Universitetet Private

beder SHKOLLA E LARTË PRIVATE "UNIVERSITETI BEDËR"

Adresa: Rr. Jordan Misja, Kompleksi Usluga, Tiranë - Shqipëri
Tel/Fax: +355 4 24 19 200
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.beder.edu.al

Pezullohet(përkohësisht) veprimtaria me vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 540, datë 06.08.2014
I hiqet pezullimi me VKM Nr. 617, datë 18.09.2014

Shkolla e Lartë Private "Universiteti Bedër" është një institucion privat i arsimit të lartë i liçensuar me vendim të Këshillit të Ministrave, Nr.286, datë 6.4.2011pdf. Është akredituar institucionalisht me urdhër të ministrit Nr. 223, datë 04.06.2013pdf. Ky institucion ofron programe studimi në dy cikle  (kliko Programet e studimit). Për proceset e akreditimit të kryera nga ky institucion kliko(Akreditimi).

Organigrama


organigrama

Programet e Studimit

Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit

1. Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Angleze
2. Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Turke
3. Departamenti i Shkencave të Edukimit

ProgramiCikli i studimitInformacion
Gjuhë Letërsi Angleze Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: Urdhër Nr. 223, datë 04.06.2013pdf
Gjuhë Letërsi Turke Bachelor Liçensimi: VKM Nr.286, datë 6.4.2011pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 223, datë 04.06.2013pdf
Arsim parashkollor dhe fillor Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr.330, datë 07.08.2012pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 223, datë 04.06.2013pdf
Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr.330, datë 07.08.2012pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 223, datë 04.06.2013pdf
Mësuesi Gjuhë Angleze Për Arsimin e Mesëm Master profesional Liçensimi: Urdhër Nr.10, datë 16.1.2012pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Mësuesi Gjuhë Turke Për Arsimin e Mesëm Master profesional Liçensimi: Urdhër Nr.10, datë 16.1.2012pdf
Akreditimi:  Urdhër Nr. 223, datë 04.06.2013pdf
Menaxhim Arsimor, Planifikim dhe Zhvillim i Kurrikulës Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr.330, datë 07.08.2012pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Përkthim dhe Interpretim Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr.330, datë 07.08.2012pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr.330, datë 07.08.2012pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 223, datë 04.06.2013pdf
Gjuhë dhe letërsi Turke Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr.330, datë 07.08.2012pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 223, datë 04.06.2013pdf
Gjuhë dhe letërsi Angleze Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr.330, datë 07.08.2012pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 223, datë 04.06.2013pdf

Fakulteti i Shkencave Humane

1. Departamenti i Drjetësisë
2. Departamenti i Shkencave të Komunikimit
3. Departamenti i Shkencave Islame

ProgramiCikli i studimitInformacion
Dretësi Bachelor Liçensimi: VKM Nr.286, datë 6.4.2011pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 223, datë 04.06.2013pdf
Shkenca Islame Bachelor Liçensimi: VKM Nr.286, datë 6.4.2011pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 223, datë 04.06.2013pdf
Shkenca Komunikimi Bachelor Liçensimi: VKM Nr.286, datë 6.4.2011pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 223, datë 04.06.2013pdf
Drejtësi në profilet:
· E Drejtë Penale
· E Drejtë Ndërkombëtare
Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr.10, datë 16.1.2012pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 223, datë 04.06.2013pdf
Shkenca Komunikimi në profilet:
· Marrëdhenie me publikun
· Gazetari
Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr.10, datë 16.1.2012pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 223, datë 04.06.2013pdf
Shkencat e Shërbimeve Shiptërore Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr.218, datë 28.05.2012pdf
Akreditimi: Në proçes akreditimi
Shkenca Moderne Islame Mster shkencor Liçensimi: Urdhër Nr.218, datë 28.05.2012pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 223, datë 04.06.2013pdf
Shkenca themelore Islame Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr.218, datë 28.05.2012pdf
Akreditimi: Urdhër Nr. 223, datë 04.06.2013pdf

Stafi akademik

Stafi akademikAkreditimi

Akreditim 2011 - 2013

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara
Aplikimi për akreditim Më datë 16.09.2011
Akreditim për IAL/Programet Kërkesë për Akreditim Institucional dhe Programeve të Studimit:
1. Bsc Shkenca Islame
2. Bsc Shkenca Komunikimi
3. Bsc Drejtësi
4. Bsc Gjuhë Letërsi Turke
Vendimi i KA  
Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Urdhëri i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 223, datë 04.06.2013pdf 

Akreditim 2012

Akreditim 2012 - 2013 (1)

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

 Më datë 25.06.2012

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditimin e Programeve të Studimit:
1.Bsc Gjuhë Letërsi Angleze
2.Mp Mësuesi Gjuhë Anleze për Arsimin e Mesëm
3.Mp Mësuesi Gjuhë Turke për Arsimin e Mesëm
4.Msc Drejtësi, me profile E Drejtë Penale dhe E Drejtë Ndërkombëtare
5.Msc Shkenca Komunikimi, me profile Marrëdhënie me Publikun dhe Gazetari
6.Msc Shkenca Islame,Shkenca Themelore Islame
7.Msc Shkenca Islame,Shkenca Moderne Islame
8.Msc Shkenca Islame,Shkencat e Shërbimeve Fetare

Vendimi i KA

VKA Nr. 469, datë 03.05.2013web

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Urdhëri i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 223, datë 04.06.2013pdf

Akreditim 2012 - 2013 (2)

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara

Aplikimi për akreditim

Më datë 21.08.2012

Akreditim për IAL/Programet

Kërkesë për Akreditimin e Programeve të Studimit: 
1.Bsc Arsim Parashkollor dhe Fillor
2.Bsc Psikologji Këshillim dhe Pedagogji
3.Msc Menaxhim Arsimor, Planifikim dhe Zhvillim i Kurrikulës
4.Msc Përkthim dhe Interpretim
5.Msc Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji
6.Msc Gjuhë dhe Letërsi Turke
7.Msc Gjuhë dhe Letërsi Angleze

Vendimi i KA

VKA Nr. 469, datë 03.05.2013web

Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

Urdhëri i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 223, datë 04.06.2013pdf

Rankimi dhe analiza

Lloji i aktivitetitRanking dhe Analiza 2011Ranking dhe Analiza 2012
Formulari i aplikimit    
Fushat/Programet e studimit    
Komente e IAL per pytesoret    
Vizita ne IAL    
Pytesoret e plotesuar    
Analiza e te dhenave    
Komente te Institucionit    
Rezultatet perfundimtare per IAL    
Analiza SWOT per institucionin    

Studentët

Studentët


Informacioni do të shohet së shpejti.

Kërkimi shkencor

Kërkimi shkencor


Informacioni do të shohet së shpejti.

Dokumente

Vendime të Këshillit të Ministrave

 • VKM Nr. 286, datë 06.04.2011pdf
 • VKM Nr. 540, datë 06.08.2014
 • VKM Nr. 617, datë 18.09.2014

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

 • Urdhër Nr. 10, datë 16.1.2012pdf
 • Urdhër Nr. 218, datë 28.05.2012pdf
 • Urdhër Nr. 330, datë 07.08.2012pdf
 • Urdhër Nr. 223, datë 04.06.2013pdf

Vendime të Këshillit të Akreditimit

 • VKA Nr. 159, datë 25.03.2011web
 • VKA Nr. 165, datë 15.04.2011web
 • VKA Nr. 320, datë 16.03.2012web
 • VKA Nr. 469, datë 03.05.2013web

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm

 • RVJ Vlerësim Institucional 2013pdf
 • RVJ Bsc Drejtësi 2013pdf
 • RVJ Bsc Gjuhë dhe Letërsi Angleze 2013pdf
 • RVJ Bsc Gjuhë dhe Letersi Turke 2013pdf
 • RVJ Bsc Mësuesi për Arsimin Fillor 2013pdf
 • RVJ Bsc Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji 2013pdf
 • RVJ Bsc Shkenca Islame 2013pdf
 • RVJ Bsc Shkenca Komunikimi 2013pdf
 • RVJ Mp Mësuesi, Gjuhë Turke për Arsimin e Mesem 2013pdf
 • RVJ MSc Drëjtesi me profile: E Drejtë Penale; E Drejtë Ndërkombëtare 2013pdf
 • RVJ MSc Gjuhë dhe Letërsi Angleze 2013pdf
 • RVJ MSc Gjuhë dhe Letërsi Turke 2013pdf
 • RVJ MSc Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji 2013pdf
 • RVJ MSc Shkenca Komunikimi 2013pdf
 • RVJ MSc Shkenca Themelore Islame 2013pdf
 • RVJ MSc Shkencat Moderne Islame 2013pdf