Institucionet Publike

unitir.images Universiteti i Tiranës
Adresa: Sheshi "Nënë Tereza" Tiranë
Tel: + 355 4 222840
Fax: + 355 4 2223981
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.unitir.edu.al

Organigrama

Organigrama

Programet e Studimit

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Fakulteti i Shkencave të Natyrës
1. Departamenti i Biologjisë
2. Departamenti i Fizikës
3. Departamenti i Informatikës
4. Departamenti i Kimisë
5. Departamenti i Kimisë Industriale
6. Departamenti i Matematikës
7. Departamenti i Matematikës së Aplikuar
8. Departamenti i Bioteknologjisë
9. Qëndra Kombëtare e Studimit të Florës dhe Faunës Shqiptare

Adresa: Blv. Zogu I, Tiranë
Tel: -------
Fax: --------
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.fshn.edu.al

ProgramiCikli i studimitInformacion
Fizikë Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Biologji Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Kimi Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Kimi Industriale dhe Mjedisore Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Kimi dhe Teknologji Ushqimore Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Informatikë Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Teknologji Informacioni Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Matematikë Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Bioteknologji Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Inxhinjeri Matematike dhe Informatike Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Fizikë Master profesional Liçensimi:
Akreditimi: 
Fizikë në profile:
·Fizikë teorike llogaritëse
·Fizikë e aplikuar
·Biofizikë
Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Fizikë Doktoraturë Liçensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009pdf
Akreditimi:
Biologji Master profesional Liçensimi:
Akreditimi: 
Biologji Mjedisore Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1225, datë 3.9.2008pdf
Akreditimi: 
Biologji Molekulare Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1225, datë 3.9.2008pdf
Akreditimi: 
Biologji në profilet:
·Biologji shtazore
·Biologji bimore
·Edukim biologjik
Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1006, datë 8.10.2009pdf
Akreditimi:
Biologji eksperimentale në profilet:
·Biologji qelizore
·Gjenetikë e popullatave
·Mikrobiologji
Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1006, datë 8.10.2009pdf
Akreditimi:
Biologji molekulare Doktoraturë Liçensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009pdf
Akreditimi:
Biologji e ruajtjes Doktoraturë Liçensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009pdf
Akreditimi:
Kimi Master profesional Liçensimi:
Akreditimi: 
Kimi me profil:
·Analiza kimike dhe vetitë e lëndës
Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1272, datë 17.9.2008pdf
Akreditimi:
Analiza kimike e lëndës dhe mjedisit Doktoraturë Liçensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009pdf
Akreditimi:
Shkencat dhe teknologjitë ushqimore Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1246, datë 10.9.2008pdf
Akreditimi:
Kimi Industriale dhe Mjedisore Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1225, datë 3.9.2008pdf
Akreditimi: 
Fizikë dhe kimi materialesh Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1006, datë 8.10.2009pdf
Akreditimi:
Inxhinieri e proceseve kimike Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1006, datë 8.10.2009pdf
VKM Nr.1225, datë 3.9.2008pdf
Teknologjitë dhe mikrobiologjitë e ushqimeve Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1006, datë 8.10.2009pdf
Akreditimi:
Analiza kimike dhe instrumentale Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1006, datë 8.10.2009pdf
Akreditimi:
Elektrokimi e zbatuar dhe dukuritë sipërfaqësore  Doktoraturë Liçensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009pdf
Akreditimi: 
Teknologjia dhe mikrobiologjia e ushqimeve & vlerësimi i sigurisë dhe cilësisë Doktoraturë Liçensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009pdf
Akreditimi:
Proceset e trajtimit kimik të lëndëve të para natyrore dhe të mbeturinave industriale dhe urbane Doktoraturë Liçensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009pdf
Akreditimi:
Informatikë Master profesional Liçensimi:
Akreditimi: 
Sisteme informatike të avancuara Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1006, datë 8.10.2009pdf
Akreditimi:
Informatikë Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1272, datë 17.9.2008pdf
Akreditimi:
Matematikë Master profesional Liçensimi:
Akreditimi: 
Matematikë Teorike Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1006, datë 8.10.2009pdf
Akreditimi:
Matematikë Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1272, datë 17.9.2008pdf
Akreditimi:
Inxhinieri matematike dhe informatikë Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1272, datë 17.9.2008pdf
Akreditimi:
Bioteknologji Molekulare dhe Industriale   Master profesional Liçensimi:
Akreditimi: 
Bioteknologji bimore Doktoraturë Liçensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009pdf
Akreditimi:

Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja

logo Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja
1. Departamenti i Gjuhës Angleze
2. Departamenti i Gjuhës Frënge
3. Departamenti i Gjuhës Gjermane
4. Departamenti i Gjuhës Italiane
5. Departamenti i Gjuhës Sllave e Ballkanike
6. Departamenti i Gjuhës Spanjolle

Adresa: Rruga e Elbasanit, Tiranë
Tel/Fax: +35542371668
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.unitir.edu.al/fgjh
ProgramiCikli i studimitInformacion
Gjuhë Angleze Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Gjuhë Frënge Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Gjuhë Gjermane Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Gjuhë Italiane Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Gjuhë Greke Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Gjuhë Turke Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Gjuhë Ruse Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Gjuhë Spanjolle Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Gjuhë Angleze Master profesional Liçensimi:
Akreditimi: 
Gjuhë Italiane Master profesional Liçensimi:
Akreditimi: 
Mësuesi Master profesional Liçensimi:
Akreditimi: 
Përkthim pragmatiko-letrar dhe interpretim Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1225, datë 3.9.2008pdf
Akreditimi:
Gjuhë dhe komunikimi ndërkulturor e turistik Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1225, datë 3.9.2008pdf
Akreditimi: 
Gjuhë Gjermane Master profesional Liçensimi:
Akreditimi: 
Përkthyes Master profesional Liçensimi: Urdhër 371, datë 18.09.2014
Akreditimi:
Shkenca Gjuhësore Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1006, datë 8.10.2009pdf
Akreditimi:
Letërsi Botërore Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1006, datë 8.10.2009pdf
Akreditimi:
Shkenca gjuhësore Doktoraturë Liçensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009pdf
Akreditimi:
Letërsi botërore Doktoraturë Liçensimi: VKM Nr.1069, datë 21.10.2009pdf
Akreditimi:
Gjuhësi në profile:
·Gjuhësi e sotme
·Gjuhësi historike
  Liçensimi: VKM Nr.1225, datë 3.9.2008pdf
Akreditimi:

Fakulteti i Drejtësisë

fakdrejt.images Fakulteti i Drejtësisë
1. Departamenti i së Drejtës Civile
2. Departamenti i së Drejtës Penale
3. Departamenti i së Drejtës Publike

Adresa:
Tel/Fax
Email:
Website:
ProgramiCikli i studimitInformacion
Drejtësi Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
E drejtë civile Master profesional Liçensimi: URDHËR Nr.568, datë 23.11.2011pdf
Akreditimi:
E drejtë penale Master profesional Liçensimi: URDHËR Nr.568, datë 23.11.2011pdf
Akreditimi:
E drejtë publike Master profesional Liçensimi: URDHËR Nr.568, datë 23.11.2011pdf
Akreditimi:
EU Business Law Master shkencor Liçensimi: Nr.802, datë 22.7.2009pdf
Akreditimi:
Drejtësi, me profil: civile Master shkencor Liçensimi: URDHËR Nr.568, datë 23.11.2011pdf
Akreditimi:
Drejtësi me profil: penale Master shkencor Liçensimi: URDHËR Nr.568, datë 23.11.2011pdf
Akreditimi:
Drejtësi, me profil: publike Master shkencor Liçensimi: URDHËR Nr.568, datë 23.11.2011pdf
Akreditimi:
Shkenca juridike civile Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.827, datë 29.7.2009pdf
Akreditimi:
Shkencat penale Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.827, datë 29.7.2009pdf
Akreditimi:
E drejta kushtetuese, e krahasuar dhe evropiane Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.827, datë 29.7.2009pdf
Akreditimi:
Shkenca juridike civile Doktoraturë Liçensimi: VKM Nr.686, datë 18.6.2009pdf
Akreditimi:
Shkencat penale Doktoraturë Liçensimi: VKM Nr.686, datë 18.6.2009pdf
Akreditimi:
E drejta publike Doktoraturë Liçensimi: VKM Nr.686, datë 18.6.2009pdf
Akreditimi:

Fakulteti i Shkencave Sociale

logo Fakulteti i Shkencave Sociale
1. Departamenti i Filozofisë
2. Departamenti i Sociologjisë
3. Departamenti i Pedagogji Psikologjisë
4. Departamenti i Punës Sociale
5. Departamenti i Shkencave Politike

Adresa: Rruga "Dora D'Istria", Tirana-ALBANIA
Tel/Fax: +355 4224772
Email:
Website:
ProgramiCikli i studimitInformacion
Punë Sociale Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Psikologji Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Shkenca Politike Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Administrim dhe politikë sociale Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Filozofi Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Sociologji Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Punë sociale Master profesional Liçensimi: VKM Nr.881, datë 12.8.2009pdf
Akreditimi:
Orientim profesional Master profesional Liçensimi: VKM Nr.881, datë 12.8.2009pdf
Akreditimi:
Punë Sociale, me profile:
·Drejtim klinik
·Organizim komunitar
·Politikë sociale
Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Punë Sociale me profile:
·Drejtim klinik
·Organizim komunitar
·Politikë sociale
Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1331, datë 1.10.2008pdf
Akreditimi:
Kërkim shkencor në punë sociale Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.827, datë 29.7.2009pdf
Akreditimi:
Punë sociale Doktoraturë Liçensimi: VKM Nr.854, datë 5.8.2009pdf
Akreditimi:
Drejtim dhe administrim arsimi Master profesional Liçensimi: VKM Nr.881, datë 12.8.2009pdf
Akreditimi:
Këshillim psikologjik Master profesional Liçensimi: VKM Nr.881, datë 12.8.2009pdf
Akreditimi:
Psikolog shkollor/Organizacional Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1246, datë 10.9.2008pdf
Akreditimi:
Psikolog Klinik i Zhvillimit dhe Marrëdhënieve Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1246, datë 10.9.2008pdf
Akreditimi:
Kërkim psikologjik Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.827, datë 29.7.2009pdf
Akreditimi:
Pedagogji Doktoraturë Liçensimi: VKM Nr.854, datë 5.8.2009pdf
Akreditimi:
Psikologji Doktoraturë Liçensimi: VKM Nr.854, datë 5.8.2009pdf
Akreditimi:
Qeverisja dhe politikat publike Master profesional Liçensimi: VKM Nr.881, datë 12.8.2009pdf
Akreditimi:
Analizë e politikës sociale Master profesional Liçensimi: VKM Nr.881, datë 12.8.2009pdf
Akreditimi:
Shkenca Politike me profil "Teoritë politike" Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Filozofi praktike dhe humane Master profesional Liçensimi: VKM Nr.881, datë 12.8.2009pdf
Akreditimi:
Filozofi Sociale Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Sociologji e Zhvillimeve Shoqërore Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1331, datë 1.10.2008pdf
Akreditimi:
Filozofi Doktoraturë Liçensimi: VKM Nr.854, datë 5.8.2009pdf
Akreditimi:
Sociologji Doktoraturë Liçensimi: VKM Nr.854, datë 5.8.2009pdf
Akreditimi:
Punë sociale e avancuar me profil në "Punë sociale në arsim" Master profesional Liçensimi: URDHËR Nr.513, datë 14.10.2011pdf
Akreditimi:
Shkenca - Sociale Master profesional Liçensimi: VKM Nr.1373, datë 10.10.2008pdf
Akreditimi:
"Punë sociale e avancuar" me profil në "Punë sociale në shëndetësi" Master profesional Liçensimi: URDHËR Nr.513, datë 14.10.2011pdf
Akreditimi:
Shërbime Sociale në Drejtësinë Penale Master shkencor Liçensimi: URDHËR Nr.512, datë 14.10.2011pdf
Akreditimi:
Administrim i Çështjeve Sociale Master shkencor Liçensimi: URDHËR Nr.512, datë 14.10.2011pdf
Akreditimi:
Studime Rajonale Politike Master shkencor Liçensimi: URDHËR Nr.512, datë 14.10.2011pdf
Akreditimi:
Çështje të Fëmijëve dhe të Familjes Master shkencor Liçensimi: URDHËR Nr.512, datë 14.10.2011pdf
Akreditimi:
Komunikim për Ndryshim Social dhe të Sjelljes Master shkencor Liçensimi: URDHËR Nr.512, datë 14.10.2011pdf
Akreditimi:
Përkatësi gjinore dhe zhvillim Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1225, datë 3.9.2008pdf
Akreditimi:
Kërkime në edukim Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.827, datë 29.7.2009pdf
Akreditimi:
Shkenca Politike Doktoraturë Liçensimi: URDHËR Nr.567, datë 23.11.2011pdf
Akreditimi:

Instituti i Studimeve Europiane

Not Found Instituti i Studimeve Europiane
1. Departamenti i Politikave dhe Qeverisjes
2. Departamenti i Diplomacisë dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare
3. Departamenti i Legjislacionit dhe Institucioneve Europiane

Adresa: Rruga e “Elbasanit”, Fakulteti i Histori Filologji, Tiranë Shqipëri.
Tel/Fax: +355 4 237 8538
Email:
Website: http://www.unitir.edu.al/rektorati/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=92&Itemid=228
ProgramiCikli i studimitInformacion
Politika dhe Qeverisja në Europë Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1183, datë 3.12.2009pdf
Akreditimi:
Diplomacia dhe marrëdhëniet ndërkombëtare të Bashkimit Europian (BE) Master shkencor   Liçensimi: VKM Nr.1183, datë 3.12.2009pdf
Akreditimi:
Legjislacion dhe Institucionet Europiane Master shkencor   Liçensimi: VKM Nr.1183, datë 3.12.2009pdf
Akreditimi: 

Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë

logo

Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
1. Departamenti i Gazetarisë
2. Departamenti i Historisë
3. Departamenti i Gjeografisë
4. Departamenti i Gjuhës Shqipe
5. Departamenti i Letërsisë
6. Departamenti i Arkeologjisë dhe Trashëgimisë Kulturore


Adresa: Rr. Elbasanit, Tiranë
Tel/Fax: (+355 4) 2369664
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.fhf.edu.al
ProgramiCikli i studimitInformacion
Histori Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Gjuhë Letërsi Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Gjeografi Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Gazetari Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Mësuesi Master profesional Liçensimi:
Akreditimi: 
Arkivistikë Master profesional Liçensimi: VKM Nr.1001, datë 30.9.2009pdf
Akreditimi:
Histori Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1006, datë 8.10.2009pdf
VKM Nr.1225, datë 3.9.2008pdf
Akreditimi: 
Arkeologji Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1006, datë 8.10.2009pdf
VKM Nr.1225, datë 3.9.2008pdf
Akreditimi:
Trashëgimi kulturore Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1006, datë 8.10.2009pdf
VKM Nr.1225, datë 3.9.2008pdf
Akreditimi:
Shkencë e bibliotekave Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.827, datë 29.7.2009pdf
Akreditimi:
Mësuesi Master profesional Liçensimi:
Akreditimi: 
Redaktori Master profesional Liçensimi: VKM Nr.1001, datë 30.9.2009pdf
Akreditimi: 
Gjuhësi e sotme Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Gjuhësi historike Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi:
Gjuhësi Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.827, datë 29.7.2009pdf
Akreditimi:
Kërkime gjuhësore Doktoraturë Liçensimi: VKM Nr.16, datë 7.1.2010pdf
Akreditimi:
Mësuesi Master profesional Liçensimi:
Akreditimi: 
Teori dhe kritikë letrare Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Letërsi e përgjithshme dhe e krahasuar Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Studime letrare shqipe dhe antropologji kulti Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Studime letrare Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.827, datë 29.7.2009pdf
Akreditimi:
Studime Letrare në profilet:
·Teori letërsie dhe kritikë letrare
·Letërsi e përgjithshme dhe letërsi e krahasuar
·Studime letrare shqiptare dhe antropologji kulturore
Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1163, datë 25.11.2009pdf
Akreditimi:
Studime letrare Doktoraturë Liçensimi: VKM Nr.16, datë 7.1.2010pdf
Akreditimi:
Mësuesi Master profesional Liçensimi:
Akreditimi: 
Gjeomorfologji Master profesional Liçensimi: VKM Nr.1001, datë 30.9.2009pdf
Akreditimi:
Gjeografi Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1163, datë 25.11.2009pdf
Akreditimi:
Gjeografi me drejtimet:
·Gjeografi fizike dhe mjedisore
·Gjeografi humane dhe rregullim territori
Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.827, datë 29.7.2009pdf
Akreditimi:
Marrëdhënie publike Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Gazetari europiane dhe ndërkombëtare Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Komunikimi ndërkulturor Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Marketing mediatik Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Drejtimi dhe menaxhimi i mediave Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Marrëdhënie ndërkombëtare Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1006, datë 8.10.2009pdf
VKM Nr.1225, datë 3.9.2008pdf
Akreditimi:
Gazetari me profile:
·Marrëdhënie publike
·Gazetari evropiane dhe ndërkombëtare
·Komunikimi ndërkulturor
·Marketing mediatik
·Drejtimi dhe menaxhimi i medieve
Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1225, datë 3.9.2008pdf
Akreditimi:
Shkenca komunikimi në profile:
·Komunikim- informim
·Komunikim masiv
Doktoraturë Liçensimi: VKM Nr.1165, datë 25.11.2009pdf
Akreditimi:
Filozofi sociale Master shkencor

Fakulteti i Ekonomisë

Fakulteti i Ekonomise Fakulteti i Ekonomisë
1. Departamenti i Ekonomiksit
2. Departamenti i Financës
3. Departamenti i Kontabilitetit
4. Departamenti i Marketing Turizmit
5. Departamenti i Menaxhimit
6. Departamenti i Statistikë Informatikë e Zbatuar

Adresa:  Rruga e Elbasanit, Tiranë
Tel/Fax :
Email:
Website: www.fakultetiekonomise.edu.al
ProgramiCikli i studimitInformacion
Informatikës Ekonomike  Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Ekonomiks Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Financë Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Administrim Biznesi Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Sisteme Informacioni në Ekonomi Master shkencor Liçensimi: URDHËR Nr.510, datë 8.11.2010pdf
Akreditimi:
Kontabilitet dhe Auditim Master shkencor Liçensimi: URDHËR Nr.510, datë 8.11.2010pdf
Akreditimi:
Financë, me profil:
·Drejtues Financiar
·Ndërmjetës Bankar
·Ndërmjetës Jobankar
Master shkencor Liçensimi: URDHËR Nr.510, datë 8.11.2010pdf
Akreditimi:
Ekonomiks Master shkencor Liçensimi: URDHËR Nr.510, datë 8.11.2010pdf
Akreditimi:
Administrim Publik Master shkencor Liçensimi: URDHËR Nr.510, datë 8.11.2010pdf
Akreditimi:
Administrim Biznesi, me profil: 
·Menaxhim
·Menaxhim i Burimeve Njerëzore
Master shkencor Liçensimi: URDHËR Nr.510, datë 8.11.2010pdf
Akreditimi:
Kërkimet Operacionale Master shkencor Liçensimi: URDHËR Nr.510, datë 8.11.2010pdf
Akreditimi:
Marketing Master shkencor Liçensimi: URDHËR Nr.510, datë 8.11.2010pdf
Akreditimi:
Menaxhim Turizmi Master shkencor Liçensimi: URDHËR Nr.510, datë 8.11.2010pdf
Akreditimi:
Administrim biznesi Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.29, datë 14.1.2009pdf
Akreditimi:
Administrim publik Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.29, datë 14.1.2009pdf
Akreditimi:
Financë Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.29, datë 14.1.2009pdf
Akreditimi:
Kontabilitet Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.29, datë 14.1.2009pdf
Akreditimi:
Marketing Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.29, datë 14.1.2009pdf
Akreditimi:
Studime ekonomike evropiane Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.29, datë 14.1.2009pdf
Akreditimi:
Kontabilitet Doktoraturë Liçensimi: URDHËR Nr.607, datë 29.12.2010pdf
Akreditimi:
Menaxhim Doktoraturë Liçensimi: URDHËR Nr.607, datë 29.12.2010pdf
Akreditimi:
Kërkime Operacionale Doktoraturë Liçensimi: URDHËR Nr.607, datë 29.12.2010pdf
Akreditimi:
Financë Doktoraturë Liçensimi: URDHËR Nr.607, datë 29.12.2010pdf
Akreditimi:
Sistemet e Informacionit në Ekonomi Doktoraturë Liçensimi: URDHËR Nr.607, datë 29.12.2010pdf
Akreditimi:
Statistikë Doktoraturë Liçensimi: URDHËR Nr.607, datë 29.12.2010pdf
Akreditimi:
Marketing Doktoraturë Liçensimi: URDHËR Nr.607, datë 29.12.2010pdf
Akreditimi:
Ekonomiks Doktoraturë Liçensimi: URDHËR Nr.607, datë 29.12.2010pdf
Akreditimi:

Filiali Kukës

Filiali Kukës
Adresa:
Tel/Fax:
Email:
Website:
ProgramiCikli i studimitInformacion
Gjuhë Angleze Bachelor Liçensimi: VKM Nr.1247, datë 10.9.2008pdf
Akreditimi:
Infermieri e Përgjithëshme Bachelor Liçensimi: VKM Nr.1247, datë 10.9.2008pdf
Akreditimi:
Adminstrim - Biznesi me profile:
·Administrim publik
·Menaxhim biznesi
·Menazher marketingu
·Menaxher turizmi
Bachelor Liçensimi: VKM Nr.726, datë 13.11.2007pdf
Akreditimi:

Filiali Sarandë

Filiali Sarandë
Adresa:
Tel/Fax:
Email:
Website:
ProgramiCikli i studimitInformacion
Gjuhë Angleze  Bachelor Liçensimi: VKM Nr.1247, datë 10.9.2008pdf
Akreditimi: 
Administrim Biznesi Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:

Stafi Akademik

Akreditimi

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara
Aplikimi për akreditim  
Akreditim për IAL/Programet  
Miratimi nga APAAL/KA  
Trajnimi i Grupit të vlerësimit të Brendshëm  
Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm  
Ngritja dhe trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm  
Vizita në Institucion  
Dorëzimi i Raportit të vlerësimit të Jashtëm  
Komente nga IAL/APAAL/Ekspertët  
VKMi i KA  
Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Sporteve  

Rankimi & Analiza

Lloji i AktivitetitRankimi & Analiza
Formulari i Aplikimit  
Fushat/Programet e studimit  
Komente e IAL për pytesorët  
Vizita në IAL  
Pytesorët e plotësuar  
Analiza e të dhënave  
Komente të Institucionit  
Rezultatet përfundimtare për IAL  
Analiza SWOT për institucionin  

Studentët


Kërkimi Shkencor


Dokumente

Vendime të Këshillit të Ministrave

 • VKM Nr. 1081, datë 11.06.2008pdf
 • VKM Nr. 1001, datë 30.09.2009pdf
 • VKM Nr. 1006, datë 08.10.2009pdf
 • VKM Nr. 1066, datë 16.07.2008pdf
 • VKM Nr. 1069, datë 21.10.2009pdf
 • VKM Nr. 1163, datë 25.11.2009pdf
 • VKM Nr. 1165, datë 25.11.2009pdf
 • VKM Nr. 1170, datë 25.11.2009pdf
 • VKM Nr. 1182, datë 03.12.2009pdf
 • VKM Nr. 1183, datë 03.12.2009pdf
 • VKM Nr. 1184, datë 03.12.2009pdf
 • VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008pdf
 • VKM Nr. 1246, datë 10.09.2008pdf
 • VKM Nr. 1247, datë 10.09.2008pdf
 • VKM Nr. 1272, datë 17.09.2008pdf
 • VKM Nr. 1278, datë 23.12.2009pdf
 • VKM Nr. 1331, datë 01.10.2008pdf
 • VKM Nr. 1373, datë 10.10.2008pdf
 • VKM Nr. 16, datë 07.01.2010pdf
 • VKM Nr. 199, datë 24.03.2010pdf
 • VKM Nr. 29, datë 14.01.2009pdf
 • VKM Nr. 356, datë 12.05.2010pdf
 • VKM Nr. 678, datë 13.08.2010pdf
 • VKM Nr. 686, datë 18.06.2009pdf
 • VKM Nr. 726, datë 13.11.2007pdf
 • VKM Nr. 802, datë 22.07.2009pdf
 • VKM Nr. 827, datë 29.07.2009pdf
 • VKM Nr. 831, datë 04.06.2008pdf
 • VKM Nr. 854, datë 05.08.2009pdf
 • VKM Nr. 881, datë 12.08.2009pdf
 • VKM Nr. 976, datë 08.10.2009pdf
 • VKM Nr. 14, datë 07.01.2010pdf
 • VKM Nr. 612, datë 21.09.2004pdf
 • VKM Nr. 1051, datë 23.10.2009pdf
 • VKM Nr. 1068, datë 21.10.2009pdf
 • VKM Nr. 1166, datë 25.11.2009pdf
 • VKM Nr. 1169, datë 25.11.2009pdf
 • VKM Nr. 1397, datë 17.10.2008pdf

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sporteve

 • Urdhër Nr. 510, datë 08.11.2010pdf
 • Urdhër Nr. 606, datë 29.12.2010pdf
 • Urdhër Nr. 607, datë 29.12.2010pdf
 • Urdhër Nr. 512, datë 14.10.2011pdf
 • Urdhër Nr. 513, datë 14.10.2011pdf
 • Urdhër Nr. 567, datë 23.11.2011pdf
 • Urdhër Nr. 568, datë 23.11.2011pdf

Vendime të Këshillit të Akreditimit

 • VKA Nr. 6, datë 27.03.2009web
 • VKA Nr. 7, datë 27.03.2009web
 • VKA Nr. 8, datë 30.04.2009web
 • VKA Nr. 9, datë 30.04.2009web
 • VKA Nr. 10, datë 30.04.2009web
 • VKA Nr. 13, datë 15.05.2009web
 • VKA Nr. 16, datë 27.05.2009web
 • VKA Nr. 21, datë 19.06.2009web
 • VKA Nr. 22, datë 03.07.2009web
 • VKA Nr. 27, datë 17.07.2009web
 • VKA Nr. 28, datë 17.07.2009web
 • VKA Nr. 31, datë 28.07.2009web
 • VKA Nr. 33, datë 11.09.2009web
 • VKA Nr. 39, datë 02.10.2009web
 • VKA Nr. 41, datë 02.10.2009web
 • VKA Nr. 49, datë 27.10.2009web
 • VKA Nr. 54, datë 09.11.2009web
 • VKA Nr. 56, datë 04.12.2009web
 • VKA Nr. 61, datë 08.01.2010web
 • VKA Nr. 63, datë 05.02.2010web
 • VKA Nr. 65, datë 26.02.2010web
 • VKA Nr. 80, datë 18.06.2010web
 • VKA Nr. 101, datë 29.10.2010web
 • VKA Nr. 118, datë 03.12.2010web
 • VKA Nr. 122, datë 03.12.2011web
 • VKA Nr. 131, datë 21.12.2010web
 • VKA Nr. 141, datë 21.01.2011web
 • VKA Nr. 147, datë 18.02.2011web
 • VKA Nr. 174, datë 15.04.2011web
 • VKA Nr. 186, datë 24.06.2011web
 • VKA Nr. 188, datë 24.06.2011web
 • VKA Nr. 259, datë 16.09.2011web
 • VKA Nr. 260, datë 16.09.2011web
 • VKA Nr. 223, datë 29.07.2011web
 • VKA Nr. 259, datë 16.09.2011web
 • VKA Nr. 260, datë 16.09.2011web
 • VKA Nr. 281, datë 04.11.2011web
 • VKA Nr. 295, datë 20.12.2011web
 • VKA Nr. 296, datë 20.12.2011web
 • VKA Nr. 379, datë 26.10.2012web

Raporte të vlerësimit të jashtëm