi.
Më datë 30.01.2013 Institucioni njihet me përbërjen e GVJ për programin e studimit Msc Farmaci.
Më datë 01.02.2013 Institucioni përcjell shkresën që është dakord me përbërjen e GVJ për programin e studimit Msc Farmaci.

Vizita në Institucion

Më 29.06.2012, u zhvillua Vizita e parë e GVJ në Institucion për programin e studimit Bsc Fizioterapi.
Më datë 20.02.2013 u zhvillua Vizita e parë e GVJ për programin e studimit Msc Farmaci.
Më datë 21.02.2013 u zhvillua Vizita e dytë e GVJ për programin e studimit Msc Farmaci.

Dorëzimi i Raportit të vlerësimit të Jashtëm

Më datë 10.07.2012, dërgohet në Institucion Draft Raporti i Vlerësimit të Jashtëm për programin e studimit Bsc Fizioterapi.
RVJ Bsc Fizioterapipdf
Më datë 08.04.2013, dërgohet në Institucion Draft Raporti i Vlerësimit të Jashtëm për programin e studimit Msc Farmaci.

Komente nga IAL/APAAL/Ekspertët

Më datë 10.04.2013 Institucioni paraqet komente mbi Draft - RVJ për programin: Msc Farmaci.
RVJ Msc Farmaci 2013pdf

Vendimi i KA

VKA Nr. 353, datë 13.07.2012web Bsc. Fizioterapi

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Urdhëri i Ministrit Nr. 326 , datë 07.08.2012pdfBsc. Fizioterapi
Urdhëri i Ministrit Nr. 248, datë 12.06.2013pdfMsc. Farmaci

Rankimi dhe analiza

Lloji i aktivitetitRanking dhe Analiza 2011Ranking dhe Analiza 2012
Formulari i aplikimit    
Fushat/Programet e studimit     
Komente e IAL per pytesoret    
Vizita ne IAL    
Pytesoret e plotesuar    
Analiza e te dhenave    
Komente te Institucionit    
Rezultatet perfundimtare per IAL    
Analiza SëOT per institucionin    

Studentët

Studentet


Për më shumë informacion kliko

Kerkimi shkencor

Kërkimi shkencor


Të dhënat do hidhen së shpejti.


Dokumente

Vendime të Këshillit të Ministrave

 • VKM Nr. 673, datë 27.9.2006pdf
 • VKM Nr. 257, datë 27.2.2008pdf
 • VKM Nr. 794, datë 22.7.2009pdf
 • VKM Nr. 539, datë 13.06.2013pdf

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

 • Urdhër Nr. 225, datë 21.07.2009pdf
 • Urdhër Nr. 240, datë 26.05.2011pdf
 • Urdhër Nr. 370, datë 27.07.2011pdf
 • Urdhër Nr. 326, datë 07.08.2012pdf
 • Urdhër Nr. 527, datë 01.11.2012pdf
 • Urdhër Nr. 195, datë 28.05.2013pdf
 • Urdhër Nr. 248, datë 12.06.2013pdf
 • Urdhër Nr. 299, datë 22.07.2013pdf

Vendime të Këshillit të Akreditimit

 • VKA Nr. 18, datë 19.06.2009web
 • VKA Nr. 97, datë 28.09.2010web
 • VKA Nr. 164, datë 15.04.2011web
 • VKA Nr. 353, datë 13.07.2012web
 • VKA Nr. 378, datë 17.09.2012web
 • VKA Nr. 378, datë 17.09.2012web
 • VKA Nr. 441, datë 03.05.2013web
 • VKA Nr. 442, datë 03.05.2013web
 • VKA Nr. 445, datë 03.05.2013web
 • VKA Nr. 468, datë 03.05.2013web

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm

 • RVJ Bsc Fizioterapipdf
 • RVJ Msc Farmaci 2013pdf