Institucionet Publike

upt-images Universiteti Politeknik i Tiranës
Adresa: Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë
Tel/Fax:
Email:
Website: www.upt.al

Organigrama

I. Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
 • Departamenti i Konstruksioneve të Ndërtimit dhe Infrastrukturës së Transportit
 • Departamenti i Mekanikës së Strukturave
 • Departamenti i Inxhinierisë së Mjedisit
 • Departamenti i Hidroteknikës dhe Hidraulikës
 • Departamenti i Gjeodezisë
II. Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës
 • Departamenti i Arkitekturës
 • Departamenti i Urbanistikës
III. Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
 • 1. Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacioneve
 • 2. Departamenti i Inxhinierisë Informatike
 • 3. Qendra e Kërkimit dhe Zhvillimit të Teknologjitve e Informacionit;
IV. Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Departamenti i Energjise me grupet mesimore shkencore si me poshte:
- Termoteknikes dhe energjitikes
- Makinave termofluidike dhe impianteve termoteknik
Departamenti i Mekanikes me grupet mesimore shkencore si me poshte:
- Konstruksionet mekanike dhe projektimi mekanik
- Sistemet e transportit dhe mjetet levizese
Departamenti i Prodhimit Menaxhimit me grupet mesimore shkencore si me poshte:
- Teknologjise mekanike dhe menaxhimit
- Grafikes inxhinjerike
- Materialeve dhe Metalurgjise
Departamenti i Tekstilit dhe Modes
V. Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave
 • Departamenti i Shkencave të Tokës
 • Departamenti i Gjeologjisë së Zbatuar, Mjedisit dhe Gjeoinformatikës
 • Departamenti i Inxhinierisë së Burimeve Minerare
 • Departamenti i Burimeve të Energjisë
VI. Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike
 • Departamenti i Sistemeve Elektrike të Fuqisë
 • Departamenti i Elektroteknikës
 • Departamenti i Automatikës
VII. Fakulteti i Inxhinierise Matematike & Inxhinierise Fizike
 • Departamenti i Inxhinierisë Fizike
 • Departamenti i Kimisë
 • Departamenti i Inxhinierisë Matematike
 • Qendra e Gjuhëve të Huaja
I. Instituti i Gjeoshkencave dhe Energjisë, Ujit dhe Mjedisit (IGJEUM)
 • Departamenti i Gjeoresurseve dhe i Gjeoinxhinierisë;
 • Departamenti i Gjeofizikës dhe Gjeoriskut;
 • Departamenti i Sizmologjisë dhe Inxhinierisë Sizmike;
 • Departamenti i Teknologjive të Gjeoinformacionit
 • Departamenti i Teknologjive Energjetike;
 • Departamenti i Ekonomisë së Ujit;
 • Departamenti i Klimës dhe Mjedisit.

Programet e Studimit

Instituti i Energjisë, Ujit dhe Mjedisit (INEUM)

IGJEUM Instituti i Energjisë, Ujit dhe Mjedisit (INEUM)
Adresa:  Rruga: Don Bosko Nr.60 Tiranë
Tel/Fax: 042 259 540
Email: --//--
Website: www.geo.edu.al
DepartamentiProgrami
Departamenti i 
Ekonomisë së Ujit
 
Departamenti i
Gjeofizikës dhe Gjeoriskut
 
Departamenti i Gjeoresurseve dhe Gjeoinxhinierisë  
Departamenti i Klimës dhe Mjedisit  
Departamenti i Sizmologjisë  
Departamenti i Teknologjive Energjetike  
Teknologjive të Gjeoinformacionit  

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

FIM Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Adresa:
Tel/Fax
Email:
Website:
ProgramiCikli i studimitInformacion
Inxhinieri Materiale Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Inxhinieri Ekonomike Bachelor Liçensimi: Vendim Nr. 355, datë 12.5.2010pdf
Akreditimi:
Inxhinieri Mekanike Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Inxhinieri Tekstil dhe Mode Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Inxhinieri Mekanike me profilet
·Transport
·Konstruksione Mekanike
·Energjitike
·Teknologji mekanike
Master profesional Liçensimi:
Akreditimi: 
Planifikimi i sistemeve të transportit, menaxhimi i trafikut dhe siguria rrugore Master profesional Liçensimi: Vendim Nr.1300, datë 29.12.2009pdf
Akreditimi:
Inxhinieri Mekanike me profilet:
·Konstruksion makinash dhe mjete lëvizëse
·Prodhim dhe menaxhim industrial
·Energjitikë
Master shkencor Liçensimi: Vendim Nr.1220, datë 3.9.2008pdf
Akreditimi: 
Inxhinieri materiale me profile:
·Materiale
·Metalurgji dhe fonderi
Master shkencor Liçensimi: Vendim Nr.1220, datë 3.9.2008pdf
Akreditimi:
Inxhinieri mekanike me profile:
·Sistemet e prodhimit dhe proceset teknologjike
·Sistemet e energjisë dhe proceset termike
·Sistemet e transportit dhe menaxhimi i trafikut
Master shkencor Liçensimi: Vendim Nr.1005, datë 8.10.2009pdf
Akreditimi:
Materiale me profile:
·Materiale metalike dhe alternative
·Materiale tekstile
Master shkencor Liçensimi: Vendim Nr.1005, datë 8.10.2009pdf
Akreditimi:
Inxhinieri mekanike me profile:
·Inxhinieri mekanike
·Inxhinieri materiale
Doktoraturë Liçensimi: Vendim Nr.1185, datë 3.12.2009pdf
Akreditimi:
Inxhinieri Tekstili dhe Mode Master profesional Liçensimi: Vendim Nr.1300, datë 29.12.2009pdf
Akreditimi: 
Inxhinieri Tekstili dhe Mode Master shkencor Liçensimi: Vendim Nr.1273, datë 17.9.2008pdf
Akreditimi: 
Inxhinjeri Ekonimike Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr.368 datë 18.09.2014
Akreditimi:

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike

Not Found Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike
Adresa:
Tel/Fax:
Email:
Website: www.fie-dsef.net
ProgramiCikli i studimitInformacion
Inxhinieri Elektrike (Automatizim i Industrisë) Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Inxhinieri Elektrike (Energjitikë) Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Inxhinjeri Mekatronike Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Inxhinieri elektrike me profile:
·Automatizimi i industrisë
·Energjetikë
Master shkencor Liçensimi: Vendim Nr.1220, datë 3.9.2008pdf
Akreditimi: 
Automatizim i Industrisë Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Automatikë dhe teknologjitë e kontrollit Master shkencor Liçensimi: Vendim Nr.828, datë 29.7.2009pdf
Akreditimi:

Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave

logo Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Adresa:
Tel/Fax
Email:
Website:
ProgramiCikli i studimitInformacion

Inxhinjeri e Burimeve Natyrore

Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:

Inxhinjeri Gjeomjedis

Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:

Inxhinjeri Gjeologjike

Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:

Inxhinjeri Gjeoinformatike

Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:

Inxhinieri gjeologjike me profile :
·Gjeologji inxhinierike dhe hidrogjeologji
·Vendburimet e mineraleve të dobishme-petrologji
·Gjeologji e vendburimeve hidrokarbure
·Gjeoinformatikë

Master shkencor Liçensimi: Vendim Nr.1245, datë 10.9.2008pdf
Akreditimi: 
Inxhinieri e burimeve natyrore  me profile:
·Inxhinieri e burimeve të energjisë
·Përpunim mineralesh dhe mbetjesh
·Gjeomatikë
·Gjeoinxhinieri
Master shkencor Liçensimi: Vendim Nr.1245, datë 10.9.2008pdf
Akreditimi: 
Gjeoshkencat, Burimet dhe Mjedisi Doktoraturë Liçensimi: Vendim Nr.855, datë 5.8.2009pdf
Akreditimi:

Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit

Logo Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Adresa:  Rr."Muhamet Gjollesha", 54, Tirane
Tel/Fax: +3552229045
Email:
Website: www.fin.edu.al
ProgramiCikli i studimitInformacion
Inxhinjeri Ndërtimi Bachelor Liçensimi:
AKredititmi:
Inxhinjeri Hidroteknike Bachelor Liçensimi:
AKredititmi:
Inxhinjeri Mjedisi Bachelor Liçensimi:
AKredititmi:
Inxhinjeri Gjeodet Bachelor Liçensimi:
AKredititmi:
Arkitekturë  Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr.559, datë 10.12.2010pdf
Akredititmi:
Urbanistikë Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr.559, datë 10.12.2010pdf
AKredititmi:
Arkitekturë - Urbanistikë Doktoraturë Liçensimi: Vendim Nr.1116, datë 13.11.2009pdf
Akreditimi:
Inxhinjeri Ndërtimi me profile:
·Ndërtim dhe administrim
·Strukturist
·Infrastrukturë e transportit
Master shkencor Liçensimi: Vendim Nr.1273, datë 17.9.2008pdf
Akreditimi:
Inxhinieri ndërtimi me profil: Gjeoteknik Master shkencor Liçensimi: Vendim Nr.1482, datë 12.11.2008pdf
Akreditimi:
Inxhinjeri Ndërtimi Doktoraturë Liçensimi: Vendim Nr.15, datë 7.1.2010pdf
Akreditimi:
Inxhinieri mjedisi me profile:
·Trajtim uji
·Energjetikë
Master shkencor Liçensimi: Vendim Nr.1482, datë 12.11.2008pdf
Akreditimi:
Inxhinieri Mjedisi  Doktoraturë  Liçensimi: Vendim Nr.15, datë 7.1.2010pdf
Akreditimi: 
Inxhinieri Hidroteknikë Master shkencor Liçensimi: Vendim Nr.1273, datë 17.9.2008pdf
Akreditimi:
Inxhinieri Hidroteknike  Doktoraturë Liçensimi: Vendim Nr.15, datë 7.1.2010pdf
Akreditimi: 
Inxhinieri gjeodezi  Master shkencor Liçensimi: Vendim Nr.1273, datë 17.9.2008pdf
Akreditimi: 

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

Logo Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Adresa:  Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Tel: +355.42.227160
Fax: +355.42.227159
Email:
Website: www.fti.edu.al
ProgramiCikli i studimitInformacion
Inxhinieri Elektronike  Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Inxhinieri Telekomunikacioni Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Inxhinieri Informatike Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Inxhinieri Elektronike Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Inxhinieri Telekomunikacioni Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit Doktoraturë Liçensimi: Vendim Nr.695, datë 18.6.2009pdf
Akreditimi: 
Inxhinieri Informatike Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Inxhinieri Informatike Doktoraturë Liçensimi:
Akreditimi: 

Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike

not found Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Adresa: Sheshi Nënë Tereza, Tiranë
Tel/Fax: +355 42257294
Email:
Website: www.fimif.upt.al
ProgramiCikli i studimitInformacion
Inxhinieri Fizike  Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Inxhinieri Matematike Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Inxhinieri Fizike Master profesional Liçensimi:
Akreditimi: 
Inxhinieri Fizike Master shkencor Liçensimi: Vendim Nr.910, datë 26.8.2009pdf
Akreditimi: 
Inxhinieri Matematike Master profesional Liçensimi:
Akreditimi: 
Inxhinieri Matematike Master shkencor Liçensimi: Vendim Nr.910, datë 26.8.2009pdf
Akreditimi: 
Doktoratë në inxhinieri matematike Doktoraturë Liçensimi: Urdhër Nr.605, datë 29.12.2010pdf
Akreditimi: 
Doktoratë në inxhinieri fizike Doktoraturë Liçensimi: Urdhër Nr.605, datë 29.12.2010pdf
Akreditimi:

Stafi Akademik

Akreditimi

Akreditimi 2010

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara
Aplikimi për akreditim Më datë 25.02.2010
Akreditim për IAL/Programet Kërkesë për Akreditim Institucional
Miratimi nga APAAL/KA Këshilli i Akreditimit shqyrtoi në mbledhjen e datës 26.02.2010 dhe vendosi që: Procesi i Vlerësimit në kuadër të  Akreditimit do të fillojë: Pas përfundimit të procesit të Vlerësimit të Brëndshëm.
Trajnimi i Grupit të vlerësimit të Brendshëm Më datë 19.03.2010 Institucioni paraqet GVB.
Më datë 24.03.2010 u zhvillua trajnimi i GVB.
Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm Më datë 11.07.2012 Institucioni paraqet RVB.
Ngritja dhe trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm  
Vizita në Institucion  
Dorëzimi i Raportit të vlerësimit të Jashtëm  
Komente nga IAL/APAAL/Ekspertët  
Vendimi i KA  
Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Sporteve  

Akreditim 2013

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara
Aplikimi për akreditim Më datë 01.02.2013
Akreditim për IAL/Programet  
Miratimi nga APAAL/KA  
Trajnimi i Grupit të vlerësimit të Brendshëm Më datë 21.02.2013 u krye trajnimi i GVB. 
Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm  
Ngritja dhe trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm Më datë 24.04.2013 Institucioni njihet me përbërjen e GVJ. 
Vizita në Institucion  
Dorëzimi i Raportit të vlerësimit të Jashtëm  
Komente nga IAL/APAAL/Ekspertët  
Vendimi i KA  
Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Sporteve  

Rankimi & Analiza

Lloji i AktivitetitRankimi & Analiza
Formulari i Aplikimit  
Fushat/Programet e studimit  
Komente e IAL për pytesorët  
Vizita në IAL  
Pytesorët e plotësuar  
Analiza e të dhënave  
Komente të Institucionit  
Rezultatet përfundimtare për IAL  
Analiza SWOT për institucionin  

Studentët

Kërkimi Shkencor


Dokumente

Vendime të Këshillit të Ministrave

 • VKM Nr. 824, datë 05.12.2007Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 1245, datë 10.09.2008Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 1246, datë 10.09.2008Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 1273, datë 17.09.2008Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 1274, datë 17.09.2008Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 1482, datë 12.11.2008Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 345, datë 08.04.2009Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 828, datë 29.07.2009Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 855, datë 05.08.2009Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 695, datë 18.06.2009Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 910, datë 26.08.2009Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 1005, datë 08.10.2009Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 1116, datë 13.11.2009Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 1185, datë 03.12.2009Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 1220, datë 03.09.2008Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 1300, datë 29.12.2009Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 15, datë 07.01.2010Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 355, datë 12.05.2010Shiko dokumentin!

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sporteve

 • Urdhër Nr. 559, datë 10.12.2010Shiko dokumentin!
 • Urdhër Nr. 605, datë 29.12.2010Shiko dokumentin!
 • Urdhër Nr. 371, datë 28.07.2011Shiko dokumentin!

Vendime të Këshillit të Akreditimit

 • VKA Nr. 13, datë 15.05.2009web
 • VKA Nr. 14, datë 15.05.2009web
 • VKA Nr. 23, datë 03.07.2009web
 • VKA Nr. 38, datë 11.09.2009web
 • VKA Nr. 42, datë 02.10.2009web
 • VKA Nr. 48, datë 27.10.2009web
 • VKA Nr. 57, datë 04.12.2009web
 • VKA Nr. 58, datë 04.12.2009web
 • VKA Nr. 60, datë 08.01.2010web
 • VKA Nr. 69, datë 31.03.2010web
 • VKA Nr. 79, datë 18.06.2010web
 • VKA Nr. 108, datë 29.10.2010web
 • VKA Nr. 221, datë 29.07.2011web
 • VKA Nr. 278, datë 04.11.2011web
 • VKA Nr. 307, datë 16.03.2012web
 • VKA Nr. 380, datë 26.10.2012web

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm