NJOFTIME

Njoftim

Njoftim Njoftim për aplikim për ekspert të vlerësimit në APAAL. Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë shpall konku... Read more...

Call for experts

The Public Agency for Accreditation of Higher Education and the Council of Accreditation are public institutions respons... Read more...

Raporti vjetor APAAL 2012

APAAL ka publikuar raportin vjetor 2012.Për më shumë informacion klikoni Read more...
Previous
Next
 • Njoftim

  Njoftim

 • Call for experts

 • Raporti vjetor APAAL 2012

 • Articles View Hits : 1243716

Për Programet e Studimit të Ciklit të Parë që përfundojnë me Bachelor (B.Sc.) në:

 1. EDUKIM FIZIK DHE SPORTE
 2. MËSUES I ARSIMIT FILLOR
 3. MENAXHIM, HOTELERI DHE RESTORANTE
 4. MARKETING TURIZMI DHE MIKPRITJE
 5. JURIST ADMINISTRATE DHE SEKRETAR GJYQËSOR

Këshilli i Akreditimit, pasi shqyrtoi propozimet për Programet e Reja të Studimit Bachelor,  të kërkuara nga Kolegji Profesional i Veriut “Argenti”, bazuar në raportin e vlerësimit teknik dhe në përmbajtje, raportimin e Agjencisë Publike të Akreditimit të Arsimit të Lartë për procedurën e vlerësimit dhe respektimin e kritereve, bazuar në standardet shtetërore të cilësisë, arrin në këtë përfundim se:

1.Përmbajtja e Programit të Ri të Studimit, B.Sc. në “Edukim Fizik dhe Sporte”, përmbush pjesërisht standardet e cilësisë dhe për këtë arsye vendos kushtet e mëposhtme, pas plotësimit dhe verifikimit të të cilave jep vlerësim përfundimtar:

Kushtet:

 • Të paraqiten të dhëna që literatura bazë dhe ndihmëse është në dispozicion dhe e shfrytëzueshme nga studentët.
 • Të klasifikohet dhe të përditësohet literatura e parashikuar në syllabuset e lëndëve, pasi në disa lëndë është shumë e vjetëruar.
 • Të plotësohen dhe të konkretizohen syllabuset me literaturën përkatëse (me gjithë kriteret e citimit të litëraturës si: Autori; Titulli; Shtëpia botuese; Viti dhe vend i botimit; numri i faqeve dhe ISBN).
 • Të plotësohet programi i studimit me personel akademik për të gjithë lëndët dhe për lëndët kryesore ata të jenë me kohë të plotë.

2.Përmbajtja e Programit të Ri të Studimit, B.Sc. në “Mësues i Arsimit Fillor”, përmbush pjesërisht standardet e cilësisë dhe për këtë arsye vendos kushtet e mëposhtme, pas plotësimit dhe verifikimit të të cilave jep vlerësim përfundimtar:

Kushtet:

 • Të paraqiten të dhëna që literatura bazë dhe ndihmëse është në dispozicion dhe e shfrytëzueshme nga studentët.
 • Të klasifikohet dhe të përditësohet literatura e parashikuar në syllabuset e lëndëve.
 • Të plotësohen dhe të konkretizohen syllabuset me literaturën përkatëse (me gjithë kriteret e citimit të litëraturës si: Autori; Titulli; Shtëpia botuese; Viti dhe vend i botimit; numri i faqeve dhe ISBN).
 • Të plotësohet programi i studimit me personel akademik për të gjithë lëndët dhe për lëndët kryesore ata të jenë me kohë të plotë.

3.Përmbajtja e Programit të Ri të Studimit, B.Sc. në “Menaxhim, Hoteleri dhe Restorante”, përmbush pjesërisht standardet e cilësisë dhe për këtë arsye vendos kushtet e mëposhtme, pas plotësimit dhe verifikimit të të cilave jep vlerësim përfundimtar:

Kushtet:

 • Të paraqiten të dhëna që literatura bazë dhe ndihmëse është e aksesueshme nga studentët. është në dispozicion dhe e shfrytëzueshme nga studentët.
 • Të klasifikohet dhe të përditësohet literatura e parashikuar në syllabuset e lëndëve.
 • Të plotësohen dhe të konkretizohen syllabuset me literaturën përkatëse (me gjithë kriteret e citimit të litëraturës si: Autori; Titulli; Shtëpia botuese; Viti dhe vend i botimit; numri i faqeve dhe ISBN).
 • Të plotësohet programi i studimit me personel akademik për të gjithë lëndët dhe për lëndët kryesore ata të jenë me kohë të plotë.

4.Përmbajtja e Programit të Ri të Studimit, B.Sc. në “Marketing Turizmi dhe Mikpritje”, përmbush pjesërisht standardet e cilësisë dhe për këtë arsye vendos kushtet e mëposhtme, pas plotësimit dhe verifikimit të të cilave jep vlerësim përfundimtar:

Kushtet:

 • Të paraqiten të dhëna që literatura bazë dhe ndihmëse është në dispozicion dhe e shfrytëzueshme nga studentët.
 • Të klasifikohet dhe të përditësohet literatura e parashikuar në syllabuset e lëndëve.
 • Të plotësohen dhe të konkretizohen syllabuset me literaturën përkatëse (me gjithë kriteret e citimit të litëraturës si: Autori; Titulli; Shtëpia botuese; Viti dhe vend i botimit; numri i faqeve dhe ISBN).
 • Të plotësohet programi i studimit me personel akademik për të gjithë lëndët dhe për lëndët kryesore ata të jenë me kohë të plotë.

5.Përmbajtja e Programit të Ri të Studimit, B.Sc. në “Jurist Administrate dhe Sekretar Gjyqësor”, përmbush pjesërisht standardet e cilësisë dhe për këtë arsye vendos kushtet e mëposhtme, pas plotësimit dhe verifikimit të të cilave jep vlerësim përfundimtar:

Kushtet:

 • Të paraqiten të dhëna që literatura bazë dhe ndihmëse është në dispozicion dhe e shfrytëzueshme nga studentët.
 • Të klasifikohet dhe të përditësohet literatura e parashikuar në syllabuset e lëndëve.
 • Të plotësohen dhe të konkretizohen syllabuset me literaturën përkatëse (me gjithë kriteret e citimit të litëraturës si: Autori; Titulli; Shtëpia botuese; Viti dhe vend i botimit; numri i faqeve dhe ISBN).
 • Të plotësohet programi i studimit me personel akademik për të gjithë lëndët dhe për lëndët kryesore ata të jenë me kohë të plotë.

Këshilli i Akreditimit, bazuar në kompetencën që i jep Ligji Nr 9741, datë 21.5.2007, Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar, VKM Nr. 303, datë 1.7.1999, për Krijimin e Sistemit të Akreditimit në Arsimin e Lartë, i rekomandon Ministrit të Arsimit dhe të Shkencës:

Institucioni aplikues Kolegji Profesional i Veriut “Argenti”, për programet e studimit: Bachelor në “Edukim Fizik dhe Sporte”, Bachelor në “Mësues i Arsimit Fillor”, Bachelor në “Menaxhim, Hoteleri dhe Restorante”, Bachelor në “Marketing Turizmi dhe Mikpritje” dhe Bachelor në “Jurist Administrate dhe Sekretar Gjyqësor”, pasi të ketë plotësuar kushtet e mësipërme për këto programe studimi, të njoftojë zyrtarisht Këshillin e Akreditimit, i cili, pas verifikimit, do të rifillojë procedurën për vlerësimin e programeve të mësipërme.

Z. Emil Lamani dhe Z. Vladimir Nika nuk ishin të pranishëm në këtë mbledhje.