Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar

Pyetje:

Ju lutem kërkoj një informacion të saktë për deget e akredituara në universitëtin Ufo në Berat.Faleminderit (Mon, Dec 26, 2011 at 5:11 AM)

Përgjigje:

Institucioni në fjale eshtë licensuar me VKM dhe ofron programet (kliko). Deri në ketë moment institucioni qëndror në Tiranë i  eshtë nënshtruar disa proceseve të akreditimit (kliko). Filiali i Beratit nuk ka aplikuar në APAAL për të filluar procesin e akreditimit. APAAL