Institucionet Publike

Logo Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër
Adresa:  Sheshi 2 Prilli, Shkoder, Albania
Tel/Fax: +355 (222) 2235
Email:
Website: www.unishk.edu.al

Organigrama

Programet e Studimit

Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Not Found Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Adresa:
Tel/Fax: 437 – 45
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.unishk.edu.al
ProgramiCikli i studimitInformacion
Gazetari e Komunikim Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Gjuhë shqipe e Letërsi Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Histori Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Gjeografi Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Gjuhë Shqipe Doktoraturë Liçensimi: Urdhër Nr.498, datë 7.10.2011pdf
Akreditimi:

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Not Found Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Adresa:
Tel/Fax: 489 – 38
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.unishk.edu.al
ProgramiCikli i studimitInformacion
Matematikë  Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Informatikë Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Fizikë Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Biologji - Kimi Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Infermieri e Përgjithshme Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Fizioterapi Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Mami Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Biologji Mjedisore Master shkencor Liçensimi: VENDIM Nr.1162, datë 25.11.2009pdf
Akreditimi:

Fakulteti i Shkencave të Edukimit

Not Found Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Adresa:
Tel/Fax:
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.unishk.edu.al
ProgramiCikli i studimitInformacion
Psikologji  Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Punë Sociale Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Mësues për Ciklin e Ulët Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Mësues për Ciklin Parashkollor Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Pikturë e grafikë Bachelor Liçensimi: Urdhër Nr.554, datë 9.12.2010pdf
Akreditimi:
Edukim Fizik e Sporte Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Psikologji  Ligjore Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Psikologji  Organizative Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Psikologji  Klinike Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Gjuhë - Letërsi Master profesional Liçensimi: VENDIM Nr.1291, datë 24.9.2008pdf
Akreditimi:
Biologji - Kimi Master profesional Liçensimi: VENDIM Nr.1291, datë 24.9.2008pdf
Akreditimi: 
Matematikë - Fizikë Master profesional Liçensimi: VENDIM Nr.1291, datë 24.9.2008pdf
Akreditimi: 
Matematikë – Informatikë Master profesional Liçensimi: VENDIM Nr.1291, datë 24.9.2008pdf
Akreditimi: 
Histori – Gjeografi Master profesional Liçensimi: Nr. 1212, datë 11.12.2009pdf
Akreditimi: 
Histori Master profesional Liçensimi: Nr. 1212, datë 11.12.2009pdf
Akreditimi:
Gjeografi Master profesional Liçensimi: Nr. 1212, datë 11.12.2009pdf
Akreditimi:
Gjuhë Angleze Master profesional Liçensimi: VENDIM Nr.1291, datë 24.9.2008pdf
Akreditimi: 
Gjuhë Gjermane Master profesional Liçensimi: VENDIM Nr.1291, datë 24.9.2008pdf
Akreditimi: 
Gjuhë Italiane Master profesional Liçensimi: VENDIM Nr.1333, datë 1.10.2008pdf
Akreditimi:
Gjuhë Frënge Master profesional Liçensimi: VENDIM Nr.1333, datë 1.10.2008pdf
Akreditimi: 
Matematikë me profil minor në "Informatikë" Master profesional Liçensimi: Urdhër Nr.506, datë 8.11.2010 pdf
Akreditimi: 
Informatikë me profil minor në "Matematikë" Master profesional Liçensimi: Urdhër Nr.506, datë 8.11.2010 pdf
Akreditimi: 
Histori - Gjeografi me profil minor në "Edukim qytetar" Master profesional Liçensimi: Urdhër Nr.506, datë 8.11.2010 pdf
Akreditimi: 
Matematikë - Fizikë me profil minor në "Informatikë"  Master profesional Liçensimi: Urdhër Nr.506, datë 8.11.2010 pdf
Akreditimi: 
Biologji - Kimi me profil minor në "Karriera dhe Aftësimi për jetën" Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Fizikë me profil minor në "Informatikë"  Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 
Gjuhë Shqipe - Letërsi me profil minor në "Arte" Master shkencor Liçensimi: Urdhër Nr.509, datë 8.11.2010pdf
Akreditimi:
Studime shqiptare dhe etnokulturore me profilet:
·Studime shqiptare
·Studime të thelluara në gjuhësi
·Etnokultura dhe letërsia shqipe
Master shkencor Liçensimi: VENDIM Nr.619, datë 11.6.2009pdf
Akreditimi:
Edukim Fizik e Sporte Master profesional Liçensimi: Nr. 1212, datë 11.12.2009pdf
Akreditimi:

Fakulteti i Drejtësisë

Not Found Fakulteti i Drejtësisë
Adresa:
Tel/Fax: 521 - 00
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.unishk.edu.al
ProgramiCikli i studimitInformacion
Drejtësi Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
E drejta private e Biznesit Master shkencor Liçensimi: VENDIM Nr.1162, datë 25.11.2009pdf
Akreditimi: 
E Drejta Kushtetuese dhe Administrative Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi: 

Fakulteti Ekonomik

Not Found Fakulteti Ekonomik
Adresa:
Tel/Fax:
Email:
Website:
ProgramiCikli i studimitInformacion
Administrim  Biznes  Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Marketing dhe Turizëm Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Financë - Kontabilitet Bachelor Liçensimi:
Akreditimi:
Administrim Biznesi Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi:
Financë Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi:
Kontabilitet Master shkencor Liçensimi:
Akreditimi:
Menaxhim Turizmi të Qëndrueshëm Master shkencor Liçensimi: VENDIM Nr.1370, datë 10.10.2008pdf
Akreditimi:

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Not Found Fakulteti i Gjuhëve të Huaja
Adresa:
Tel/Fax:
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.unishk.edu.al
ProgramiCikli i studimitInformacion
Gjuhë Angleze Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Gjuhë Gjermane Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Gjuhë Italiane Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Gjuhë Franceze Bachelor Liçensimi:
Akreditimi: 
Përkthim dhe Interpretim në Gjuhën Gjermane Master profesional Liçensimi: VENDIM  Nr.1000, datë 30.9.2009pdf
Akreditimi:

Stafi Akademik

Akreditimi

Akreditim 2013

Lloji i aktivitetitAktivitetet e zhvilluara
Aplikimi për akreditim Më datë 01.02.2013 
Akreditim për IAL/Programet  
Miratimi nga APAAL/KA  
Trajnimi i Grupit të vlerësimit të Brendshëm Më datë 21.02.2013 u krye trajnimi i GVB. 
Dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm  
Ngritja dhe trajnimi i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm Më datë 24.04.2013 Institucioni njihet me përbërjen e GVJ. 
Vizita në Institucion  
Dorëzimi i Raportit të vlerësimit të Jashtëm  
Komente nga IAL/APAAL/Ekspertët  
Vendimi i KA  
Urdhëri Ministrit të Arsimit dhe Sportit  

Rankimi & Analiza

Lloji i AktivitetitRankimi & Analiza
Formulari i Aplikimit  
Fushat/Programet e studimit  
Komente e IAL për pytesorët  
Vizita në IAL  
Pytesorët e plotësuar  
Analiza e të dhënave  
Komente të Institucionit  
Rezultatet përfundimtare për IAL  
Analiza SWOT për institucionin  

Studentët

Kërkimi Shkencor

Dokumente

Vendime të Këshillit të Ministrave

 • VKM Nr. 1291, datë 24.09.2008Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 1333, datë 01.10.2008Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 1370, datë 10.10.2008Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 619, datë 11.06.2009Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 1000, datë 30.09.2009Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 1162, datë 25.11.2009Shiko dokumentin!
 • VKM Nr. 1212, datë 11.12.2009Shiko dokumentin!

Urdhëra të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

 • Urdhër Nr. 506, datë 08.11.2010Shiko dokumentin!
 • Urdhër Nr. 509, datë 08.11.2010Shiko dokumentin!
 • Urdhër Nr. 554, datë 09.12.2010Shiko dokumentin!
 • Urdhër Nr. 498, datë 07.10.2011Shiko dokumentin!

Raporte të Vlerësimit të Jashtëm