Institucionet Publike

ubt.images Universiteti Bujqësor i Tiranës
Adresa: Kodër Kamëz, Tiranë
Tel/Fax:
Email:
Website: www.ubt.edu.al

Organigrama

Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit

BujqesiMjedisi Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Adresa:
Tel/Fax:
Email:
Website:

Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit

Ekonimiku.images Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Adresa:
Tel/Fax:
Email:
Website:

Fakulteti i Shkencave Pyjore

Pyjet.images Fakulteti i Shkencave Pyjore
Adresa:
Tel/Fax:
Email:
Website:

Fakulteti i Mjekësisë Veterinare

veterinari.images Fakulteti i Mjekësisë Veterinare
Adresa:
Tel/Fax:
Email:
Website:

Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit

Bioteknollogji.images Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Adresa:
Tel/Fax:
Email:
Website:

Filiali Lushnjë

Not Found Filiali Lushnjë
Adresa:  Blv. Palmave, Lushnje
Tel/Fax:
Email:
Website:

Programet e Studimit


Nr. Programi Cikli i Studimit Informacion
1 Menaxhim Agrobiznesi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Licensimi: x
Akreditimi:
2 Ekonomi dhe Politikë Agrare Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Licensimi: x
Akreditimi:
3 Financë – Kontabilitet Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Licensimi: x
Akreditimi:
4 Menaxhim i Turizmit Rural Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Licensimi: x
Akreditimi:
5 Informatikë Biznesi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Licensimi: x
Akreditimi:
6 Ekonomiks i Aplikuar Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Licensimi: x
Akreditimi:
7 Inxhinieri Agrare profili; Mbrojtje Bimësh Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Licensimi: x
Akreditimi:
8 Inxhinieri Agrare profili; Hortikulturë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Licensimi: x
Akreditimi:
9 Inxhinieri Agrare profili; Prodhim Bimor Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Licensimi: x
Akreditimi:
10 Inxhinieri Agrare profili; Zootekni dhe Biznes Blegtoral Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Licensimi: x
Akreditimi:
11 Inxhinieri Agrare profili; Akuakulturë dhe Menaxhim Peshkimi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Licensimi: x
Akreditimi:
12 Inxhinieri Agromjedisi profili; Agromjedis dhe Ekologji Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Licensimi: x
Akreditimi:
13 Inxhinieri Agrare - Agromekanizim Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Licensimi: VKM Nr. 1338, datë 10.10.2008
Akreditimi:
14 Teknologji Agroushqimore Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Licensimi: x
Akreditimi:
15 Vreshtari - Enologji Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Licensimi: x
Akreditimi:
16 Mbarështim Pyjesh Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Pyjore
Licensimi: x
Akreditimi:
17 Përpunim Druri Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Pyjore
Licensimi: x
Akreditimi:
18 Mjekësi Veterinare Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Licensimi: x
Akreditimi:
19 Inxhinieri Agrare profili; Prodhim Bimor( KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Licensimi:
Akreditimi:
20 Inxhinieri Agrare profili; Mbrojtje Bimësh (KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Licensimi:
Akreditimi:
21 Inxhinieri Agrare profili; Hortikulturë(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Licensimi:
Akreditimi:
22 Inxhinieri Agrare profili; Zootekni dhe Biznes Blegtoral(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Licensimi:
Akreditimi:
23 Inxhinieri Agromjedisi profili; Agromjedis dhe Ekologji (KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Licensimi:
Akreditimi:
24 Inxhinieri Agrare profili; Akuakulturë dhe Menaxhim Peshkimi(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Licensimi:
Akreditimi:
25 Menaxhim Agrobiznesi (KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Licensimi:
Akreditimi:
26 Ekonomi dhe Politikë Agrare(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Licensimi:
Akreditimi:
27 Financë - Kontabilitet (KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Licensimi:
Akreditimi:
28 Teknologji Ushqimore(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Licensimi:
Akreditimi:
29 Vreshtari - Enologji (KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Licensimi:
Akreditimi:
30 Mbarështim Pyjesh(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Pyjore
Licensimi:
Akreditimi:
31 Përpunim Druri (KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Pyjore
Licensimi:
Akreditimi:
32 Menaxhim Agrobiznesi(Lushnjë) Bachelor IAL/Njësia: Filiali Lushnje
Licensimi:
Akreditimi:
33 Financë Kontabilitet(Lushnjë) Bachelor IAL/Njësia: Filiali Lushnje
Licensimi: VKM Nr. 1278, datë 24.09.2008
Akreditimi:
34 Mbrojtje Bimësh(Lushnjë) Bachelor IAL/Njësia: Filiali Lushnje
Licensimi:
Akreditimi:
35 Drejtimi i Fermave dhe Agrobiznesit(Lushnjë) Bachelor IAL/Njësia: Filiali Lushnje
Licensimi: VKM Nr. 1278, datë 24.09.2008
Akreditimi:
36 Inxhinieri Agrare - Agromekanizem(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Licensimi:
Akreditimi:
37 Mjekësi Veterinare Dip Integruar Msc IAL/Njësia: Fakulteti i Mjekësisë Veterinare
Licensimi:
Akreditimi:
38 Menaxhim Veterinar(Lushnjë) Diplome 2 vjecare IAL/Njësia: Filiali Lushnje
Licensimi:
Akreditimi:
39 Bujqësi dhe Mjedis, drejtimi Shkencat Mjedisore Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Licensimi: VKM Nr.696, datë 18.06.2009
Akreditimi:
40 Bujqësi dhe Mjedis, drejtimi Shkencat e Hortikulturës Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Licensimi: VKM Nr.696, datë 18.06.2009
Akreditimi:
41 Bujqësi dhe Mjedis, drejtimi Shkencat Agronomike Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Licensimi: VKM Nr.696, datë 18.06.2009
Akreditimi:
42 Bujqësi dhe Mjedis, drejtimi Shkencat e Mbrojtjes së Bimëve Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Licensimi: VKM Nr.696, datë 18.06.2009
Akreditimi:
43 Bujqësi dhe Mjedis, drejtimi Shkencat e Prodhimit Shtazor Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Licensimi: VKM Nr.696, datë 18.06.2009
Akreditimi:
44 Ekonomi dhe Agrobiznes, drejtimi Agrobiznes Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Licensimi: VKM Nr. 696, datë 18.06.2009
Akreditimi:
45 Ekonomi dhe Agrobiznes, drejtimi Ekonomi dhe Politikë Agrare Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Licensimi: VKM Nr. 696, datë 18.06.2009
Akreditimi:
46 Ekonomi Agrobiznes, drejtimi Financë - Kontabilitet Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Licensimi: VKM Nr. 696, datë 18.06.2009
Akreditimi:
47 Shkencat Pyjore drejtimi: Qeverisja e Qëndrueshme e Burimeve Pyjore dhe Kullosore Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Pyjore
Licensimi: VKM Nr.696, datë 18.06.2009
Akreditimi:
48 Mjekësi Veterinare Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Mjekësisë Veterinare
Licensimi: VKM Nr.825, datë 29.07.2009
Akreditimi:
49 Shkencat dhe Bioteknologjia Ushqimore Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Licensimi: VKM Nr.696, datë 18.06.2009
Akreditimi:
50 Shkencat Pyjore drejtimi: Teknologjia e Drurit Doktorature IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Pyjore
Licensimi: VKM Nr. 696, datë 18.06.2009
Akreditimi:
51 Menaxhim Mjedisi Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Licensimi: VKM Nr.880, datë 12.08.2009
Akreditimi:
52 Teknologji e Avancuar në Hortikulturë Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Licensimi: VKM Nr.880, datë 12.08.2009
Akreditimi:
53 Teknologjia e Kultivimit të Bimëve Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Licensimi: VKM Nr.880, datë 12.08.2009
Akreditimi:
54 Mbrojtja e Bimëve dhe Fitofarmacia Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Licensimi: VKM Nr.880, datë 12.08.2009
Akreditimi:
55 Biznes Blegtoral Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Licensimi: VKM Nr.880, datë 12.08.2009
Akreditimi:
56 Menaxhim i Ndërmarjeve profili: Menaxhim i Ndërmarjeve të Agrobiznesit Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Licensimi: VKM Nr. 880, datë12.08.2009
Akreditimi:
57 Ekonomi dhe Politikë Agrare Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Licensimi: VKM Nr. 880, datë 12.08.2009
Akreditimi:
58 Ekonomi dhe Agrobiznes profili: Financë Kontabilitet Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Licensimi: VKM Nr. 880, datë 12.08.2009
Akreditimi:
59 Menaxhim i Qëndrueshëm Rural dhe Mjedisor Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Licensimi:
Akreditimi:
60 Arkitekturë Peisazhi Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Licensimi:
Akreditimi:
61 Drejtim Agrobiznesi Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Licensimi:
Akreditimi:
62 Financë - Kontabilitet Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Licensimi:
Akreditimi:
63 Cilësia dhe Siguria Ushqimore Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Licensimi:
Akreditimi:
64 Shëndeti Publik Veterinar Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Mjekësisë Veterinare
Licensimi:
Akreditimi:
65 Veterinari Klinike Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Mjekësisë Veterinare
Licensimi:
Akreditimi:
66 Diagnozë Laboratorike Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Mjekësisë Veterinare
Licensimi:
Akreditimi:
67 Inxhinieri Agromjedisi Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Licensimi: VKM Nr.1221, datë 03.09.2008
Akreditimi:
68 Inxhinieri Agrare profili: Hortikulturë Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Licensimi: VKM Nr.1221, datë 03.09.2008
Akreditimi:
69 Inxhinieri Agrare profili: Mbrojtja e Bimëve Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Licensimi: Vendim Nr.1221, datë 03.09.2008
Akreditimi:
70 Menaxhim Agrobiznesi profili: Administrim i Ndërmarjeve Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Licensimi: VKM Nr. 1274, datë 17.09.2008
Akreditimi:
71 Financë - Kontabilitet profili: Financë Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Licensimi: VKM Nr. 1274, datë 17.09.2008
Akreditimi:
72 Inxhinieri Përpunim-Druri Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Pyjore
Licensimi: VKM Nr.1244, datë 10.09.2008
Akreditimi:
73 Inxhinieri Pyjore Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Pyjore
Licensimi: VKM Nr.1244, datë 10.09.2008
Akreditimi:
74 Inxhinieri Agroushqimore profili: Vreshtari - Enologji Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Licensimi: VKM Nr.1221, datë 03.09.2008
Akreditimi:
75 Menaxhimi i Kullimit, Ujitjës dhe Mekanizimit Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Licensimi: Urdher Nr. 45, date 04.02.2013
Akreditimi:
76 Inxhinieri Agrare profili: Akuakulturë Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Licensimi: Vendim Nr.1221, datë 03.09.2008
Akreditimi:
77 Inxhinieri Agroushqimore profili: Teknologji Agroushqimore Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Licensimi: Vendim Nr.1221, datë 03.09.2008
Akreditimi:
78 Ekonomi dhe Politika Agrare profili: Ekonomia dhe Politikat e Zhvillimit Agrar Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Licensimi: VKM Nr. 1274, datë 17.09.2008
Akreditimi:
79 Financë - Kontabilitet profili: Kontabilitet Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Licensimi: VKM Nr. 1274, datë 17.09.2008
Akreditimi:
80 Mjekësi Bimore Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Licensimi: Urdher Nr. 538, date 08.11.2012
Akreditimi:
81 Bioteknologji Ushqimore Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Licensimi:
Akreditimi:

Stafi Akademik

Akreditimi

Akreditim 2013

 

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara
Aplikimi për akreditim Më datë 01.02.2013
Akreditim për IAL/Programet  
Miratimi nga APAAL/KA  
Trajnimi i Grupit të vlerësimit të Brendshëm Më datë 21.02.2013 u krye trajnimi i GVB. 
Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm  
Ngritja dhe trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm Më datë 24.04.2013 Institucioni njihet me përbërjen e GVJ. 
Vizita në Institucion  
Dorëzimi i Raportit të vlerësimit të Jashtëm  
Komente nga IAL/APAAL/Ekspertët  
Vendimi i KA  
Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Sportit  

Rankimi & Analiza

Lloji i AktivitetitRankimi & Analiza
Formulari i Aplikimit  
Fushat/Programet e studimit  
Komente e IAL për pytesorët  
Vizita në IAL  
Pytesorët e plotësuar  
Analiza e të dhënave  
Komente të Institucionit  
Rezultatet përfundimtare për IAL  
Analiza SWOT për institucionin  

Studentët

Kërkimi Shkencor


Dokumente

Vendime të Këshillit të Ministrave

 • VKM Nr. 1221, datë 03.09.2008pdf
 • VKM Nr. 1274, datë 17.09.2008pdf
 • VKM Nr. 696, datë 18.06.2009pdf
 • VKM Nr. 825, datë 29.07.2009pdf
 • VKM Nr. 826, datë 29.07.2009pdf
 • VKM Nr. 880, datë 12.08.2009pdf

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

 • Urdhër Nr. 511, datë 8.11.2010pdf
 • Urdhër Nr. 45, datë 04.02.2013pdf

Vendime të Këshillit të Akreditimit

 • VKA Nr. 11, datë 30.04.2009web
 • VKA Nr. 13, datë 15.05.2009web
 • VKA Nr. 14, datë 15.05.2009web
 • VKA Nr. 20, datë 19.06.2009web
 • VKA Nr. 100, datë 29.10.2010web
 • VKA Nr. 143, datë 18.02.2011web
 • VKA Nr. 175, datë 15.04.2011web
 • VKA Nr. 183, datë 08.06.2011web
 • VKA Nr. 185, datë 24.06.2011web
 • VKA Nr. 279, datë 04.11.2011web
 • VKA Nr. 382, datë 26.10.2012web
 • VKA Nr. 412, datë 11.01.2013web

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm