Institucionet Private

SHKOLLA E LARTË PRIVATE, "PAVARËSIA"

Adresa: Blv. Vlorë-Skelë, Vlorë
Tel/Fax: +35533411555/666
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website:www.unipavaresia.edu.al

Pezullohet(përkohësisht) veprimtaria me vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 540, datë 06.08.2014
I hiqet pezullimi me VKM Nr. 705, datë 29.10.2014
Shkolla e Lartë Universitare jo Publike "Pavarësia" është një institucion privat i arsimit të lartë i liçensuar me vendim të Këshillit të Ministrave, Nr.279, datë 12.3.2009pdf. Ky institucion ofron programe studimi në dy cikle(kliko Programet e studimit). Për proceset e akreditimit të kryer prej këtij institucioni (kliko Akreditimi

Organigrama

Organigrama


Per te pare organizimin e institucionit, ju lutemi klikoni 

Programet e studimit


Nr. Programi Cikli i Studimit Informacion
1 Ekonomi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: VKM Nr.279, datë 12.03.2009
Akreditimi: Urdhër Nr. 290, datë 09.07.2012
2 Drejtësi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: VKM Nr.279, datë 12.3.2009
Akreditimi: Urdhër Nr. 290, datë 09.07.2012
3 Shkenca Politike Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: VKM Nr.279, datë 12.03.2009
Akreditimi: Urdhër Nr. 290, datë 09.07.2012
4 Inxhinieri Informatike Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara
Licensimi: VKM Nr.279, datë 12.03.2009
Akreditimi: Urdhër Nr. 290, datë 09.07.2012
5 Arkitekurë Dip Integruar Msc IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara
Licensimi: VKM Nr.279, datë 12.03.2009
Akreditimi:
6 Financë dhe Kontabiliteti i Firmave Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: Urdhër Nr.388, datë 10.08.2011
Akreditimi:
7 Financë dhe Bankë Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: Urdhër Nr.388, datë 10.08.2011
Akreditimi:
8 Specialist i së Drejtës për Administratën Publike Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: Urdhër Nr.388, datë 10.08.2011
Akreditimi:
9 Specialist i së Drejtës për Sistemin Bankar Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: Urdhër Nr.388, datë 10.08.2011
Akreditimi:
10 Specialist i së Drejtës për Shoqëritë Tregtare Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: Urdhër Nr.388, datë 10.08.2011
Akreditimi:
11 Administrim Sistemesh dhe Rrjetesh Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara
Licensimi: Urdhër Nr.388, datë 10.08.2011
Akreditimi:
12 Specialist Programues Sistemesh Software Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara
Licensimi: Urdhër Nr.388, datë 10.08.2011
Akreditimi:
13 Aplikime Sistemesh Informative në Administratën Publike Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara
Licensimi: Urdher Nr. 388, date 10.08.2011
Akreditimi:
14 Inxhinieri Informatike Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara
Licensimi: Urdhër Nr.388, datë 10.08.2011
Akreditimi:
15 Informatikë Ekonomike Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara
Licensimi: Urdhër Nr.388, datë 10.08.2011
Akreditimi:
16 E Drejtë Private dhe e Drejtë Ndërkombëtare Private Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: x
Akreditimi:
17 E Drejtë Publike dhe e Drejtë Ndërkombëtare Publike Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: x
Akreditimi:
18 Financa Publike dhe Administrim Publik Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: Urdher Nr. 388, date 10.08.2011
Akreditimi:
19 Diplomaci dhe Politika Ndërkombëtare Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: x
Akreditimi:
20 Studime Europiane Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi:
Akreditimi:

Stafi akademik

Stafi akademik


Për informacion rreth stafit akademik të institucionit ju lutemi klikoni.


Akreditimi

Akreditim 2011 - 2012

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 11.01.2011.

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditim Institucional dhe Programeve të Studimit:
1. Bsc Ekonomi
2. Bsc Drejtësi
3. Bsc Shkenca Politike
4. Bsc Inxhinieri Informatike
5. Msc Arkitekturë 

Vendimi i KA

VKA Nr. 340, datë 08.06.2012web 

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Urdhëri i Ministrit Nr. 290, datë 09.07.2012pdf 

Akreditim 2012 - 2014

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 26.07.2012

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditimin e Programeve të Studimit:
1.Mp Specialist i të Drejtës për Shoqëritë Tregtare
2.Mp Specialist i të Drejtës për Sistemin Bankar
3.Mp Specialist i të Drejtës për Administratën Publike
4.Mp Financë dhe Bankë
5.Mp Financë dhe Kontabilitetin e Firmave
6.Mp Aplikime Sistemesh Informatike në Administratën Publike
7.Mp Administrim Sistemesh dhe Rrjetesh
8.Mp Specialist Programues Sistemesh Software
9.Msc E Drejtë Private dhe E Drejtë Ndërkombëtare Private
10.Msc E Drejtë Publike dhe E Drejtë Ndërkombëtare Publike
11.Msc Financa Publike dhe Administrim Publik
12.Msc Studime Europiane
13.Msc Diplomaci dhe Politikë Ndërkombëtare
14.Msc Inxhinieri Informatike
15.Msc Informatike Ekonomike


Rankimi dhe analiza

Lloji i aktivitetitRanking dhe Analiza 2011Ranking dhe Analiza 2012
Formulari i aplikimit    
Fushat/Programet e studimit     
Komente e IAL per pytesoret    
Vizita ne IAL    
Pytesoret e plotesuar    
Analiza e te dhenave    
Komente te Institucionit    
Rezultatet perfundimtare per IAL    
Analiza SëOT per institucionin    

Studentët

Studentet


Për më shumë informacion kliko

Kërkimi shkencor

Kërkimi shkencor


Të dhënat do hidhen së shpejti.


Dokumente

Vendime të Këshillit të Ministrave

 • VKM Nr. 279, datë 12.3.2009pdf

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

 • Urdhër Nr. 388, datë 10.08.2011pdf
 • Urdhër Nr. 290, datë 09.07.2012pdf

Vendime të Këshillit të Akreditimit

 • VKA Nr. 149, datë 18.02.2011web
 • VKA Nr. 173, datë 15.04.2011web
 • VKA Nr. 240, datë 16.09.2011web
 • VKA Nr. 340, datë 08.06.2012web

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm

 • RVJ Institucionalpdf
 • RVJ Bsc Drejtesipdf
 • RVJ Bsc Ekonomipdf
 • RVJ Bsc Inxh Informatikepdf
 • RVJ Bsc Shkenca Politikepdf