Institucionet Publike

ubt.images Universiteti Bujqësor i Tiranës
Adresa: Kodër Kamëz, Tiranë
Tel/Fax:
Email:
Website: www.ubt.edu.al

Organigrama

Programet e Studimit

Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit

BujqesiMjedisi Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Adresa:
Tel/Fax:
Email:
Website:
ProgramiCikli i studimitInformacion
Hortikulturë Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Prodhim Bimor Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Mekanizim Bujqësor Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Mbrojtje Bimësh Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Zootekni dhe Biznes Blektoral Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Akuakulturë e Menaxhim Peshkimi Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Agromjedis edhe Ekologji Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Inxhinjeri Agrare Agromekanizim Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Menaxhim mjedisi Master profesional Liçensimi: VENDIM Nr.880, datë 12.8.2009pdf
Akreditimi:
Teknologji Mjedisi Master shkencor Liçensimi: VENDIM Nr.826, datë 29.7.2009pdf
Akreditimi: 
Inxhinier Agromjedisi Master shkencor Liçensimi: VENDIM Nr.1221, datë 3.9.2008pdf
Akreditimi: 
Inxhinieri agrare me profile:
·Hortikulturë
·Mbrojtja e bimëve
·Prodhimi bimor
·Zootekni
·Akuakulturë
Master shkencor Liçensimi: VENDIM Nr.1221, datë 3.9.2008pdf
Akreditimi:
Shkencat Mjedisore Doktoraturë Liçensimi: VENDIM Nr.696, datë 18.6.2009pdf
Akreditimi: 
Teknologji e avancuar në hortikulturë Master profesional Liçensimi: VENDIM Nr.880, datë 12.8.2009pdf
Akreditimi: 
Hortikulturë e qëndrueshme Master shkencor Liçensimi: VENDIM Nr.826, datë 29.7.2009pdf
Akreditimi: 
Shkencat e Hortikultures Doktoraturë Liçensimi: VENDIM Nr.696, datë 18.6.2009pdf
Akreditimi: 
Teknologjia e kultivimit të bimëve Master profesional Liçensimi: VENDIM Nr.880, datë 12.8.2009pdf
Akreditimi: 
Menaxhimi i resurseve dhe përmirësimi gjenetik i bimëve Master shkencor Liçensimi: VENDIM Nr.826, datë 29.7.2009pdf
Akreditimi:
Prodhim Bimor Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Shkencat e Agronomisë Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Shkencat Agronomike Doktoraturë Liçensimi: VENDIM Nr.696, datë 18.6.2009pdf
Akreditimi: 
Mbrojtja kimike dhe fitofarmacia Masterprofesional Liçensimi: VENDIM Nr.880, datë 12.8.2009pdf
Akreditimi: 
Mbrojtja e Bimeve Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Kontrolli i Integruar i Parazitëve të Bimëve Master shkencor Liçensimi: VENDIM Nr.826, datë 29.7.2009pdf
Akreditimi:
Shkencat e
Mbrojtjes të Bimëve

Doktoraturë

Liçensimi: VENDIM Nr.696, datë 18.6.2009pdf
Akreditimi: 
Biznes Blektoral Master profesional Liçensimi: VENDIM Nr.880, datë 12.8.2009pdf
Akreditimi: 
Zootekni Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Akuakulturë Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Shkencat e Prodhimit Shtazor Master shkencor Liçensimi: VENDIM Nr.826, datë 29.7.2009pdf
Akreditimi:
Menaxhimi i Kullimit, Ujitjes dhe Mekanizimit Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr. 45, datë 04.02.2013pdf
Akreditimi:
Shkencat e Prodhimit Shtazor Doktoraturë Liçensimi: VENDIM Nr.696, datë 18.6.2009pdf
Akreditimi: 

Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit

Ekonimiku.images Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Adresa:
Tel/Fax:
Email:
Website:
ProgramiCikli i studimitInformacion
Menaxhim Agrobiznesi Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Ekonomi dhe Politik Agrare Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Financë Kontabilitet Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Menaxhim i Turizmit Rural Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Informatikë Biznesi Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Ekonomiks i Aplikuar Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Menaxhim i ndërmarrjeve me profil: Menaxhim i ndërmarrjeve të agrobiznesit Master profesional Liçensimi: VENDIM Nr.880, datë 12.8.2009pdf
Akreditimi:
Menaxhim Agrobiznesi me profile:
·Administrim i ndërmarrjeve
·Marketing
Master shkencor Liçensimi: VENDIM Nr.1274, datë 17.9.2008pdf
Akreditimi:
Agrobiznes Doktoraturë Liçensimi: VENDIM Nr.696, datë 18.6.2009pdf
Akreditimi:
Ekonomi dhe politikë agrare Master profesional Liçensimi: VENDIM Nr.880, datë 12.8.2009pdf
Akreditimi:
Ekonomi dhe Agrobiznes Master shkencor Liçensimi: URDHËR Nr.511, datë 8.11.2010pdf
Akreditimi: 
Ekonomi dhe politika agrare Master shkencor Liçensimi: VENDIM Nr.826, datë 29.7.2009pdf
Akreditimi:
Zhvillimi rural i integruar Master shkencor Liçensimi: VENDIM Nr.826, datë 29.7.2009pdf
Akreditimi:
Ekonomi dhe Politika Agrare me Profile:
·Zhvillim Rural i Integruar
·Ekonomia dhe Politikat e Zhvillimit Agrar
Master shkencor Liçensimi: VENDIM Nr.1274, datë 17.9.2008pdf
Akreditimi:
Ekonomi dhe politikë Agrare Doktoraturë Liçensimi: VENDIM Nr.696, datë 18.6.2009pdf
Akreditimi:
Ekonomi dhe agrobiznes me profil: Financë kontabilitet" Master profesional Liçensimi: VENDIM Nr.880, datë 12.8.2009pdf
Akreditimi:
Financë - Kontabilitet me profile:
·Financë
·Kontabilitet
Master shkencor Liçensimi: VENDIM Nr.1274, datë 17.9.2008pdf
Akreditimi:
Financë - Kontabilitet Doktoraturë Liçensimi: VENDIM Nr.696, datë 18.6.2009pdf
Akreditimi:
Menaxhim i Ndërmarrjeve Master shkencor Liçensimi: VENDIM Nr.826, datë 29.7.2009pdf
Akreditimi:
Menaxhim financiar Master shkencor Liçensimi: VENDIM Nr.826, datë 29.7.2009pdf
Akreditimi:

Fakulteti i Shkencave Pyjore

Pyjet.images Fakulteti i Shkencave Pyjore
Adresa:
Tel/Fax:
Email:
Website:
ProgramiCikli i studimitInformacion
Mbarështrim Pyjesh Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Përpunim Druri Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Inxhinieri përpunim-druri Master shkencor Liçensimi: VENDIM Nr.1244, datë 10.9.2008pdf
Akreditimi:
Inxhinieri pyjore Master shkencor Liçensimi: VENDIM Nr.1244, datë 10.9.2008pdf
Akreditimi:
Shkencat pyjore me drejtimet:
 • Qeverisja e qëndrueshme e burimeve pyjore dhe kullosore
 • Teknologjia e drurit
Doktoraturë Liçensimi: VENDIM Nr.696, datë 18.6.2009pdf
Akreditimi:

Fakulteti i Mjekësisë Veterinare

veterinari.images Fakulteti i Mjekësisë Veterinare
Adresa:
Tel/Fax:
Email:
Website:
ProgramiCikli i studimitInformacion
Mjekësi veterinare me profile:
·Diagnozë laboratorike
·Klinikë veterinare
Master shkencor Liçensimi: VENDIM Nr.826, datë 29.7.2009pdf
Akreditimi:
Mjekësi Veterinare Doktoraturë Liçensimi: VENDIM Nr.825, datë 29.7.2009pdf
Akreditimi:

Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit

Bioteknollogji.images Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Adresa:
Tel/Fax:
Email:
Website:
ProgramiCikli i studimitInformacion
Teknologji Agroushqimore Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Vreshtari Enologji Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Inxhinieri agroushqimore  me profile:
·Vreshtari - Enologji
·Teknologji Agroushqimore
Master shkencor Liçensimi: VENDIM: VKM Nr.1221, datë 3.9.2008pdf
Akreditimi:
Shkencat dhe Bioteknologjia Ushqimore Doktoraturë Liçensimi: VKM Nr.696, datë 18.6.2009pdf
Akreditimi: 

Filiali Lushnjë

Not Found Filiali Lushnjë
Adresa:  Blv. Palmave, Lushnje
Tel/Fax:
Email:
Website:
ProgramiCikli i studimitInformacion
Drejtimi i fermave dhe i agrobiznesit  Bachelor Liçensimi: VENDIM Nr.1287, datë 24.9.2008pdf
Akreditimi:
Financë-kontabilitet Bachelor Liçensimi: VENDIM Nr.1287, datë 24.9.2008pdf
Akreditimi:
Hortikulturë Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Menaxhim veterinar Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:

Stafi Akademik

Akreditimi

Akreditim 2013

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara
Aplikimi për akreditim Më datë 01.02.2013
Akreditim për IAL/Programet  
Miratimi nga APAAL/KA  
Trajnimi i Grupit të vlerësimit të Brendshëm Më datë 21.02.2013 u krye trajnimi i GVB. 
Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm  
Ngritja dhe trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm Më datë 24.04.2013 Institucioni njihet me përbërjen e GVJ. 
Vizita në Institucion  
Dorëzimi i Raportit të vlerësimit të Jashtëm  
Komente nga IAL/APAAL/Ekspertët  
Vendimi i KA  
Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Sportit  

Rankimi & Analiza

Lloji i AktivitetitRankimi & Analiza
Formulari i Aplikimit  
Fushat/Programet e studimit  
Komente e IAL për pytesorët  
Vizita në IAL  
Pytesorët e plotësuar  
Analiza e të dhënave  
Komente të Institucionit  
Rezultatet përfundimtare për IAL  
Analiza SWOT për institucionin  

Studentët

Kërkimi Shkencor


Dokumente

Vendime të Këshillit të Ministrave

 • VKM Nr. 1221, datë 03.09.2008pdf
 • VKM Nr. 1274, datë 17.09.2008pdf
 • VKM Nr. 696, datë 18.06.2009pdf
 • VKM Nr. 825, datë 29.07.2009pdf
 • VKM Nr. 826, datë 29.07.2009pdf
 • VKM Nr. 880, datë 12.08.2009pdf

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

 • Urdhër Nr. 511, datë 8.11.2010pdf
 • Urdhër Nr. 45, datë 04.02.2013pdf

Vendime të Këshillit të Akreditimit

 • VKA Nr. 11, datë 30.04.2009web
 • VKA Nr. 13, datë 15.05.2009web
 • VKA Nr. 14, datë 15.05.2009web
 • VKA Nr. 20, datë 19.06.2009web
 • VKA Nr. 100, datë 29.10.2010web
 • VKA Nr. 143, datë 18.02.2011web
 • VKA Nr. 175, datë 15.04.2011web
 • VKA Nr. 183, datë 08.06.2011web
 • VKA Nr. 185, datë 24.06.2011web
 • VKA Nr. 279, datë 04.11.2011web
 • VKA Nr. 382, datë 26.10.2012web
 • VKA Nr. 412, datë 11.01.2013web

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm