Universitetet PublikeUniversiteti Politeknik i Tiranës

logo Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Adresa:
Tel/Fax
Email:
Website:


Organigrama

Organigrama


Organigrama
 

Programet e Studimit

DepartamentiProgramiCikli i studimitInformacion
Departamenti i Shkencave të Tokës     Liçensimi:
Akreditimi:
Departamenti i Gjeoinformatikës, Gjeologjisë së Zbatuar dhe Mjedisit

Inxhinieri gjeologjike me profile :
·Gjeologji inxhinierike dhe hidrogjeologji
·Vendburimet e mineraleve të dobishme-petrologji
·Gjeologji e vendburimeve hidrokarbure
·Gjeoinformatikë

Master shkencor Liçensimi: VENDIM Nr.1245, datë 10.9.2008pdf
Akreditimi: 
Departamenti i Inxhinjerisë së Burimeve Minerare Inxhinieri e burimeve natyrore  me profile:
·Inxhinieri e burimeve të energjisë
·Përpunim mineralesh dhe mbetjesh
·Gjeomatikë
·Gjeoinxhinieri
Master shkencor Liçensimi: VENDIM Nr.1245, datë 10.9.2008pdf
Akreditimi: 
Departamenti i Inxhinjerisë së Burimeve të Energjisë     Liçensimi:
Akreditimi: 
  Gjeoshkencat, Burimet dhe Mjedisi Doktoraturë Liçensimi: VENDIM Nr.855, datë 5.8.2009pdf
Akreditimi:

Stafi akademik

Të dhënat do hidhen së shpejti.

Akreditimi

Të dhëna për akreditimin e institucionit dhe programeve të studimit

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara 
Aplikimi për akreditim    
Akreditim për IAL/Programet    
Miratimi nga APAAL/KA    
Trajnimi i Grupit të vlerësimit të Brendshëm    
Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm    
Ngritja dhe trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm    
Vizita në Institucion    
Dorëzimi i Raportit të vlerësimit të Jashtëm    
Komente nga IAL/APAAL/Ekspertët    
Vendimi i KA    
Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës    

Rankimi dhe analiza

 

Lloji i aktivitetitRanking dhe Analiza 2011Ranking dhe Analiza 2012
Formulari i aplikimit    
Fushat/Programet e studimit     
Komente e IAL per pytesoret    
Vizita ne IAL    
Pytesoret e plotesuar    
Analiza e te dhenave    
Komente te Institucionit    
Rezultatet perfundimtare per IAL    
Analiza SWOT per institucionin    

Studentët

Të dhënat do hidhen së shpejti.

Kërkimi shkencor

Të dhënat do hidhen së shpejti.

Dokumente

Të dhënat do hidhen së shpejti.