Universitetet PublikeUniversiteti i Tiranës

Not Found Instituti i Studimeve Europiane
Adresa:  Rruga e “Elbasanit”, Fakulteti i Histori Filologji, Tiranë Shqipëri.
Tel/Fax: +355 4 2 378 538
Email:
Website:

Organigrama

Not Found
Liçensimi : VKM Nr.1182, datë 3.12.2009pdf


Programet e Studimit

DepartamentiProgramiCikli i studimitInformacion
Politika dhe Qeverisje  Politika dhe Qeverisja në Europë Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1183, datë 3.12.2009pdf
Akreditimi:
Diplomacia dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare Diplomacia dhe marrëdhëniet ndërkombëtare të Bashkimit Europian (BE) Master shkencor   Liçensimi: VKM Nr.1183, datë 3.12.2009pdf
Akreditimi:
Legjislacioni dhe Institucionet Europiane Legjislacion dhe Institucionet Europiane Master shkencor   Liçensimi: VKM Nr.1183, datë 3.12.2009pdf
Akreditimi: 

Stafi akademik

Të dhënat do hidhen së shpejti.

Akreditimi

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara 
Aplikimi për akreditim    
Akreditim për IAL/Programet    
Miratimi nga APAAL/KA    
Trajnimi i Grupit të vlerësimit të Brendshëm    
Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm    
Ngritja dhe trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm    
Vizita në Institucion    
Dorëzimi i Raportit të vlerësimit të Jashtëm    
Komente nga IAL/APAAL/Ekspertët    
Vendimi i KA    
Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës    

Rankimi dhe analiza

 

Lloji i aktivitetitRanking dhe Analiza 2011Ranking dhe Analiza 2012
Formulari i aplikimit    
Fushat/Programet e studimit     
Komente e IAL per pytesoret    
Vizita ne IAL    
Pytesoret e plotesuar    
Analiza e te dhenave    
Komente te Institucionit    
Rezultatet perfundimtare per IAL    
Analiza SWOT per institucionin    

Studentët

Të dhënat do hidhen së shpejti.

Kërkimi shkencor

Të dhënat do hidhen së shpejti.

Dokumente

Të dhënat do hidhen së shpejti.