Universitetet Publike, Universiteti Bujqësor i Tiranës

BujqesiMjedisi Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Adresa:
Tel/Fax:
Email:
Website:

 

Organigrama

Organigrama


Informacioni do të shohet së shpejti.

Programet e Studimit

DepartamentiProgramiCikli i studimitInformacion
Departamenti i
Agromjedisit & Ekologjisë
Menaxhim mjedisi Master profesional Liçensimi: VENDIM Nr.880, datë 12.8.2009pdf
Akreditimi:
Teknologji Mjedisi Master shkencor Liçensimi: VENDIM Nr.826, datë 29.7.2009pdf
Akreditimi: 
Inxhinier Agromjedisi Master shkencor Liçensimi: VENDIM Nr.1221, datë 3.9.2008pdf
Akreditimi: 
Inxhinieri agrare me profile:
·Hortikulturë
·Mbrojtja e bimëve
·Prodhimi bimor
·Zootekni
·Akuakulturë
Master shkencor Liçensimi: VENDIM Nr.1221, datë 3.9.2008pdf
Akreditimi:
Shkencat Mjedisore Doktoraturë Liçensimi: VENDIM Nr.696, datë 18.6.2009pdf
Akreditimi: 
Departamenti i Hortikulturës Hortikulturë Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Teknologji e avancuar në hortikulturë Master profesional Liçensimi: VENDIM Nr.880, datë 12.8.2009pdf
Akreditimi: 
Hortikulturë e qëndrueshme Master shkencor Liçensimi: VENDIM Nr.826, datë 29.7.2009pdf
Akreditimi: 
Shkencat e Hortikultures Doktoraturë Liçensimi: VENDIM Nr.696, datë 18.6.2009pdf
Akreditimi: 
Departamenti i
Prodhimit Bimor
Prodhim Bimor Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Mekanizim Bujqësor Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Teknologjia e kultivimit të bimëve Master profesional Liçensimi: VENDIM Nr.880, datë 12.8.2009pdf
Akreditimi: 
Menaxhimi i resurseve dhe përmirësimi gjenetik i bimëve Master shkencor Liçensimi: VENDIM Nr.826, datë 29.7.2009pdf
Akreditimi:
Prodhim Bimor Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Shkencat e Agronomisë Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Shkencat Agronomike Doktoraturë Liçensimi: VENDIM Nr.696, datë 18.6.2009pdf
Akreditimi: 
Departamenti i
Mbrojtjes së Bimëve
Mbrojtja e Bimeve Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Mbrojtja kimike dhe fitofarmacia Masterprofesional Liçensimi: VENDIM Nr.880, datë 12.8.2009pdf
Akreditimi: 
Mbrojtja e Bimeve Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Kontrolli i Integruar i Parazitëve të Bimëve Master shkencor Liçensimi: VENDIM Nr.826, datë 29.7.2009pdf
Akreditimi:
Shkencat e
Mbrojtjes të Bimëve

Doktoraturë

Liçensimi: VENDIM Nr.696, datë 18.6.2009pdf
Akreditimi: 
Departamenti i
Prodhimit Shtazor
Zootekni dhe
Biznes Blektoral
Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Akuakulturë e
Menaxhim Peshkimi
Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Biznes Blektoral Master profesional Liçensimi: VENDIM Nr.880, datë 12.8.2009pdf
Akreditimi: 
Zootekni Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Akuakulturë Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Shkencat e Prodhimit Shtazor Master shkencor Liçensimi: VENDIM Nr.826, datë 29.7.2009pdf
Akreditimi:
Shkencat e Prodhimit Shtazor Doktoraturë Liçensimi: VENDIM Nr.696, datë 18.6.2009pdf
Akreditimi: 

Stafi akademik

Stafi akademik


Akreditimi

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara
Aplikimi për akreditim
Akreditim për IAL/Programet
Miratimi nga APAAL/KA
Trajnimi i Grupit të vlerësimit të Brendshëm
Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm
Ngritja dhe trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm
Vizita në Institucion
Dorëzimi i Raportit të vlerësimit të Jashtëm
Komente nga IAL/APAAL/Ekspertët
Vendimi i KA
Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Rankimi dhe analiza

RANKIMI DHE ANALIZA


 

Lloji i aktivitetitRanking dhe Analiza 2011Ranking dhe Analiza 2012
Formulari i aplikimit
Fushat/Programet e studimit
Komente e IAL per pytesoret
Vizita ne IAL
Pytesoret e plotesuar
Analiza e te dhenave
Komente te Institucionit
Rezultatet perfundimtare per IAL
Analiza SWOT per institucionin

Studentët

Studentët


Informacioni do të shohet së shpejti.

Kërkimi shkencor

Kërkimi shkencor


Informacioni do të shohet së shpejti.

Dokumente

Dokumente


Informacioni do të shohet së shpejti.