Institucionet Publike

logo ALGIROKAS01 Universiteti “Eqerem Çabej”
Adresa: Lgj. "18 Shtatori", Rr. Studenti
Tel/Fax: +355 8426 34 08
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.uogj.edu.al

Organigrama

Programet e Studimit


Nr. Programi Cikli i Studimit Informacion
1 Biologji - Kimi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Licensimi:
Akreditimi: x
2 Fizikë Teknologji Informacioni Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Licensimi:
Akreditimi: x
3 Matematikë - Fizikë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Licensimi:
Akreditimi: x
4 Matematikë-Informatikë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Licensimi: Urdhër Nr. 87, datë 27.02.2013
Akreditimi: x
5 Teknologji Informacioni Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Licensimi:
Akreditimi: x
6 Infermieri Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Licensimi:
Akreditimi: x
7 Infermieri Mami Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Licensimi:
Akreditimi: x
8 Histori - Gjeografi Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi:
Akreditimi: x
9 Gjuhë - Letërsi Shqipe Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi:
Akreditimi: x
10 Gjuhë Angleze Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi:
Akreditimi: x
11 Gjuhë Italiane Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi:
Akreditimi: x
12 Gjuhë Letërsi Greke Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: VKM Nr. 435, datë 03.09.1993
Akreditimi: x
13 Histori dhe Gjuhë Italiane Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi:
Akreditimi: x
14 Mësuesi për Arsimin Fillor Kl. I-VI Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: Urdher Nr. 87, date 27.02.2013
Akreditimi: x
15 Mësuesi për Arsimin Parashkollor Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi:
Akreditimi: x
16 Kontabilitet - Financë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Licensimi:
Akreditimi: x
17 Administrim - Publik Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi:
Akreditimi: x
18 Turizëm Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: x
Akreditimi:
19 Histori Gjeografi (KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi:
Akreditimi:
20 Gjuhë Letërsi Shqipe (KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi:
Akreditimi:
21 Administrim Publik (KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi:
Akreditimi:
22 Turizëm(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi:
Akreditimi:
23 Kontabilitet Financë Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi:
Akreditimi:
24 Mësuesi për Arsimin Fillor Kl. I-VI(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi:
Akreditimi:
25 Mësuesi për Arsim Parashkollor(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi:
Akreditimi:
26 Matematikë Fizikë(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Licensimi:
Akreditimi:
27 Biologji Kimi(KP) Bachelor IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Licensimi:
Akreditimi:
28 Kontabilitet-Financë Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: Urdher Nr. 233, date 07.06.2012
Akreditimi: x
29 Administrim Publik Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: Urdher Nr. 233, date 07.06.2012
Akreditimi: x
30 Turizëm Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: Urdher Nr. 233, date 07.06.2012
Akreditimi: x
31 Gjuhë-Letërsi & Qytetërim Grek me profil minor në \\ Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: Urdher Nr. 505, date 08.11.2010
Akreditimi: x
32 Histori-Gjeografi me profil minor Edukatë Shoqërore Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi:
Akreditimi: x
33 Mësuesi për Ciklin e Lartë të Arsimit Bazë në Lëndën Gjuhë Angleze Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: VKM Nr. 1375, datë 10.10.2008
Akreditimi: x
34 Gjuhë dhe Qytetërim Italian me profil minor në\\ Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: Urdher Nr. 505, date 08.11.2010
Akreditimi: x
35 Gjuhë Letërsi me profil minor Gjuhë italiane Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi:
Akreditimi: x
36 Mësuesi për Ciklin e Lartë të Arsimit Bazë në Lëndët Matematikë Fizikë Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Licensimi: VKM Nr.1375, datë 10.10.2008
Akreditimi: x
37 Mësuesi për Ciklin e Lartë të Arsimit Bazë në Lëndët Matematikë Informatikë Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Licensimi: VKM Nr.1375, datë 10.10.2008
Akreditimi: x
38 Mësuesi për Ciklin e Lartë të Arsimit Bazë në Lëndët Biologji - Kimi Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Licensimi: VKM Nr.1375, datë 10.10.2008
Akreditimi: x
39 Mësuesi për Arsimin e Mesëm të Ulët në Histori-Gjeografi, me profil minor në Edukatë Qytetare Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: Urdhër Nr. 233, datë 07.06.2012
Akreditimi: x
40 Mësuesi për Arsimin e Mesëm të Ulët në Gjuhë-Letërsi, me profil minor në Gjuhë Italiane Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: Urdhër Nr. 233, datë 0706.2012
Akreditimi: x
41 Mësuesi për Arsimin e Mesëm të Ulët në Matematikë Fizikë, me profil minor në Aftësim Teknologjik Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: Urdhër Nr. 233, datë 07.06.2012
Akreditimi: x
42 Mësuesi për Arsimin e Mesëm të Ulët në Biologji Kimi, me profil minor në Edukim Mjedisor e Teknologjik Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Licensimi: Urdhër Nr. 233, datë 7.6.2012
Akreditimi: x
43 Kontabilitet Financë Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Shkencave Natyrore
Licensimi:
Akreditimi: x
44 Administrim Publik Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi:
Akreditimi: x
45 Turizëm Master Profesional IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi:
Akreditimi: x
46 Arkeologji dhe Administrim i Pasurive Arkeologjike Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: VKM Nr.1003, datë 30.09.2009
Akreditimi: x
47 Letërsi Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: Urdher Nr. 571, date 15.12.2010
Akreditimi: x
48 Gjuhësi Master Shkencor IAL/Njësia: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Licensimi: Urdher Nr. 571, date 15.12.2010
Akreditimi: x

Stafi Akademik

Akreditimi

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara
Aplikimi për akreditim  
Akreditim për IAL/Programet  
Miratimi nga APAAL/KA  
Trajnimi i Grupit të vlerësimit të Brendshëm  
Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm  
Ngritja dhe trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm  
Vizita në Institucion  
Dorëzimi i Raportit të vlerësimit të Jashtëm  
Komente nga IAL/APAAL/Ekspertët  
Vendimi i KA  
Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Sportit  

Rankimi & Analiza

Lloji i AktivitetitRankimi & Analiza
Formulari i Aplikimit  
Fushat/Programet e studimit  
Komente e IAL për pytesorët  
Vizita në IAL  
Pytesorët e plotësuar  
Analiza e të dhënave  
Komente të Institucionit  
Rezultatet përfundimtare për IAL  
Analiza SWOT për institucionin  

Studentët

Kërkimi Shkencor


Dokumente

Vendime të Këshillit të Ministrave

  • VKM Nr. 435, datë 03.09.1993Shiko dokumentin!
  • VKM Nr. 823, datë 05.12.2007Shiko dokumentin!
  • VKM Nr. 1375, datë 10.10.2008Shiko dokumentin!
  • VKM Nr. 1003, datë 30.09.2009Shiko dokumentin!

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

  • Urdhër Nr.571, datë 15.12.2010Shiko dokumentin!
  • Urdhër Nr. 233, datë 07.06.2012Shiko dokumentin!
  • Urdhër Nr. 87, datë 27.02.2013Shiko dokumentin!

Raporte të vlerësimit të jashtëm