Universitetet PublikeUniversiteti Bujqësor i Tiranës

Ekonimiku.images Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Adresa:
Tel/Fax:
Email:
Website:

Organigrama

Organigrama


Informacioni do të shtohet së shpejti.

Programet e Studimit

DepartamentiProgramiCikli i studimitInformacion
Departamenti i
Drejtimit të Agrobiznesit
Menaxhim i ndërmarrjeve me profil: Menaxhim i ndërmarrjeve të agrobiznesit Master profesional Liçensimi: VENDIM Nr.880, datë 12.8.2009pdf
Akreditimi:
Menaxhim Agrobiznesi me profile:
·Administrim i ndërmarrjeve
·Marketing
Master shkencor Liçensimi: VENDIM Nr.1274, datë 17.9.2008pdf
Akreditimi:
Agrobiznes Doktoraturë Liçensimi: VENDIM Nr.696, datë 18.6.2009pdf
Akreditimi:
Departamenti i Ekonomisë dhe Politikave Agrare Ekonomi dhe politikë agrare Master profesional Liçensimi: VENDIM Nr.880, datë 12.8.2009pdf
Akreditimi:
Ekonomi dhe Agrobiznes Master shkencor Liçensimi: URDHËR Nr.511, datë 8.11.2010pdf
Akreditimi: 
Ekonomi dhe politika agrare Master shkencor Liçensimi: VENDIM Nr.826, datë 29.7.2009pdf
Akreditimi:
Zhvillimi rural i integruar Master shkencor Liçensimi: VENDIM Nr.826, datë 29.7.2009pdf
Akreditimi:
Ekonomi dhe Politika Agrare me Profile:
·Zhvillim Rural i Integruar
·Ekonomia dhe Politikat e Zhvillimit Agrar
Master shkencor Liçensimi: VENDIM Nr.1274, datë 17.9.2008pdf
Akreditimi:
Ekonomi dhe politikë Agrare Doktoraturë Liçensimi: VENDIM Nr.696, datë 18.6.2009pdf
Akreditimi:
Departamenti i
Financë Kontabilitetit
Ekonomi dhe agrobiznes me profil: Financë kontabilitet" Master profesional Liçensimi: VENDIM Nr.880, datë 12.8.2009pdf
Akreditimi:
Financë - Kontabilitet me profile:
·Financë
·Kontabilitet
Master shkencor Liçensimi: VENDIM Nr.1274, datë 17.9.2008pdf
Akreditimi:
Financë - Kontabilitet Doktoraturë Liçensimi: VENDIM Nr.696, datë 18.6.2009pdf
Akreditimi:
Menaxhim i Ndërmarrjeve Master shkencor Liçensimi: VENDIM Nr.826, datë 29.7.2009pdf
Akreditimi:
Menaxhim financiar Master shkencor Liçensimi: VENDIM Nr.826, datë 29.7.2009pdf
Akreditimi:
Departamenti i Matematikës dhe Informatikës Liçensimi:
Akreditimi: 

Stafi akademik

Stafi akademik


Akreditimi

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara
Aplikimi për akreditim
Akreditim për IAL/Programet
Miratimi nga APAAL/KA
Trajnimi i Grupit të vlerësimit të Brendshëm
Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm
Ngritja dhe trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm
Vizita në Institucion
Dorëzimi i Raportit të vlerësimit të Jashtëm
Komente nga IAL/APAAL/Ekspertët
Vendimi i KA
Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Rankimi dhe analiza

RANKIMI DHE ANALIZA


 

Lloji i aktivitetitRanking dhe Analiza 2011Ranking dhe Analiza 2012
Formulari i aplikimit
Fushat/Programet e studimit
Komente e IAL per pytesoret
Vizita ne IAL
Pytesoret e plotesuar
Analiza e te dhenave
Komente te Institucionit
Rezultatet perfundimtare per IAL
Analiza SWOT per institucionin

Studentët

Studentët


Informacioni do të shtohet së shpejti.

Kërkimi shkencor

Kërkimi shkencor


Informacioni do të shtohet së shpejti.

Dokumente

Dokumente


Informacioni do të shtohet së shpejti.