NJOFTIME

Njoftim

Njoftim Njoftim për aplikim për ekspert të vlerësimit në APAAL. Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë shpall konku... Read more...

Call for experts

The Public Agency for Accreditation of Higher Education and the Council of Accreditation are public institutions respons... Read more...

Raporti vjetor APAAL 2012

APAAL ka publikuar raportin vjetor 2012.Për më shumë informacion klikoni Read more...
Previous
Next
 • Njoftim

  Njoftim

 • Call for experts

 • Raporti vjetor APAAL 2012

 • Articles View Hits : 1236253
VENDIM
I
KËSHILLIT TË AKREDITIMIT
Nr. 367, datë 17.09.2012


Për Programet e Studimit të Ciklit të Dytë që përfundojnë me Master i Shkencave  (M.Sc.) në:
1.    PSIKOLOGJI ZHVILLIMI DHE SHKOLLORE
2.    KËSHILLIM PSIKOLOGJIK

Për Programet e Studimit të Ciklit të Dytë që përfundojnë me Master Profesional (MP) në:
1.    PSIKOLOGJI SHKOLLORE
2.    PSIKOLOGJI E BURIMEVE NJERËZORE

Këshilli i Akreditimit, pasi shqyrtoi propozimet për hapjen e Programeve të reja të studimit Master i Shkencave dhe Master Profesional, të kërkuara nga “Albanian University”, Tiranë, bazuar në raportet e vlerësimit teknik dhe në përmbajtje, raportimin e Agjencisë Publike të Akreditimit të Arsimit të Lartë për procedurën e vlerësimit dhe respektimin e kritereve si edhe bazuar në standardet shtetërore të cilësisë, arrin në këtë përfundim:

1.    Përmbajtja e Programit të ri të studimit, Master i Shkencave në “Psikologji zhvillimi dhe shkollore”, përmbush pjesërisht standardet e cilësisë dhe për këtë arsye vendos kushtet e mëposhtme, pas plotësimit dhe verifikimit të të cilave jep vlerësim përfundimtar:
Kushtet:
 • Të paraqitet argumentimi i përputhjes së misionit të programit me misionin dhe strategjinë e zhvillimit të institucionit.
 • Të paraqitet argumentimi për nevojën që ka tregu i punës për programin e studimit.
 • Të paraqiten në mënyrë të detajuar kompetencat që parashikohen të zhvillohen nëpërmjet këtij programi.  
 • Të plotësohen mungesat në programet mësimore të lëndëve si: Lënda “Dinamikat e zhvillimit konjitiv të fëmijëve dhe adoleshentëve”  me rezultatet e të nxënit, format dhe metodat e mësimdhënies, vlerësimi, literatura; Lënda “Neuropsikologjia e moshës shkollore”, “Antropologji social kulturore”, “Psikologjia sociale e mjediseve shkollore”  me rezultatet e të nxënit.
 • Të përmirësohen programet mësimore vetëm me një sistem i konvertimit të pikëve në nota i cili të jetë i unifikuar me të gjitha lëndët e programit, p.sh në lëndët si “Çrregullimet e të nxënit dhe vështirësitë e integrimit”, “Strategjitë e ndërhyrjes psikologjike dhe pedagogjike në kontekstin shkollor dhe komunitar”, etj.
 • Të plotësohen me literaturë në gjuhën shqipe programet e lëndëve: “Dinamikat e zhvillimit social-emocional të fëmijëve dhe adoleshentëve”; “Metodat e vlerësimit dhe ndërhyrjet në çrregullimet e të nxënit dhe vështirësitë e integrimit” dhe “Psikologjia e sjelljeve devijante te fëmijet dhe adoleshentët”.
 • Të ndahet në literaturë të detyrueshme dhe ndihmëse literatura e programeve të lëndëve: “Dinamikat e zhvillimit social-emocional të fëmijëve dhe adoleshentëve”; “Neuropsikologjia e moshës shkollore”; “Komunikimi klinik me fëmijët dhe adoleshëntët”; “Komunikimi klinik me fëmijët dhe adoleshentët”.
 • Të plotësohet lista e kritereve të pranimit dhe të përfshijë listën e diplomave bachelor  të pranueshme për studimet në këtë progam si dhe mënyrën e plotësimit të debiteve për zotëruesit e diplomave nga fusha të përafrëta me psikologjinë. Të përcaktojë kritere specifike.
 • Të paraqiten CV-të e pedagogëve dhe statusin e tyre të punës në Albanian University.

2.    Përmbajtja e Programit të ri të studimit, Master i Shkencave në “Këshillim psikologjik”, përmbush standardet e cilësisë dhe për këtë arsye jep vlerësimin Pozitiv, me sugjerimet e mëposhtme:
 • Të parashikohen në listën e pranimit të studenëtve në këtë program studimi jo vetëm studentët që kanë mbaruar Bachelor në Psikologji por edhe të degëve të përafërta të Shkencave Sociale.
 • Të paraqiten CV-të e pedagogëve dhe statusin e tyre të punës në Albanian University.

3.    Përmbajtja e Programit të ri të studimit, Master Profesional në “Psikologji Shkollore”, përmbush pjesërisht standardet e cilësisë dhe për këtë arsye vendos kushtet e mëposhtme, pas plotësimit dhe verifikimit të të cilave jep vlerësim përfundimtar:
Kushtet:
 • Të paraqitet argumentimi i përputhjes së misionit të programit me misionin dhe strategjinë e zhvillimit të institucionit.
 • Të paraqitet argumentimi për nevojën që ka tregu i punës për programin e studimit.
 • Të rishikohet plani mësimor duke e parashikuar ngarkesën me 90 kredite, duke pakësuar numrin e provimeve deri në 10, duke forcuar komponentin e praktikës dhe të kërkimit dhe duke reduktuar numrin e lëndëve të përbashkëta me programin Master i Shkencave në “Psikologji zhvillimi dhe shkollore”.
 • Të plotësohen me elementin rezultatet e të nxënit programet mësimore të lëndëve si: “Vlerësim nevojash dhe modelim trajnimi për sistemet e mbështetjes në shkollë”, “Antropologji social kulturore”, “Psikologji sociale e avancuar”, “Psikologjia sociale e mjediseve shkollore”.  
 • Të përmirësohen programet mësimore vetëm me një sistem i konvertimit të pikëve në nota i cili të jetë i unifikuar me të gjitha lëndët e programit, p.sh në lëndët si: “Hyrje në psikologjinë shkollore”, “Dimensioni sjellor dhe teknika të menaxhimit të sjelljes”, “Vlerësimi dhe këshillimi i fëmijëve dhe adoleshentëve”, Etika profesionale në psikologjinë shkollore”, “Antropologji social kulturore”.
 • Të përmirësohen programet mësimore të lëndëve për komponentin e literaturës si lënda “Dimensioni social-emocional të strategjitë për integrim dhe përshtatje”.
 • Të ndahet në literaturë të detyrueshme dhe ndihmëse literatura e programeve të lëndëve: “Hyrje në psikologji shkollore”, “Dimensioni sjellor dhe teknika të menaxhimit të sjelljes”, “Komunikimi klinik me  fëmijët dhe adoleshentët”.
 • Të plotësohen kritere specifike të cilësisë.
 • Të paraqiten CV-të e pedagogëve dhe statusin e tyre të punës në Albanian University.


4.    Përmbajtja e Programit të ri të studimit, Master Profesional në “Psikologji e burimeve njerëzore”, nuk përmbush standardet e cilësisë dhe për këtë arsye jep vlerësimin Negativ, me argumentet e mëposhtme:
 • Të gjitha lëndët mbulohen me pedagogë pa tituj dhe grada shkencore “Doktor”.
 • Koordinatori i programit nuk ka titull shkencor apo gradë shkencore “Doktor” të fituar në perëndim.
 • Personeli i brendshëm akademik i parashikuar për të dhënë mësim në këtë program kryesisht nuk ka titull shkencor apo gradë shkencore “Doktor” të fituar në perëndim.
 • Ndërkohë që personeli akademik i parashikuar me kohë të pjesshme nuk ka as kontrata për mësimdhënie dhe as të dhëna të tjera dokumentare, që nuk garantojnë mësimdhënien e tyre.
 • Asnjë nga CV-të e paraqitura të stafit akademik nuk është parashikuar në planin mësimor të japë mësim në këtë program studimi.
 • Plani mësimor është i plotë por jo i qartë me paraqitjen e semestrave dhe moduleve. Janë paraqitur dy plane mësimore me konflikte të kësaj natyre në katër lëndë: Çështje në psikologjinë e punës (ndryshojnë kreditet dhe semestri), Sjellje konsumatore (ndryshojnë kreditet dhe semestri), Aftësi drejtuese (ndryshojnë kreditit), Analizë dhe përshkrim pune (ndryshojnë kreditet dhe semestri)
 • Literatura që shoqëron çdo syllabus kryesisht është në gjuhë të huaj dhe në shumicën e rasteve mungon ajo në shqip.

Këshilli i Akreditimit, bazuar në kompetencën që i jep Ligji Nr 9741, datë 21.5.2007, Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar, Vendim Nr.424, datë 02.6.2010 “Për Miratimin e Rregullores për Sistemin e Akreditimit, Organizimin dhe Veprimtarinë e Institucioneve të Sigurimit të Jashtëm të Cilësisë” dhe Vendim Nr.368, datë 14.4.2011 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin Nr. 424, Datë 2.6.2010, të Këshillit të Ministrave “Për Miratimin e Rregullores për Sistemin e Akreditimit, Organizimin dhe Veprimtarinë e Institucioneve të Sigurimit të Jashtëm të Cilësisë”, të ndryshuar”, i rekomandon Ministrit të Arsimit dhe të Shkencës:


Programi i Studimit:            Master i Shkencave në Këshillim Psikologjik
                të hapet

Programi i Studimit:    Master Profesional në Psikologji e burimeve njerëzore
                të mos hapet

Institucioni aplikues “Albanian University”,  për programet e studimit: Master i Shkencave në “Psikologji zhvillimi dhe shkollore” dhe  Master Profesional në “Psikologji Shkollore”, pasi të ketë plotësuar kushtet e mësipërme për secilin program studimi, të njoftojë zyrtarisht Këshillin e Akreditimit, i cili, pas verifikimit, do të rifillojë procedurën për vlerësimin e programeve të mësipërme.

DREJTORI
AVNI MESHI