Institucionet Publike

logo ALGIROKAS01 Universiteti “Eqerem Çabej”
Adresa: Lgj. "18 Shtatori", Rr. Studenti
Tel/Fax: +355 8426 34 08
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.uogj.edu.al

Organigrama

organigrama

Programet e Studimit

Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore

logo Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Adresa:  Lgj. "18 Shtatori", Rr. Studenti
Tel/Fax: +355 8426 34 08
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.uogj.edu.al
ProgramiCikli i studimitInformacion
Kontabilitet - Financë Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Administrim Publik Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Turizëm Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Mësues për Arsimin Fillor K1-KVI Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr. 87, datë 27.02.2013pdf
Akreditimi:
Mësues për Arsimin Parashkollor Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Gjuhë-Letërsi dhe Qytetërim Grek Bachelor Liçensimi: VKM Nr.435 datë 3.9.1993pdf
Akreditimi:
Histori  Gjeografi Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Gjuhë Letërsi Angleze Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Gjuhë Letërsi Italiane Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Histori dhe Gjuhë Italiane Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Gjuhë Letërsi Shqipe Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Kontabilitet-Financë Master profesional Liçensimi:
Akreditimi: 
Administrim Publik Master profesional Liçensimi:
Akreditimi: 
Turizëm Master profesional Liçensimi:
Akreditimi: 
AMU, Gjuhë-Letërsi&Qytetërim Grek
me profil minor në lëndë shoqërore
Master profesional Liçensimi:
Akreditimi: 
Histori-Gjeografi me profil minor Edukatë shoqërore Master profesional Liçensimi:
Akreditimi: 
Arkeologji dhe Administrim i Pasurive Arkeologjike Master shkencor Liçensimi: VKM Nr.1003, datë 30.9.2009pdf
Akreditimi: 
Gjuhë Angleze arsim i mesëm dhe i
ulët me profil minor Gjuhë shqipe
Master profesional Liçensimi: VKM Nr.1375, datë 10.10.2008pdf
Akreditimi:
Gjuhë Italiane arsim i mesëm dhe i
ulët me profil minor Gjuhë shqipe
Master profesional Liçensimi:
Akreditimi: 
Gjuhë Letërsi profil minor Gjuhë italiane Master profesional Liçensimi:
Akreditimi: 
Letërsi  Master shkencor Liçensimi: URDHËR Nr.571, datë 15.12.2010pdf
Akreditimi: 
Gjuhësi Master shkencor Liçensimi: URDHËR Nr.571, datë 15.12.2010pdf
Akreditimi: 

Fakulteti i Shkencave Natyrore

logo Fakulteti i Shkencave Natyrore
Adresa: Lgj. "18 Shtatori", Rr. Studenti
Tel/Fax: +355 8426 34 08
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.uogj.edu.al
ProgramiCikli i studimitInformacion
Matematikë - Fizikë Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Matematikë - Informatikë Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Teknologji Informacioni Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Fizikë dhe Teknologji Informacioni Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Infermieri e Përgjithshme Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Infermieri Mami Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Biologji - Kimi Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Mësuesi për Arsimin e Mesëm të Ulët në
Matematikë - Fizikë, me profil minor
në Aftësim Teknologjik
Master profesional Liçensimi:
Akreditimi:
Mësuesi për Arsimin e Mesem të Ulët në
Matematikë-Informatikë,
me profil minor në Aftësim Teknologjik
Master profesional Liçensimi: VKM Nr.1375, datë 10.10.2008pdf
Akreditimi:
Mësuesi për Arsimin e Mesëm të Ulët
në Biologji - Kimi, me profil minor
në Edukim Mjedisor e Teknologjik
Master profesional Liçensimi: VKM Nr.1375, datë 10.10.2008pdf
Akreditimi:

Stafi Akademik

Akreditimi

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara
Aplikimi për akreditim  
Akreditim për IAL/Programet  
Miratimi nga APAAL/KA  
Trajnimi i Grupit të vlerësimit të Brendshëm  
Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm  
Ngritja dhe trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm  
Vizita në Institucion  
Dorëzimi i Raportit të vlerësimit të Jashtëm  
Komente nga IAL/APAAL/Ekspertët  
Vendimi i KA  
Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Sportit  

Rankimi & Analiza

Lloji i AktivitetitRankimi & Analiza
Formulari i Aplikimit  
Fushat/Programet e studimit  
Komente e IAL për pytesorët  
Vizita në IAL  
Pytesorët e plotësuar  
Analiza e të dhënave  
Komente të Institucionit  
Rezultatet përfundimtare për IAL  
Analiza SWOT për institucionin  

Studentët

Kërkimi Shkencor


Dokumente

Vendime të Këshillit të Ministrave

  • VKM Nr. 435, datë 03.09.1993Shiko dokumentin!
  • VKM Nr. 823, datë 05.12.2007Shiko dokumentin!
  • VKM Nr. 1375, datë 10.10.2008Shiko dokumentin!
  • VKM Nr. 1003, datë 30.09.2009Shiko dokumentin!

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

  • Urdhër Nr.571, datë 15.12.2010Shiko dokumentin!
  • Urdhër Nr. 233, datë 07.06.2012Shiko dokumentin!
  • Urdhër Nr. 87, datë 27.02.2013Shiko dokumentin!

Raporte të vlerësimit të jashtëm